*** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž ***  

Vznik Závodnej učňovskej školy

 

Predvojom technické minimum80 rokov organizovanej výučby v Železiarňach Podbrezová

Technológia výroby v podbrezovských železiarňach vyžadovala od začiatku
kvalifikovaný prístup a preto sa príprave následníkov venovali už koncom 19. storočia. Predbežné plány  potrieb kvalifikovaných  robotníkov vypracoval ešte  pred rokom 1840 M. Raffelsberger. Vedenie vysielalo jednotlivcov získavať skúsenosti do západných  a predlitovských krajín a tí ich potom odovzdávali ďalej. Provizórnym školiacim strediskom sa stala klinčiareň v Hronci a kováčska dielňa v Podbrezovej. Prípravou robotníkov boli poverení banský radca Martin a Július Lehotský, ktorí požiadali Hornokomornogrófsky úrad v Banskej Štiavnici o zriadenia učňovskej školy so sídlom v Hronci. Zo zachovaných písomností je zrejmé, že už v roku 1869  bola venovaná pozornosť výchove učňov. Výučným listom, ktorý vydával Priemyselný spolok v Brezne, získal absolvent oprávnenie stať sa pomocníkom tovariša. Na základe Zákona pre vznik verejných učňovských škôl na území Slovenska  č. 117/884 „sa na továrenské práce mohli využívať aj deti od  dvanásť rokov“. Boli zaškoľované formou „technického minima“. V dôsledku hospodárskej krízy bolo prijímanie učňov pozastavené v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia. V roku 1925 zanikol Priemyselný spolok v Brezne a učňovské školstvo prevzalo Živnostenské spoločenstvo, ktorého poslaním bolo odborné vzdelávanie učňov,  získalo oprávnenie vykonávať učňovské a tovarišské skúšky a vydávalo výučné listy. Do  Živnostenského spoločenstva vstúpili v roku 1930 aj podbrezovské železiarne, čím vznikli nové podmienky pre usporiadanie učňovských pomerov.

 

Vznik Závodnej  učňovskej školy  

Dňa 12. októbra 1937 vznikla Závodná učňovská škola v Podbrezovej, Banskej a hutnej účastinnej spoločnosti, so sídlom v Piesku. V tomto roku bolo prijatých 37 chlapcov pre potreby Štátnych železiarní v Podbrezovej. Výber uchádzačov o výučbu bol prísny. Záujemcovia si museli podať písomnú žiadosť o prijatie k prijímacím skúškam, ktorých absolvovanie bolo podmienkou prijatia. O prijímaciu skúšku sa mohli uchádzať len absolventi troch ročníkov meštianskej školy. Uchádzači absolvovali aj psychotechnickú skúšku, v ktorej boli zahrnuté kritériá na hodnotenie predstavivosti, kresliarske vlohy, manuálna zručnosť, pozornosť a pracovná presnosť.

Na konci devätnásteho storočia boli deti od dvanásť rokov zaškoľované formou technického minima. Foto: archív redakcie
Na konci devätnásteho storočia boli deti od dvanásť rokov zaškoľované formou technického minima. Foto: archív redakcie

 Prví učni:

  1. Benčík, S. Bohuš, J. Čiaš, J. Čižmár, F. Daniš, J. Demian, M. Filipko, J. Fortiak, A. Giertli, F. Jariabka, J. Kokavec, V. Kolenička, K. Kolmačka, B. Kopeliovič, P. Kalický, J. Kováčik, M. Koza, B. Kubove, V. Matoš, R. Marčok, J. Molčan, R. Nepšinský, C. Oboňa, J. Orsáry, F. Perichta, R. Pipich, J. Pôbiš, J. Reznák, M. Roháč, J. Rolko, J. Slabej, V. Soliar, J. Strmeň, J.Švantner, J. Turček, R. Vlček, V. Zachar.

Prví učitelia a majstri:

Čergej, Dérer, Dobrík, Duda, Ing. Hamák, Chovanec, Knoško, Ing. Leitner, Lučatinec, Môcik, Mravec, Percián, Prošek, Rosinský, Ševčík, Ing. Starke, Štubňa, Šustek, Šuster, Ing. Švejna.

Výučba bola trojročná a záverečné skúšky absolventi vykonávali na Okresnom živnostenskom spoločenstve v Brezne. Učitelia v tomto období dostávali odmenu 20 korún za jednu vyučovaciu hodinu, triedny učiteľ paušálny jednorazový príplatok 150 korún. Učni prvého a druhého ročníka mali možnosť bývať v internáte.

Vychovávateľmi boli zamestnanci železiarní  a ich mesačnou odmenou za prácu bolo sto korún a byt v domove mládeže zadarmo. Učni boli ubytovaní v domove mládeže zadarmo. Mali postarané aj o stravovanie a dostávali mesačnú odmenu 20 korún (I. ročník) a 50 (II. ročník). V učňovskej škole sa vyučovalo v slovenskom a nemeckom jazyku.

Po skončení druhej svetovej vojny došlo k zásadným zmenám v odbornej príprave učňov. Nakoľko učňovské dielne kapacitne nestačili, začalo sa s praktickou výučbou v podniku. Až do roku 1948 vydávanie výučných listov patrilo do kompetencie Živnostenského spoločenstva v Brezne.

 

———————————————————————————————————— 

Súťažná otázka č.1

 Aké kritérium museli spĺňať uchádzači o prijímacie skúšky do prvej Závodnej učňovskej školy v Podbrezovej, so sídlom v Piesku?

 

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt.

————————————————————————————————————