S Ing. Martinom Domovcom, asistentom výrobného riaditeľa

Bilancovanie a zhodnotenie roku vo výrobe

 

Blíži sa koniec roku 2019 a hoci sme ešte nesplnili všetky výrobné úlohy stanovené na december, pomaly môžeme začať s jeho bilanciou.
Plnenie plánu výroby v oceliarni v druhej polovici roku 2019 bolo v porovnaní s prvým polrokom kvôli hospodárskemu útlmu v oceliarenskom priemysle omnoho problematickejšie. Kým za prvých šesť mesiacov sme prekročili objem výroby stanovený vo finančnom pláne o 3 655 ton, celkový ročný plán výroby nesplníme zhruba o 42 800 ton. Pokles bol spôsobený pokračujúcou zníženou potrebou výroby kontinuálne odlievaných oceľových blokov na predaj a v druhom polroku aj zníženou potrebou vstupných polotovarov pre valcovňu bezšvíkových rúr.
Objem výroby kontinuálne odlievaných blokov na predaj podkročíme zhruba o 39 800 ton a objem výroby kontinuálne odlievaných blokov pre valcovňu bezšvíkových rúr podkročíme zhruba o 3 000 ton. Kvôli uvedeným zníženým požiadavkám na kontinuálne odlievané oceľové bloky sme boli nútení od 1. septembra pristúpiť v oceliarni aj k úprave pracovného režimu.
Ďalšie hlavné ukazovatele – predváhu a výrobné prestoje – môžem hodnotiť pozitívne. Za celý rok 2019 podkročíme celkovú predváhu v porovnaní s plánom  zhruba o 1,5 kilogramu na tonu (ďalej kg/t) a výrobné prestoje podkročíme  zhruba o 1,5 percenta.
Napriek uvedeným problémom s objemovým naplnením výroby sme v oceliarni dosiahli aj jeden rekordný výsledok. V marci sme vyrobili 34 671 ton oceľových blokov, čo predstavuje doteraz najväčšie množstvo kontinuálne odlievaných blokov vyrobených v jednom mesiaci. Podobne ako v minulých rokoch, bolo aj v roku 2019 v oceliarni zrealizovaných viacero technologických zmien a inovácií. Spomeniem realizáciu investície na multifunkčné búracie zariadenie Brokk, ktorá výrazne zvýšila efektivitu a bezpečnosť práce pri búraní a oprave žiaruvzdorných výmuroviek nísteje a hlavných liacich panví elektrickej oblúkovej pece.
Rovnako o negatívnom trende vo vývoji objemu zákaziek medzi prvým a druhým polrokom je možné hovoriť aj vo valcovni rúr. Kým za prvých šesť mesiacov roka sme objemový plán prekročili o 2 904 ton, celkový ročný plán výroby nesplníme zhruba o 7 700 ton. Objem výroby valcovaných rúr na predaj podkročíme zhruba o 5 700 ton, objem výroby vstupných polotovarov pre výrobu presných rúr podkročíme zhruba o 2 000 ton.
Napriek uvedeným problémom s objemovým naplnením výroby sme aj vo valcovni rúr, v jej jubilejnom štyridsiatom roku prevádzky, dosiahli dva rekordné výsledky. V marci sme zaznamenali rekordnú mesačnú výrobu v objeme 19 200 ton a 1. apríla sme dosiahli historicky najvyšší denný objem naložených a vyexpedovaných valcovaných rúr v objeme 928 ton. Aj vo valcovni môžem pozitívne hodnotiť jeden z ďalších hlavných ukazovateľov – predváhu. Ročná plánovaná predváha bude vo valcovni podkročená zhruba o 0,1 kg/t. Výrobné prestoje vo valcovni rúr za rok 2019 prekročíme zhruba o 1,5 percenta, ale to z titulu prekročenia technologicky nutných prestojov a zvýšeného počtu prestavieb a zmien akostí.
Z pohľadu technologických inovácií môžeme rok 2019 hodnotiť veľmi pozitívne. Od začiatku roka sme ďalej rozšírili počet košov s tvrdokovovými valcami na pretlačovacej stolici a ťahovej redukovni. Môžem konštatovať, že ide o jednoznačný prínos z pohľadu životnosti valcov, aj zvýšenej povrchovej kvality rúr. Na pretlačovacej stolici sme pokračovali v optimalizácii parametrov nového kalibračného radu. Rovnako sme pokračovali aj v optimalizácii systému regulácie chladenia stojanov ťahovej redukovne.
Aj počas prvého polroka 2019 prebiehali, v spolupráci so ŽP Výskumno-vývojovým centrom s.r.o. (ďalej ŽP VVC) ďalšie merania a analýzy povrchovej teploty valcov v stojanoch. Umožňuje nám to dosiahnuť vyššiu životnosti pracovných nástrojov a zlepšiť homogenitu štruktúry a mechanické vlastnosti rúr po valcovaní.
V prvom polroku 2019 prebiehali práce na vybudovaní novej finalizačnej linky v priestore dolného skladu. Linka nám umožňuje vykonávať operácie rovnania, značenia, balenia a váženia v automatickom režime, čím sme si zvýšili objemové kapacity finalizácie vo valcovni rúr. V decembrovej strednej oprave sme začali realizovať prípravné stavebné práce pre vybudovanie novej úpravárenskej linky na spracovanie rúr pre vnútropodnikovú spotrebu (lupu pre ťaháreň) v druhej hale valcovne rúr (tzv. bypass). Táto linka nám umožní realizovať delenie, vyfukovanie a váženie v automatickom cykle a výrazne zníži potrebu manipulácie balíkov medzi jednotlivými halami valcovne rúr, čím prispeje k zvýšenej povrchovej kvalite rúr pre vnútropodnikovú spotrebu. Okrem novej úpravárenskej linky sme v decembrovej strednej oprave zrealizovali aj ďalšie veľmi náročné investície. Prvou je inštalácia novej nožnice na delenie kontinuálne odlievaných oceľových blokov. Druhou výraznou investíciou je výmena vstupnej časti pretlačovacej stolice zo zváraných blokov a súčasne začatie používania trojdielnej ozubenej tyče namiesto doteraz používanej päťdielnej. Výrazne sme tým zvýšili tuhosť celej sústavy, čo by nám malo priniesť predĺženie životnosti dynamicky zaťažovaných komponentov. Treťou významnou investíciou bola kompletná výmena nísteje karuselovej pece.
Ani v sortimente presných rúr ťahaných za studena sa nám nepodarí naplniť ročný objem stanovený vo finančnom pláne. Kým za prvých šesť mesiacov sme prekročili objemový plán o 1 174 ton, celkový ročný plán podkročíme zhruba o 2 700 ton. Pozitívne môžem hodnotiť vývoj predváhy, za rok 2019. Podkročíme ju zhruba o 0,2 kg/t. Z pohľadu rozdelenia presných rúr podľa účelu použitia môžem konštatovať vyrovnané množstvo zákaziek vo väčšine hlavných výrobkových skupín ťahárne rúr –  štandardných konštrukčných rúrach, výmenníkových rúrach a kotlových rúrach, aj v rúrach pre hydraulické a pneumatické rozvody.
V sortimente galvanizovaných rúr podkročíme plánovaný ročný objem zhruba o 600 ton. V sortimente presných delených rúr celkové ročné objemové plnenie podkročíme zhruba o 300 ton. Objem výroby v sortimente hydraulických rúr podkročíme o 9 ton.
Z pohľadu technologických inovácií a zvyšovania produktivity práce sme v roku 2019 uskutočnili viacero dôležitých akcií. Prvou je pokračovanie inštalovania delenia rúr priamo na ťažnej stolici č. 3-08 – v poradí už tretej v dielni 1, s modernizovaným ťažným vozíkom. Táto akcia bola dokončená v máji a umožňuje zarovnanie a delenie rúr priamo na ťažnej stolici. V rovnakom trende budeme postupovať aj v nasledujúcich rokoch a rovnaký spôsob delenia plánujeme nainštalovať aj na minimálne troch ďalších ťažných stoliciach.
Ďalšou dôležitou akciou bolo vybudovanie novej finalizačnej linky v dielni 1, pre rozmerový sortiment od 6 mm do 16 mm. Táto linka vykonáva v automatickom režime všetky finalizačné operácie – predrovnanie, rovnanie, vyfukovanie, nedeštruktívne skúšanie, kontrolu chemického zloženia materiálu, delenie, kefovanie, značenie a balenie.
V októbri sme v dielni 2 začali s prípravou investície úpravy kontrolného roštu č.2. Rošt bude doplnený o vstupnú muldu, kefovacie zariadenie na odstránenie otrepov z koncov rúr a na výstupnej mulde bude doplnená integrovaná váha spolu s cyklopovaním rúr.

 

Z pohľadu technologických inovácií a zvyšovania produktivity práce sme v roku 2019 uskutočnili viacero dôležitých akcií.


V sortimente navarovacích oblúkov prekročíme objem výroby stanovený vo finančnom pláne zhruba o 700 ton. V sortimente redukcií prekročíme plánované ročné objemové plnenie o 16 ton.
Z pohľadu realizovania výskumných a vývojových úloh bol rok 2019, aj vďaka spolupráci s dcérskou spoločnosťou ŽP VVC, ďalším zo série úspešných. V oceliarni sme v spolupráci s ďalšou dcérskou spoločnosťou Žiaromat a.s. a Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach pokračovali v priebehu roku 2019 v riešení problematiky výskumu a vývoja v oblasti žiaruvzdornej keramiky a zvyšovania kvality ocele štúdiom procesov prúdenia v medzipanve pomocou vodného modelu. Súčasťou tohto výskumu bola aj analýza a optimalizácia parametrov výroby a odlievania legovaných kotlových akostí. So ŽP VVC sme spolupracovali aj na matematickom modeli výrobného procesu a analýze teplotného profilu valcovacej trate, ktoré by nám mali pomôcť detailnejšie pochopiť tepelno-deformačné podmienky tvárnenia v jednotlivých agregátoch valcovacej trate. V ťahárni rúr prebiehala so ŽP VVC spolupráca na matematickom modeli ťahania presných rúr.
V rámci systému manažmentu akosti bol v roku 2019 v Železiarňach Podbrezová uskutočnený dozorový audit podľa normy ISO 9001:2015, dozorový audit podľa normy IATF 16949:2016. Všetky boli  úspešné. Obhájili sme certifikáty, ktoré potvrdzujú, že výrobné procesy sú overené a sú v zhode s požiadavkami uvedenými v príslušných normách. Rovnako úspešný bol aj dozorový audit systému environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14001:2015 a recertifikačný audit systému riadenia bezpečnosti práce podľa OHSAS 18001:2007.
Verím, že rok 2020 bude z pohľadu objemového naplnenia zákazkami lepší ako rok 2019. Som presvedčený, že sa nám v aj roku 2020 podarí spoločnými silami znovu posunúť našu spoločnosť o niečo ďalej z pohľadu zlepšovania technológií, zvyšovania kvality našich výrobkov a znižovania nákladov na výrobu.
V mene výrobného úseku, ako aj v mene svojom, ďakujem všetkým zamestnancom výrobného úseku, aj všetkým zamestnancom ŽP a.s., za úsilie vynaložené pri plnení výrobných úloh počas tohto roka.  Prajem všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa pevného zdravia, šťastia a úspešný nový rok 2020.