S Mgr. Janou Volnerovou o situácií v treťom pilieri

Pokles hodnoty pre investora neznamená stratu

 

Finančné trhy sa v závere roka výrazne prepadali. Ako táto situácia ovplyvnila fondy v treťom pilieri?
– Každý, kto aspoň okrajovo vníma a sleduje vývoj na finančných trhoch, zaznamenal stav, keď sa po úspešnom prvom polroku začali prudké prepady výkonnosti fondov, a to najmä v posledných mesiacoch minulého roka. V rámci tretieho piliera skončilo v mínuse všetkých štrnásť dôchodkových príspevkových fondov, ktoré spolu spravujú jednotlivé doplnkové dôchodkové spoločnosti, pričom sa straty pohybovali v niektorých fondoch až nad úrovňou viac ako mínus 11 – 12 percent.

Úvodná časť nášho rozhovoru nevyznela práve optimisticky, ale posledné roky na finančných trhoch sú sprevádzané častými výkyvmi. Budeme si musieť na takéto situácie začať zvykať?
– Pre sporiteľov to samozrejme nie je správa, ktorú by chceli radi počuť, ale tento stav nie je ani dôvodom k znepokojeniu. Treba si uvedomiť, že stav účtu, ktorí klienti vidia na výpisoch, sa viaže výlučne ku konkrétnemu dňu, v tomto prípade k 31. decembru 2018. Keďže stav na účte sa už zo samotného princípu fungovania fondov mení každým dňom, má informácia v čase, keď sa ku klientovi dostane jeho výpis, už len čisto orientačný význam. Priamo by zasiahla len klientov, ktorí by mali v tento deň vyplácanú dávku, a tá strata by sa do výšky vyplácanej dávky reálne premietla. Napriek tomu však musia všetci sporitelia vo fondoch počítať s prirodzenými výkyvmi, ktorým sa zabrániť nedá a často ich nemožno ani celkom predvídať. Mnohí sporitelia však robia chyby, keď na takéto výkyvy nie sú pripravení. Neustále sledujú vývoj svojich investícií, a keď sa fond prepadá, vyberajú svoje úspory so stratou. Oberú sa tak o možnosť profitovať z možného rastu fondu v budúcnosti a stratu tak už nikdy nedorovnajú. Pokles hodnoty neznamená pre investora stratu. Kým svoju investíciu neodpredá, teda nepožiada o jej výplatu, je pokles stále iba takpovediac „na papieri“ a je dočasný. Časom sa situácia na trhu zmení a dochádza k postupnej korekcii. Aj pre taký investičný produkt, ako je doplnkové dôchodkové sporenie je preto nesmierne dôležité sporiť dlhodobo, pravidelne a so zdravým „sedliackym“ rozumom. Investovať vyššie sumy, keď trhy klesajú a vyberať úspory v čase, keď trhy dlhodobo rastú.

Rok 2018 priniesol viaceré legislatívne zmeny. Na čo by sa klienti DDS STABILITA v tejto súvislosti mali pripraviť?
– Zmeny v legislatíve, účinné od mája 2018, priniesli niekoľko zmien, ktoré by naši klienti určite nemali prehliadnuť. Informujeme o nich podrobne na našej webovej stránke, ale niektoré z nich by sme radi pripomenuli. V prvom rade dochádza k zmenám v obsahu a forme zasielania výpisov z osobných účtov. DDS je povinná sprístupniť pre všetkých klientov výpis za rok 2018 na internetovej stránke v sekcii „portál“ a je tiež povinná zaslať výpis v elektronickej forme každému účastníkovi, ktorý o to požiadal do 31. decembra 2018. Z uvedeného vyplýva, že DDS už nebudú zasielať výpisy poštou v listinnej podobe automaticky. Samozrejme, ak niekto nemá prístup k internetu, môže o papierovú podobu výpisu požiadať. Musí tak urobiť na predpísanom tlačive a najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka, ku ktorému sa výpis vzťahuje, aby sme takýto výpis mohli doručiť v zákonom stanovenej lehote.
Ďalšie zásadné zmeny sa týkajú samotného obsahu výpisu. Výpis sa v zmysle tejto novely dopĺňa o ďalšie personalizované údaje, najmä o vek potrebný na splnenie podmienok na poberanie doplnkového starobného dôchodku a sumu odplát, nákladov a poplatkov, o ktoré sa znížila suma osobného účtu účastníka a poberateľa dávky. Účastník tretieho piliera dostane aj odhad výšky jeho dôchodkových úspor a dočasného doplnkového starobného dôchodku v čase, kedy má právo začať čerpať dôchodok.

Spomínali ste, že nové výpisy z účtov budú dostupné na internetovej stránke. Ako sa k nim klienti dostanú?
– Uvedomujeme si, že zmeny sú v treťom pilieri už takmer na dennom poriadku a orientovať sa v nich môže byť pre klienta náročné. Preto sa DDS STABILITA rozhodla, že svojim klientom situáciu uľahčí. V druhej polovici januára zašleme všetkým našim klientom informáciu o stave na ich osobnom účte k 31. decembru 2018. Táto Informácia bude mať rovnakú formu, ako mali výpisy, ktoré dostávali doteraz. Spolu s touto Informáciou obdržia v obálke aj potvrdenie o zaplatených príspevkoch (toto potvrdenie budú mať v zásielke iba tí klienti, ktorých zmluva so STABILITA, d.d.s., a.s., spĺňa podmienky pre uplatnenie daňovej úľavy). Súčasťou obálky bude aj prístupové heslo na PORTÁL a potrebné inštrukcie k prihláseniu. Toto prístupové heslo nájdu v obálke iba tí sporitelia, ktorí ešte prístup na PORTÁL doteraz nemali.

Tí klienti, ktorí požiadali o zasielanie výpisov elektronickou formou, dostanú všetky vyššie spomínané informácie mailom na poslednú známu e-mailovú adresu. Vďaka týmto prístupom na PORTÁL si následne každý účastník nájde nový výpis z osobného účtu v novom formáte priamo na PORTÁLI, najneskôr do konca februára 2019.