Ďalší úspech pre publikáciu Hrad Ľupča

 

Slovenská historická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave udeľovala ceny za publikácie z oblasti historických vied, ktoré boli vydané v roku 2017. Ocenená bola aj publikácia Hrad Ľupča, Klenot Pohronia vo svetle vekov.

V posledný májový deň Výkonný výbor Slovenskej historickej spoločnosti na svojom riadnom zasadnutí rozhodol, že publikácia o ľupčianskom hrade je najlepšou populárno-náučnou prácou pre rok 2017. Porota okrem iného ocenila prepojenie odborných textov s podrobným poznámkovým aparátom, ktorý na dané fakty odkazuje. Zaujala aj popularizačná časť kombinovaná s bohatou ilustráciou. Všetky tieto atribúty predurčili, že o knihu bude veľký záujem, o čom sme sa už aj sami presvedčili.

 

Obálka knihy Hrad Ľupča, Klenot Pohronia vo svetle vekov
Obálka knihy o hrade Ľupča.

Ocenenia sa udeľovali aj vo zvyšných dvoch kategóriách. Cenu „najlepšia vedecká práca“ získala kniha s názvom Pro virtute et merito, vznik a vývoj vyznamenaní do roku 1815. Jej autorom je Igor Graus, dlhoročný riaditeľ Štátneho archívu v Banskej Bystrici a zakladateľ modernej slovenskej faleristiky. Je to historická veda, ktorá sa zaoberá vyznamenaniami – odznakmi a medailami, ktoré boli viditeľným znakom nielen úspechu, ale aj moci či vďačnosti.

Publikácia podrobne mapuje zložitý proces formovania vyznamenaní vznikajúcich nielen v dôsledku transformácie laických rytierskych rádov z politicko-mocenských inštitúcií na inštitúty poskytujúce formálne pocty, ale aj novozaložených vyznamenaní, bez priamych predchodcov v podobe rytierskych organizácií.

Cena je každoročne udeľovaná aj za kritické vydanie prameňov. Cenu tento rok získal preklad diela Zvolenská stolica od pôvodného autora Mateja Bela. Monografia, ktorá vyšla v edícii Zlatý fond Kysuckého múzea v Čadci, je výsledkom práce kolektívu odborníkov a pozostáva z dvoch nosných častí. Prvá predstavuje originálny latinský text Vedomostí, druhá tvorí preklad latinského textu do slovenčiny. Svojou koncepciou publikácia nadväzuje na predchádzajúce dvojjazyčné vydania Vedomostí Trenčianskej, Liptovskej, Oravskej a Turčianskej stolice. Vedomosti Zvolenskej stolice na svojich stránkach čitateľovi prinášajú cenné poznatky z histórie, etnológie, environmentálnej histórie a ďalších oblastí jedného z našich najrázovitejších krajov. Súčasťou publikácie je i originálna mapa Zvolenskej stolice, ktorú, pre pôvodné vydanie, vyhotovil cisársky kartograf Samuel Mikovíni. Zaujímavosťou je, že tento istý kartograf vytvoril aj mapu Ľupčianskeho panstva, ktorá tvorí obálku knihy o hrade Ľupča.

Slávnostné odovzdanie ocenení sa uskutoční 7. novembra 2018 v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Informácie o udelených cenách za príslušný rok budú postupne publikované na stránkach vedeckých a odborných časopisov i v masovokomunikačných prostriedkoch.

Ak ešte knihu o ľupčianskom hrade nemáte doma, stále máte možnosť si ju zadovážiť v pokladniciach starého a nového závodu a v odbore propagácie a registratúry Železiarní Podbrezová. Cena publikácie je 23,90 eura.