Desať rokov dcérskej spoločnosti

 

Sídlo ŽP Informatika s.r.o. objektívom Ivety Kardhordovej
Sídlo ŽP Informatika s.r.o. objektívom Ivety Kardhordovej

 

logo ŽP Informatika História sa začala písať v roku 1967, kedy v národnom podniku Švermove železiarne Podbrezová vznikol prvý samostatný odbor so zameraním na automatizované riadenie a elektronické spracovanie údajov. Dnes si tak pripomíname už päťdesiate výročie odvtedy, ako začala v našej spoločnosti fungovať výpočtová technika. V roku 2006 bola Informatika odčlenená od  ŽP do firmy GAMO. Po roku, 1. marca 2007 bola vytvorená dcérska spoločnosť ŽP INFORMATIKA.

 

S Ing. Jánom GABOŇOM, generálnym riaditeľom spoločnosti:generálny riaditeľ  

 Dcérska spoločnosť ŽP Informatika, s.r.o., slávi 1. marca svoje desiate výročie existencie. Čo všetko ste stihli za tých desať rokov, prípadne, čo sa vám nepodarilo zrealizovať?

ŽP Informatika s.r.o. je po desiatich rokoch samostatného vývoja konsolidovanou spoločnosťou, ktorá je schopná poskytovať požadované komplexné služby a riešenia v oblasti informačných a komunikačných technológií, prioritne pre skupinu ŽP Group, ale zároveň aj pre externých zákazníkov. Považujem za dôležité pripomenúť, že vzniku samostatnej spoločnosti predchádzala štyridsaťročná história pôsobenia odboru informatiky v podbrezovských železiarňach v oblasti poskytovania nepretržitých IT služieb a vývoja zákazníckych riešení.

Na začiatku nášho pôsobenia ako samostatnej spoločnosti, bolo nevyhnutné v krátkom časovom úseku vybudovať chýbajúce vnútorné štruktúry, doplniť legislatívu, vybudovať obchodný, ekonomický úsek. Aj s odstupom času môžeme konštatovať, že tieto procesy sme úspešne zvládli.

V roku 2010 – ako jedna z prvých IT firiem na Slovensku – spoločnosť prešla úspešne cestou štandardizácie IT procesov, ktoré sú deklarované v odporúčaniach  ITIL  a následne aj v norme ISO 20 000, so špecifikáciou na poskytovanie outsourcingových IKT služieb.

Jedným zo základných predpokladov dosiahnutia uvedených míľnikov bolo definovanie stratégie spoločnosti (jej poslanie, víziu ) na konkrétne časové obdobia.

Ťažisko vývoja aplikačného programového vybavenia bolo smerované do tvorby a rozvoja informačných systémov spoločností ŽP Group. Postupne boli implementované (verím, že k spokojnosti užívateľov )   domény ako Obchod, Majetok, Registratúra, Dochádzka, Energetika, Atesty, Normy, Kvalita, Plánovanie, Doprava, Kusovina, Údržba, Metrológia, Katalóg výrobkov  pre spoločnosť Železiarne  Podbrezová a.s.; Údržba, Normy, Doprava, Prevádzková dokumentácia, Financie v spoločnosti  ŽĎAS,a.s.; Výroba, Dochádzka v spoločnosti ŽIAROMAT a.s.; Financie, Výroba, Odpady, Dochádzka v ŽP EKO QELET a.s.

Rozhodujúcim predpokladom realizácie uvedených projektov bolo strategické rozhodnutie o používaných technologických platformách ( Java, J2EE, PHP ), ktoré sú v IT svete stále akceptovateľné s perspektívou ďalšieho rozvoja.

Prvoradou úlohou spoločnosti v oblasti poskytovaných služieb je zabezpečenie nepretržitej bezporuchovej prevádzky IS. Definícia zabezpečenia tzv. prevádzkyschopnosti všetkých prevádzkovaných komponentov (APV, serverová, sieťová infraštruktúra s koncovými stanicami ) je neraz vnímaná ako klišé – až do okamihu výpadku ktoréhokoľvek z nich. Budovanie dvoch redundantných dátových centier s koncentráciou kritických komponentov IS  malo svoje reálne opodstatnenie.

Celková kondícia serverovej, sieťovej infraštruktúry s implementovanými bezpečnostnými prvkami, spravovaná skúsenými prevádzkovými špecialistami vytvára reálne podmienky na rozširovanie služieb prevádzky IS formou outsourcingu aj pre tretie strany.

ŽP Informatika s.r.o je po desiatich rokoch samostatného vývoja konsolidovanou spoločnosťou, ktorá je schopná poskytovať požadované komplexné služby a riešenia v oblasti informačných a komunikačných technológií, prioritne pre skupinu ŽP Group, ale zároveň aj pre externých zákazníkov.

S čím nie sme spokojní? V porovnaní s našimi očakávaniami  nemôžeme byť  spokojní s dosiahnutým prienikom na externý trh, ako aj efektívnosťou podielu na čerpaní finančných prostriedkov prostredníctvom  štrukturálnych fondov.

Počas uplynulého obdobia sme sa vždy spoliehali na vlastné schopnosti, riešenia, ako aj zamestnancov. A práve im patrí tá najväčšia vďaka za odvedenú prácu, dosiahnuté výsledky.

 

Aké sú vaše ciele do ďalšieho desaťročia?

-Jednoducho byť spoľahlivým partnerom všetkým, pre ktorých sú informačné a komunikačné technológie prostriedkom k dosiahnutiu prosperity, rozvoja. V dnešnej, extrémne rýchlo sa vyvíjajúcej dobe, obzvlášť v prostredí informačných technológií, je schopnosť firmy reagovať na nové výzvy, technológie, požiadavky zákazníkov, rozhodujúcim faktorom jej úspechu. Ten nie je možný bez personálneho zabezpečenia. O to viac, ak sa poskytovaný produkt, príp. služba nedá jednoducho nahradiť komerčnou ponukou. Udržať stabilný a odborne zdatný personál, ktorým aktuálne disponujeme, je pre nás prioritou.

 

Ako prijímali zmenu zamestnanci pred desiatimi rokmi?

Ivan Kaša, samostatný prevádzkový technik

Ivan Kaša, samostatný prevádzkový technik  – Ťažko sa vyjadriť hneď v prvý deň fungovania novej spoločnosti.  Už samotný názov ŽP však hovorí, že sa vraciame naspäť tam, kde sme vyrastali, kde nás vychovali. V spoločnosti Gamo sme nemali kedy pocítiť nejaký vzrast, pretože to bolo veľmi krátko. Verím však, že nová filozofia nám prinesie lepšie sociálne zázemie.

 

Marek GABOŇ, prevádzkový špecialista IS

Marek GABOŇ, prevádzkový špecialista IS   – Bude lepšie, horšie? Ťažko dnes povedať. Je to ešte len prvý deň, príliš skoro na nejaké dojmy. Sme plní očakávania a veríme, že to bude dobré. Jedno je však isté. Priblížili sme sa opäť k Podbrezovej a to nám dáva nádej, že sa budeme mať možno aj lepšie. Uvidíme.

 

 

Mgr. Ľubor HAVLÍČEK, projektový špecialista IS

Mgr. Ľubor HAVLÍČEK, projektový špecialista IS   – Zmenu vnímam ako rozhodnutie akcionárov. Myslím si, že aj keď podstatou našej činnosti naďalej zostanú služby pre materskú firmu ŽP, ako aj spoločnosť ŽĎAS, a.s., osamostatnenie nám môže priniesť pozitívne kroky a ovplyvniť to môže najmä naše možnosti a nové šance rozšírenia služieb pre externé firmy.

 

 

Mgr. Tatiana IŠTVÁNOVÁ, projektantka IS

Mgr. Tatiana IŠTVÁNOVÁ, projektantka IS – Ja vnímam túto zmenu pozitívne. Myslím si, že budeme fungovať tak, ako predtým. Gro našej práce totiž spočíva v tvorbe aplikačného softvéru pre Železiarne Podbrezová. Novými možnosťami pre nás môže byť možnosť tvorby softvéru aj pre externých zákazníkov.

 

 

Ing. Peter ŠTERBA, projektant IS

Ing. Peter ŠTERBA, projektant IS  – Ako väčšina mojich kolegov, aj ja vnímam túto zmenu pozitívne. Predsa len, spojenie tých dvoch firiem nebolo šťastné riešenie. Za uplynulý rok sa nepodarilo zlúčiť nielen filozofiu, ale ani kolektív. Predpokladám, že bude lepšie, ak budeme za seba zodpovedať sami. Skôr budeme môcť uchopiť výsledok svoje práce.

 

 

A ako Hodnotia desaťročie dnes?

Ivan Kaša, samostatný prevádzkový technik

 Ivan Kaša, samostatný prevádzkový technik  – Iste mi dáte za pravdu, že desať rokov ubehlo ako voda. No a keď sa obzrieme späť a premietneme si čo všetko sa za to obdobie udialo, bolo to nespočetné množstvo viac či menej významných akcií, úspechov i starostí a prekážok, ktoré sme museli prekonať. Počas tohto obdobia sa vytvoril kolektív, v ktorom sa skĺbil elán mladých s rozvážnosťou starších. Kolektív, ktorý je teraz omladený, profesionálnejší a stabilizovaný, čo predstavuje budúcnosť a presadenie sa na trhu IT. Zaželajme si, nech sa nám darí aj v nasledujúcich rokoch.

 

Bc. Marek GABOŇ, prevádzkový špecialista IS

 Bc. Marek GABOŇ, prevádzkový špecialista IS  –  Uplynulých desať rokov hodnotím pozitívne, aj keď moja práca sa veľmi nezmenila. Stále je pre nás najväčšou prioritou napĺňať potreby ŽP Group. Pracujem v príjemnom kolektíve, s ľuďmi, ktorí sa za tie roky stali mojimi priateľmi.

 

 

 

Ing. Ľubor HAVLÍČEK, senior špecialista

Ing. Ľubor HAVLÍČEK, senior špecialista   – Ak porovnám svoje očakávania spred desiatich rokov so súčasnosťou, tak sa naplnili z pohľadu dostatočného množstva zákaziek, projektov od spoločností ŽP Group. Moje očakávanie možnosti poskytovania našich služieb smerom k externým zákazníkom sa však zatiaľ nenaplnilo. Možno sa v budúcnosti  budeme uberať aj týmto smerom.

 

 

Mgr. Tatiana Ištvánová, vedúca odboru ekonomických systémov

Mgr. Tatiana Ištvánová, vedúca odboru ekonomických systémov   – Hlavný podiel činnosti našej spoločnosti za uplynulých  desať rokov tvorilo, a naďalej aj bude, poskytovanie širokej škály služieb pre skupinu ŽP Group v rámci outsourcingu. Keďže strategickou orientáciou našej firmy je predovšetkým vývoj softvérových riešení na mieru, ktoré zaisťujú automatizovanú podporu podnikových procesov, za uplynulých desať rokov sme vytvorili množstvo nových modulov  informačného systému ŽP Soft a uskutočnili generačnú obnovu a rozvoj existujúcich.

 

Ing. Peter ŠTERBA, senior špecialista

Ing. Peter ŠTERBA, senior špecialista   -Tých desať rokov skutočne ubehlo ako voda. Verím, že ŽP Informatika za uplynulý čas potvrdila svoje kvality v odvedenej práci. O dobre nastavenom pracovnom prostredí svedčí i fakt, že všetci kolegovia, ktorých ste oslovili pred  desiatimi rokmi,  tu stále pracujú – čo je v IT branži výnimočné, a považujem to za jednu z hlavných výhod práce v ŽP Informatika. Množstvo a náročnosť projektov, na ktorých som sa za celý ten čas zúčastňoval, neustále stúpali. A keďže plány spoločnosti sú i naďalej smelé, tak je zrejmé, že i v budúcnosti bude naša pracovná vyťaženosť iba narastať.