Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s.  a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby  bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument  D-05/2020 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy. Zároveň je zverejnený v  elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci. V júli a auguste  boli zverejnené:

 

Organizačné normy

Smernica S-009/2019

revízia 2, zmena I

Používanie pokladnice e-kasa klient v ŽP a.s.
Smernica S-249/2018

revízia 6, zmena II

Pracovná zdravotná služba v ŽP a.s.
Smernica S-259/2020

revízia 4, zmena 0

Vyvážanie materiálu zo Železiarní Podbrezová a.s.
Smernica S-269/2017

revízia 4, zmena II

Požiarny štatút ŽP a.s.
Smernica S-315/2020

revízia 5, zmena 0

Štatút noriem a komisie pre normy
Smernica S-435/2018

revízia 5, zmena III

Činnosť prevádzkarne ťaháreň rúr
Smernica S-460/2020

revízia 3, zmena 0

Platobné karty
Smernica S-473/2020

revízia 4, zmena 0

Zrážková daň a zabezpečenie dane v podmienkach ŽP a.s.
Smernica S-489/2018

revízia 2, zmena I

Procesná FMEA – analýza možných chýb a ich dôsledkov v procese výroby
Smernica S-520/2017

revízia 2, zmena I

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri používaní pracovných prostriedkov
Pokyn PO-005/2020

revízia 0, zmena 0

Evidovanie a nahlasovanie bezpečnostných incidentov
Pokyn PO-006/2016

revízia 1, zmena III

Zabezpečenie čistenia a kontroly komínov
Pokyn PO-009/2020

revízia 0, zmena 0

Zásady firemnej kultúry

 

Individuálne riadiace a informačné akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 22/2020 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. na september 2020
Príkaz č. 12/2020 Prevencia pred šírením nového koronavírusu COVID-19
Príkaz č. 13/2020 Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ŽP a.s. v roku 2020
Oznámenie č. 04/2020 Oznámenie o zmene údajov

Vydané boli tiež Rozhodnutie č. 20/2020 upravujúce pracovný režim v prevádzkarni oceliareň od 20. júla 2020 a Rozhodnutie č. 21/2020  upravujúce pracovný režim v ŽP a.s. na  august 2020.

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení, zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm