Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna. 

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2022 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii zverejnenej v predchádzajúcom mesiaci. Vo februári boli zverejnené:

Organizačné normy

 

Smernica S-465/2023

revízia 4, zmena 0

Výťahy – prevádzka, opravy a údržba

Smernica S-394/2017

revízia 3, zmena I

Zahraničné pracovné cesty

Smernica S-020/2020

revízia 0, zmena II

Činnosť zváračskej školy

     

 

Individuálne riadiace akty a informačné akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Opatrenie č. 01/2023

Limity nadčasovej práce pre zamestnancov ŽP a.s. na rok 2023

Rozhodnutie č. 04/2023

Menovanie tímu „Predstaviteľ zákazníka“

Rozhodnutie č. 05/2023

Úprava pracovného režimu v prevádzkarni oceliareň v mesiaci február a marec 2023

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese: 

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm