Decembrovej strednej oprave v oceliarni predchádzala náročná generálna oprava časti trolejového vedenia

 

Vyťahovanie starého transformátora EAF z trafokobky, oceliareň, Železiarne Podbrezová
Vyťahovanie starého transformátora EAF z trafokobky

V závere roka 2018, v termíne 13. – 19. decembra, sa súbežne na všetkých strediskách prevádzkarne oceliareň uskutočnila plánovaná zimná odstávka. Pracovali na nej v predĺžených pracovných zmenách zamestnanci prevádzkovej údržby oceliarne, v počte šesťdesiat strojných údržbárov, tridsaťdeväť elektroúdržbárov a osem zamestnancov oceliarne. Aby sa oprava dala časovo zvládnuť, bol stav zamestnancov posilnený aj o tridsať externých strojných zámočníkov.
Tejto oprave však ešte koncom októbra predchádzala náročná generálna oprava časti trolejového vedenia na homogenizačnom šrotovom poli, ktoré bolo silne zdeformované a neumožňovalo žeriavu prechádzať do spodnej časti poľa. Okrem náročného technického zabezpečenia si oprava vyžadovala veľké nároky na nákup a uskladnenie šrotu, keďže ešte pred samotnou realizáciou bolo potrebné v miestach opráv v spolupráci s odborom zásobovania vyprázdniť šrotové pole.
Značný rozsah prác počas odstávky v oceliarni zabezpečovali útvary energetika a doprava, či už na celkoch samotnej oceliarne, alebo na obslužných zariadeniach nevyhnutne potrebných pre chod výroby. Na opravách sa podieľalo celkovo deväť externých firiem, ktoré zabezpečovali rôzne špecifické práce a revízie zariadení.
Uskutočnilo sa niekoľko rozsiahlejších opráv technických zariadení, z ktorých ústrednou bola výmena transformátora EAF. Aj keď starý transformátor počas svojej takmer 26-ročnej prevádzky prešiel dvoma komplexnými revíziami, vykazoval známky blížiaceho sa konca doby životnosti. Okrem spomenutého transformátora bol na peci EAF vymenený aj H-portál, ochranný štít nosníka a výtlakové čerpadlo hydrauliky. V troskovej komore bola opravená konštrukcia a vymenená tepelná izolácia nad troskovým závesom.
Na zariadení plynulého odlievania (ZPO) bola uskutočnená oprava prevodovky chladníka, kde boli vymenené ložiská a tesniace prvky, ďalej sa realizovala výmena ventilátora odsávania pár. Na liacom prúde č. 1 sme preventívne vymenili tažno-rovnacie stolice. Zdemontované stolice následne „zgenerálkujeme“ a pripravíme na ďalšiu periodickú výmenu počas následnej strednej opravy. V sekundárnej komore sme čiastočne sanovali skorodované časti, u ktorých boli metódou tlakového otryskávania očistené povrchy, ktoré boli následne spevnené a nakoniec bol na očistený povrch nanesený ochranný epoxidový náter.
Rozsiahlejšie práce boli realizované aj na žeriave č. 141, kde boli vymenené kolesá pojazdu mosta, vymenené zdvihové lano a opravená vyrovnávacia kladka na pomocnom zdvihu. Na strategickom liacom žeriave č. 234 boli vymenené pohony Nord č. 3 a 4. a v žeriave č. 241 bol počas strednej opravy vymenený motor zdvihu.
Výrobu sme odštartovali 19. decembra v I. zmene teplými skúškami. Napriek veľkému počtu prác sa nám podarilo všetky ukončiť v požadovanom termíne a zabezpečiť chod výroby oceliarne. Všetkým zamestnancom, ktorí sa na úspešne zrealizovaných opravách podieľali patrí poďakovanie.