Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2018 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci.

V mesiaci jún boli zverejnené, resp. zverejnené a vydané:

Organizačné normy

Smernica S-004/2008
revízia 0, zmena III Evidovanie, účtovanie a obeh dokladov úhrad

Smernica S-007/2018

revízia 2, zmena 0 Daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálny odpad

Smernica S-244/2015
revízia 3, zmena II Časové rozlišovanie nákladov a výnosov, opravné položky, rezervy

Smernica S-291/2017
revízia 3, zmena I Obeh a účtovanie pokladničných a súvisiacich dokladov

Smernica S-349/2016
revízia 4, zmena I Traumatologický plán

Smernica S-386/2018
revízia 4, zmena I Osobné ochranné pracovné prostriedky, umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky

Smernica S-442/2016
revízia 3, zmena I Štatút cenovej komisie

Smernica S-447/2018
revízia 3, zmena 0 Vnútropodnikové účtovníctvo v Železiarňach Podbrezová a.s.

Smernica S-471/2014
revízia 2, zmena I Postu prác pri ročnej účtovnej závierke

Smernica S-475/2018
revízia 3, zmena 0 Tvorba zákazkových čísiel v ŽP a.s.

Smernica S-485/2018
revízia 2, zmena 0 Systém environmentálneho manažérstva – plánovanie v ŽP a.s.

Smernica S-488/2018
revízia 3, zmena 0 Účtovanie zásob v Železiarňach Podbrezová a.s.

Pokyn PO-183/2015
revízia 1, zmena II Ekonomika kvality

Pokyn PO-197/2018
revízia 2, zmena 0 Štatút redakčnej rady

Individuálne riadiace a informačné akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Príkaz č. 05/2018

Obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov

Opatrenie č. 05/2018

Odstránenie nedostatkov a doporučení z recertifikačného auditu systému manažérstva kvality

Oznámenie č. 05/2018

Sadzby stravného pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách

Oznámenie č. 06/2018

Čísla, názvy a skratky organizačných útvarov ŽP a.s.

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm