Za sprostredkovanie zamestnanca
je naďalej možné získať odmenu

V minulom roku vydalo Predstavenstvo akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová (ŽP a.s.) Mzdový predpis č.3/Ppam/2022 na vyplatenie odmeny za sprostredkovanie a nábor zamestnancov do pracovného pomeru v ŽP a.s.

Laicky vysvetlené, zamestnanec ŽP a.s. môže doporučiť známeho, rodinného príslušníka, kamaráta alebo inú osobu do pracovného pomeru v ŽP a.s. Pri splnení podmienok bude sprostredkovateľovi vyplatená finančná odmena v troch častiach.

Prvá, v hodnote 100 eur, bude vyplatená po troch mesiacoch trvania pracovného pomeru, t.j. po ukončení skúšobnej doby novoprijatého zamestnanca. Druhá, vo výške 100 eur, bude vyplatená po šiestich mesiacoch trvania pracovaného pomeru novoprijatého zamestnanca. Tretia časť, rovnako vo výške 100 eur, bude vyplatená po dvanástich mesiacoch trvania pracovného pomeru novoprijatého zamestnanca.
Ak teda novoprijatý zamestnanec, ktorého sprostredkoval zamestnanec ŽP a.s. zostane pracovať v podbrezovských železiarňach celý rok, nevzniknú určené prekážky na strane zamestnanca alebo hrubo neporuší pracovnú disciplínu, sprostredkovateľ za rok získa odmenu až vo výške 300 eur.

Sprostredkovanie v kategórii robotníci

Pripomeňme, že nárok na odmenu majú tí zamestnanci ŽP a.s., ktorí sprostredkujú prijatie nového zamestnanca do kategórie robotníci.

„Aby mali zamestnanci ŽP a.s. nárok na odmenu, musia byť v pracovnom pomere. Dôležité je, aby nový uchádzač, ktorého niekto sprostredkoval, ešte pred samotným nástupom do zamestnania túto skutočnosť oznámil. Po nástupe už nie je možné dodatočne nahlásiť, že bol niekým doporučený,“ upozornil Štefan Juhaniak z odboru personalistiky a miezd.

Je nutné dodať, že nový zamestnanec musí reálne odpracovať tri, šesť alebo dvanásť mesiacov, aby vznikol nárok na odmenu.

„Ak si počas tohto obdobia čerpá sprostredkovaný zamestnanec voľno pri ošetrení člena rodiny, je práceneschopný alebo neprítomný z dôvodu absencie, tieto dni sa do nároku na odmenu nezapočítavajú. Nárok na odmenu vzniká až po skutočnom odpracovaní troch, šiestich alebo dvanástich mesiacov. Čiže, ak nastúpi nový zamestnanec do práce a z troch mesiacov bude mesiac práceneschopný, nárok na prvú časť odmeny nastane až v čase, keď skutočne odpracuje celkovo tri mesiace,“ podrobne vysvetlil Š. Juhaniak.

Kto nemá nárok na odmenu?

Odmena za sprostredkovanie je vyplatená vždy po odpracovaní troch, šiestich alebo dvanástich mesiacov v najbližšom výplatnom termíne. Zároveň podlieha daňovému a odvodovému zaťaženiu.
Čo však v prípade, ak novoprijatý zamestnanec počas obdobia dvanástich mesiacov ukončí pracovný pomer? „Pokiaľ sprostredkovaný zamestnanec skončí pracovný pomer napríklad po odpracovaní troch alebo šiestich mesiacov, odmena bude vyplatená za príslušné obdobie. Následne však nárok na ďalšiu finančnú odmenu zaniká,“ vysvetľuje personalista.

Na druhej strane, existujú prípady, keď neprináleží sprostredkovateľovi odmena. Je to v situácii, ak novoprijatý zamestnanec ukončí pracovný pomer a opätovne nastúpi do pracovného pomeru v priebehu nasledujúcich dvanástich mesiacov.

„Rovnako nepatrí odmena sprostredkovateľovi zamestnania, ktorý doporučil niekoho, kto ukončil pracovný pomer v niektorej z našich dcérskych spoločností a následne mu vznikol pracovný pomer v ŽP a.s.“ doplnil Š. Juhaniak a pripomenul ešte jeden dôležitý fakt: „Odmenu môže dostať vždy iba jeden sprostredkovateľ.“

Vyplatené odmeny

Do dnešného dňa sprostredkovali nového zamestnanca už viacerí zamestnanci ŽP a.s. Bola im tak vyplatená odmena po troch a šiestich mesiacoch. V najbližších týždňoch budú vyplatené aj odmeny po dvanástich mesiacoch, keďže od spustenia projektu, teda od vydania príslušného mzdového predpisu, uplynie rok.

Jedným zo sprostredkovateľov bol aj Peter Spišiak z prevádzkarne centrálna údržba. „Môj brat odišiel z istej firmy v regióne. Zvažoval, že odíde za prácou do zahraničia. Navrhol som mu, aby sa skúsil zamestnať v Železiarňach Podbrezová. Predsa len, doma je doma. Mal by určitú istotu a aj ja by som dostal odmenu. Tak sa aj stalo, podal si žiadosť a o dva dni nastúpil do prevádzkarne ťaháreň rúr. Vo februári uplynul rok od jeho nástupu. On je spokojný a som aj ja, lebo čochvíľa dostanem aj tretiu stovku,“ povedal Peter Spišiak.

Nového zamestnanca sprostredkovala aj Zuzana Karaková z odboru riadenia kvality. „Do práce v akciovej spoločnosti som odporučila kamaráta. V minulosti v našom závode už pracoval, ale medzitým odišiel na iné miesto. Avšak, nebol príliš spokojný, preto si znovu hľadal nové zamestnanie. Napokon sa na moje odporúčanie rozhodol nastúpiť do podbrezovských železiarní, do prevádzkarne oceliareň. Pracovnú zmluvu podpísal v júni 2022. Dostala som odmenu po troch a následne aj po šiestich mesiacoch. Kamarát naďalej pracuje vo fabrike a je spokojný,“ doplnila Karaková.

Ako vidieť, odporučiť nového uchádzača do pracovného pomeru v ŽP a.s. sa vyplatí a spokojné sú všetky tri strany. Nový zamestnanec si nájde stabilné pracovné miesto, jeho sprostredkovateľ sa poteší finančnej odmene a Železiarne Podbrezová majú pokryté voľné pracovné miesto.

Ak aj vy poznáte niekoho, kto by mal záujem o prácu v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová v kategórii robotníci, neváhajte ho odporučiť a pri splnení podmienok sa aj vy potešíte finančnej odmene.