S Ing. Jánom Gaboňom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s. r. o.

„Prvý polrok bol pre nás veľmi úspešný“

 

 

Ako hodnotíte prvý polrok vo vašej spoločnosti?

Prvý polrok z pohľadu poskytovania komplexných služieb a riešení v oblasti informačných technológií, plnenia projekčného plánu zameraného prioritne pre skupinu ŽP Group hodnotím ako veľmi úspešný. Z mnohých aktivít spomeniem hlavne uvedenie do rutinnej prevádzky nasledovných systémov:

–       účtovníctvo pre ŽP a.s., ktorého prínosom je zníženie prevádzkových nákladov a odstránenie závislosti na externom dodávateľovi pôvodného systému,

–       evidencia návštev a pohybu vozidiel v jednotlivých lokalitách spoločnosti ŽP a.s. s použitím dotykových mobilných zariadení,

–       riadené sklady pre evidenciu uloženia zväzkov prostredníctvom mobilných zariadení,

–       správa registratúry v Žiaromate Kalinovo a.s.

V priebehu prvého polroka sme začali poskytovať novú službu Business Intelligence na báze moderného grafického softvérového nástroja Qlik Sense, ktorý zabezpečuje zber, štandardizáciu, analýzu a prezentáciu podnikových dát. Je to prostriedok pre potreby rozhodovania a plánovania na rôznych úrovniach a oblastiach riadenia.

Zrealizovali sme projekt nákladovosti valcovne rúr a aktuálne pracujeme na modeli nákladovosti ťahárne rúr a sledovaní ziskovosti a rentability výrobkov, výrobkových skupín, zákazníkov, teritórií a iných oblastí. Pokračovali sme aj v rozširovaní údajovej základne pre IS elektronizovaných noriem.

V rámci prevádzky informačného systému je priebežne zabezpečovaná realizácia požiadaviek na rozširovanie funkcií existujúcich aplikácií. Okrem toho sme ukončili migráciu serverov a dátovej siete a zabezpečili navýšenie priepustnosti internetovej siete v lokalite ŽP a.s. zo 120 na 350 megabitu za sekundu. Pre prevádzku aplikácií na mobilných zariadeniach je vytvorená wifi sieť v riadených skladoch a na vrátniciach.

 

V priebehu prvého polroka sme začali poskytovať novú službu Business Intelligence na báze moderného grafického softvérového nástroja Qlik Sense, ktorý zabezpečuje zber, štandardizáciu, analýzu a prezentáciu podnikových dát.

 

Darí sa vám plniť plány, ktoré ste si stanovili na začiatku roka?

Z pohľadu ekonomiky výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 73 355 eur za prvý polrok vytvoril predpoklad na prekročenie celkového ročného plánu. Vývojové aktivity sú v súlade so stanoveným projekčným plánom a zároveň pružne reagujeme na požiadavky vyplývajúce z prevádzky informačných systémov jednotlivých zákazníkov.

 

Ilustračná foto ŽP Informatika
Ilustračná foto ŽP Informatika

 

Čo plánujete do nasledujúcich mesiacov?

Budeme realizovať projekty podľa projekčného plánu. Z pripravovaných aktivít spomeniem:

– spustenie systému automatizovaného skladu,

– ukončenie projektu Inovácia systému atestov,

– spustenie systému pre evidenciu majetku a investičných akcií, implementácia dochádzkového systému v ŽP EKO QELET a.s.,

– v rámci systému správy registratúry zabezpečenie prepojenia na elektronické dátové schránky, pokračovanie v implementácii rozhraní na agendové systémy a vybudovanie elektronického archívu.

Z aktivít mimo skupiny ŽP Group spomeniem hlavne plánované spustenie systému pre skladové a odpadové hospodárstvo v spoločnosti ZEDKO s.r.o. a implementáciu nového systému Účtovníctvo v spoločnosti ŽĎAS, a.s., kde zároveň zabezpečujeme outsourcing informačného systému.

Pre optimalizáciu prevádzky IS sme vyvinuli podporu vyrovnávania záťaže medzi aplikačnými servermi a aktuálne ju začíname využívať pri vystavovaní nových vydaní aplikácií. Zvýši to úroveň kontinuity práce používateľov.

Rozširujeme aj aplikačnú infraštruktúru o podporu pre mobilné zariadenia Apple, s cieľom prevádzkovať naše Java aplikácie aj v prostredí iOS. Spomeniem ešte, že pripravujeme rekonštrukciu optických liniek a výmenu systému firewall s cieľom zvýšenia komplexnej internetovej ochrany.

Začiatkom leta sme úspešne absolvovali recertifikačný audit na aktualizovanú normu ISO 9001 (Systém manažérstva kvality) a dohľadový audit normy ISO 20000-1 (Systém manažmentu služieb). Na jeseň 2018 je plánované zverejnenie novej verzie normy ISO 20000:1, ktorej implementácia si bude vyžadovať viac našej pozornosti.