Veľká stredná oprava sa skončila, oceliareň je opäť v prevádzke

Zamestnanci prevádzkárni oceliareň, centrálna údržba a odboru technického a investičného rozvoja spou s externými pracovníkmifiriem Danieli, MONTIS BAU a PKS service, krátko pred ukončením veľkej strednej opravy. Foto: M. Gončár

Takmer rok príprav a viac ako tri týždne nepretržitých prác. Desiatky úkonov, výmen a skúšok. Dlho plánovaná veľká stredná oprava v oceliarni sa skončila. Zariadenia sú spustené a v čase redakčnej uzávierky prebiehala ich skúšobná prevádzka.

Stredná oprava si vyžadovala dôslednú prípravu, odborné rozhodnutia, konzultácie a profesionalitu všetkých zložiek, ktoré sa do nej zapojili. Nevyhnutné boli promptné riešenia a schopnosť reagovať na prípadné úskalia.

Investičná akcia podobného charakteru bola v našej oceliarni naposledy pred desiatimi rokmi. V tom čase bolo kompletne vymenené zariadenie plynulého odlievania (ZPO).

„Takéto opravy nemajú pravidelný interval. Realizujú sa podľa toho, kedy si to vyžadujú technológie alebo keď je potrebná nevyhnutá výmena zariadení,“ povedal Michal Oravec, prevádzkovo-technický zamestnanec strojnej údržby v oceliarni.

Dlhodobé plánovanie

Podľa jeho slov sú všetky zariadenia v čase bežnej prevádzky pod dohľadom pracovníkov a zodpovedných osôb. Je kontrolovaný ich stav, ktorý je pravidelne prehodnocovaný, a to nielen keď beží výroba, ale i v čase menších stredných opráv počas roka.

„Je to z dôvodu, aby sme, v prípade potreby, vedeli jednotlivé väčšie úlohy postupne naplánovať. Investície podobného charakteru sa nedajú uskutočniť hneď. Niektoré veci sa plánujú mesiace, niekedy aj roky dopredu. Počas bežnej výroby sledujeme nielen činnosť jednotlivých zariadení, ale vyhodnocujeme aj ich životnosť či cyklus výmeny. Na základe týchto poznatkov prehodnotíme, čo je nutné opraviť a kedy,“ vysvetlil.

Odstávka oceliarne

Časovo aj finančne najnáročnejšou časťou augustovej strednej opravy bola výmena sekundárnej komory v ZPO. Tento krok mal za následok odstavenie celej oceliarne. Nová sekundárna komora sa od pôvodnej nelíši technológiou. Rozdiel je v konštrukcii a opláštení, pričom uhlíková oceľ bola nahradená antikoróznou. Vďaka nej je odhad, že bude zvýšená životnosť komory na 20-30 rokov.

„Už pri plánovaní sme počítali s tým, že okrem úkonov na ZPO vykonáme aj ďalšie veľké opravy v ostatných zariadeniach oceliarne, ktoré nie je možné uskutočniť počas pravidelných stredných opráv. Z uvedených prác môžem spomenúť opravu betónového základu pece EAF, ktorá trvala počas celej odstávky, výmenu rozvodov vody, chladenia ramien pece EAF, výmenu dopravných valcov, dopravného pásu a trasáka hlbinného dopravníka dopravy prísad a iné. Ďalej boli vymenené koľaje a obnovili sme nátery žeriavovej dráhy prekládkového šrotového poľa. Preizolovali sme tiež ramená číslo 1 a číslo 3 na peci EAF, záves krátkej siete a ďalšie. Všetky spomínané úlohy mohli byť vykonané len počas dlhšej odstávky,“ ozrejmil M. Oravec.

Demontáž pôvodnej sekundárnej komory ZPO. Foto: M. Oravec

Ďalšie úlohy

Jednou z technicky zložitejších úloh bola i výmena podvozkov a koľaje portálu pece EAF. Rozsahovo náročná bola zasa oprava nísteje spomínanej pece, kde bola realizovaná kompletná výmena výmurovky a oprava trhlín na oceľovom plášti pece, ako aj potrebná výmena opotrebovaných chladiacich panelov.

