Aktuality nielen z koľajovej dopravy

 

S Ing. Petrom Krajanom, vedúcim prevádzkarne doprava

V termíne od 10. do 20. augusta prebiehala v starom závode výmena križovatkových výhybiek, čo si vyžiadalo aj nepretržitú výluku na opravovaných úsekoch. Zvládli ste uvedenú výmenu podľa plánu? Kto bol zapojený do opravy?

– Môžem s radosťou povedať, že čas, ktorý sme mali vyčlenený na výmenu tejto časti železničnej vlečky, sa nám podarilo dodržať tak, aby 21. augusta mohla znovu začať výroba na oceliarni. Križovatková výhybka č. 34ab bola vymieňaná naposledy v roku 1997 a po 23 rokoch mala známky nadmerného opotrebenia. Oprava si vyžiadala nepretržitú výluku v tomto úseku jedenásť dní. Šlo o práce veľkého rozsahu, ktorým predchádzala dôkladná príprava. Pred rokom v auguste 2019 prebehlo geodetické zameranie a bola vypracovaná projektová dokumentácia rekonštrukcie, ktorá bola podkladom pre výberové konanie na dodávateľa výhybiek, koľají a prác.

Pokládka výhybky č. 34abS vybraným dodávateľom, spoločnosťou Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice bola podpísaná zmluva o dielo a po niekoľkých koordinačných poradách a telefonických spresneniach sme boli pripravení začať. Ešte počas výroby a riadnej prevádzky bola vykonaná predmontáž. Tá si vyžiadala montáž križovatkovej výhybky č. 34ab, takzvaného anglického typu, montáž výhybky č. 30 a priľahlých koľajových polí nábehov a výbehov v dĺžke 175 metrov. Na strane prevádzkarne doprava bola demontáž starých koľají a výhybiek, vykopanie starého lôžka a položenie a úprava nového koľajového lôžka. Na tieto práce sme nasadili čo najviac techniky, aby sme ich vykonali rýchlo a aj s časovou rezervou pre prípadné komplikácie v ďalších etapách. V ďalších dňoch nasledovala pokládka koľají a výhybiek, ich zaspojkovanie a zaštrkovanie. V utorok, 18. augusta, začala smerová a výšková úprava koľajiska automatickou podbíjačkou PLASSER u THEURER. Tu nás po niekoľkých hodinách práce prekvapila nečakaná porucha kompresora tohto mechanizmu. Aj stroj je len stroj a pokazí sa.

Odstránenie starého železničného lôžkaVďaka úsiliu vedenia a zamestnancov Koľajových a dopravných stavieb s.r.o. Košice sa podarilo dopraviť náhradný diel z Košíc vo večerných hodinách, podbíjačku opraviť a v stredu, 19. augusta, mohli práce pokračovať. Nová geometria výhybiek si vyžiadala aj novú, mierne zmenenú smerovú a výškovú úpravu koľají od II. výhybkárskeho stanovištia po začiatok homogenizačného šrotového poľa. Ide o najzaťaženejší úsek vlečky dôležitého pre oceliareň, ktorým železničnou dopravou zmanipulujeme a prepravíme celkový objem vyrobenej ocele niekoľkokrát. Spoločne s minuloročne vykonanou výmenou výhybiek 41, 42, 43, 44 zapojených do sústavy dvojitej koľajovej spojky, nám tak vznikol zrekonštruovaný dôležitý úsek železničnej vlečky.

 

Smerová a výšková úprava podbíjačkou
Smerová a výšková úprava podbíjačkou

 

V týchto dňoch finišujú práce na železničnom priecestí v starom závode, ktoré bolo vyasfaltované. Prečo bola dôležitá táto rekonštrukcia?

– Súčasťou zrekonštruovanej časti koľajiska sú aj železničné priecestia pri budove odboru zásobovania. Sú to, čo sa týka frekvencie premávky, najzaťaženejšie priecestia cez železničnú vlečku a keďže bolo potrebné ich demontovať z dôvodu rekonštrukcie koľajiska, museli sme ich opraviť a zaasfaltovať nanovo. Pretože sme museli riešiť aj novú geometriu výbehov a napojenia výhybiek sú aj nové priecestia rádovo o niekoľko centimetrov smerovo posunuté a v inej výške, ako boli tie pôvodné.

Ako prebiehala v júli a auguste oprava mosta ponad pílu na Štiavničke?

– V priebehu mesiaca júl a august prebiehala reprofilácia zdegradovaných povrchov na pilieroch a pozdĺžnych nosníkoch. Práce na moste nad cestou prvej triedy I/72 si vyžiadali výstavbu lešenia a reguláciu cestnej premávky do jedného jazdného pruhu. Dodávateľ prác spoločnosť FIRTECH s.r.o Banská Bystrica v týchto dňoch rieši miesta dilatácií a hydroizoláciu pozdĺž okrajov celej mostovky mosta, kde si nanášanie špeciálnych materiálov vyžaduje úplne suché počasie. Pevne verím, že počasie nám bude priať a práce budú čoskoro ukončené.

Na záver by som chcel vyjadriť poďakovanie majstrovi Radovanovi Sepešimu, ktorý práce materiálovo zabezpečil a organizoval. Poďakovanie patrí aj všetkým zamestnancom údržby prevádzkarne doprava, ale aj prevádzkovým zamestnancom cestnej a železničnej dopravy, ktorí sa na uvedených prácach podieľali.