„V rámci prevencie pri ZPO bola uskutočnená výmena ťažno-rovnacích stolíc na treťom liacom prúde a aj ložísk v prevodovke pohonu chladníka. Takisto sme vymenili háky na traverze liaceho žieravu a uskutočnili servisnú prehliadku havarijných bŕzd.“

Počas strednej opravy tiež odborní pracovníci externej firmy zrenovovali pásový žeriav číslo 143, slúžiaci na šrotovom poli Piesok.

Obnovenie náteru žeriavovej dráhy prekládkového šrotového poľa. Foto: M. Oravec

Nečakané prekážky

V priebehu strednej opravy sa objavili aj neočakávané poruchy a defekty, ktoré bolo nutné odstrániť. Najväčší problém predstavovali betónové základy pre uloženie nosníkov a stĺpov konštrukcie sekundárnej komory.

„Betón bol viditeľne poškodený. Pri realizácii jadrových vrtov pre kotviace skrutky sme zistili vysokú degradáciu jeho štruktúry v celom priereze. Nenarazili sme ani na oceľovú armatúru, čo malo za následok, že sme boli nútení riešiť rozsiahlu opravu. Za pomoci statika sme prehodnocovali ďalší postup. Napokon padlo rozhodnutie, že určitú vrstvu betónu odstránime a namiesto nej vytvoríme nový betónový základ, dôkladne vystužený armovacou sieťovinou. Tým sme chceli dosiahnuť čo najdlhšiu životnosť a tuhosť betónových základov,“ pokračoval M. Oravec.

Zapojili sa aj externé firmy

Tento krok mal za následok predĺženie spustenia prevádzky oceliarne. V posledný augustový deň bolo ZPO odovzdané do skúšobnej prevádzky. O necelý týždeň na to aj do trvalej. Pozitívom je, že v čase uzávierky novín Podbrezovan neboli zistené väčšie nedostatky, ktoré by mohli byť zapríčinené montážou alebo dodávkou dielov.

„Na strednej oprave sa podieľali interní zamestnanci akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová, ale aj externé firmy. Technologický dozor pri montáži zastrešovala firma Danieli, ktorá zároveň dodávala všetky potrebné materiály. Montáž konštrukcie a technológie na ZPO realizovala spoločnosť MONTIS BAU. Rozvody médií, hydrauliky, vzduchu, mazania a chladiacej vody mala zasa na starosti spoločnosť PKS service. Na oprave sa podieľali aj pracovníci strojnej údržby, elektroúdržby a oceliarne. Ale globálne zabezpečovali strednú opravu viaceré útvary – doprava, elektroservis, zásobovanie či energetika, ale i niekoľko ďalších externých firiem,“ doplnil M. Oravec a avizoval, že podobne veľká investičná akcia je najbližšie odhadovaná na rok 2026. Pôjde o výmenu liaceho žeriavu.

Stredná oprava v oceliarni bola časovo náročná a vykonané bolo široké spektrum úloh. „Nedajú sa vymenovať všetky. Realizovali sme množstvo veľkých, ale i menších krokov, ktoré si vyžadovali značné úsilie. Strednú opravu však môžeme hodnotiť ako úspešnú,“ zakončil M. Oravec.

Demontáž pôvodnej sekundárnej komory ZPO. Foto: M. Gončár
Oprava betónového zákadu pece EAF. Foto: M. Oravec
Oprava nisteje EAF po demontáži výmurovky. Foto: M. Gončár
Zhotovovanie oceľovej armatúry pre vystuženie nových základov. Foto: M. Oravec
Výmena rozvodov vody chladenia ramien EAF. Foto: M. Gončár
Výmena trasáku násypky hlbinného dopravníka dopravy prísad. Foto: M. Oravec