Rekonštrukcia a modernizácia našej školy

 

Počas letných mesiacov júl a august väčšinou priestory škôl utíchnu, pretože sa skončil školský rok. V našom prípade to však nebolo tak. Nastal čulý stavebný ruch súvisiaci s viacerými plánovanými rekonštrukčnými prácami. Prerušením vyučovania vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktoré nastalo v dôsledku mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením respiračného ochorenia COVID-19, sa niektoré rekonštrukčné práce začali už v máji. Uzatvorením školského internátu sa začala ďalšia etapa kompletnej rekonštrukcie dvoch poschodí. Prebehla výmena elektroinštalácie a zrekonštruované boli nielen sociálne zariadenia, ale aj izby, ktoré boli zariadené novým nábytkom. Záujemcom o ubytovanie sa tak vytvorilo príjemné, moderné študentské prostredie.

 

Zrekonštruovaná izba v školskom internáte

 

Okrem priestorov školského internátu boli zrekonštruované sociálne zariadenia v časti objektu školy, kde prebieha teoretické vyučovanie.

Cez leto bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia strechyRealizáciou projektu „Modernizácia vybavenia praktického vyučovania, ako nástroj na zvýšenie počtu žiakov SSOŠH ŽP“, ktorý je súčasťou Integrovaného regionálneho operačného programu „IROP“ a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, bola vďaka finančnej podpore zriaďovateľa zrealizovaná kompletná rekonštrukcia strechy a zateplenie budovy objektu dielní. Rekonštrukcia strechy spočívala v osadení oceľovej konštrukcie na nosné stĺpy budovy, zhotovení konštrukcie krovu z väzníkov (väzníkových krovov) a zhotovení farebnej pozinkovanej krytiny. Bol tak vyriešený problém zatekania strechy a strešných vpustí. Na fasáde objektu boli zhotovené nové dažďové zvody a taktiež bola zhotovená nová dažďová kanalizácia, ktorá bola zaústená do pôvodnej dažďovej kanalizácie. Popri rekonštrukcii strechy boli zateplené svetlíky a bolo vymenené zasklenie na presvetlenie priestorov dielní za tepelno-izolačný polykarbonát. Pôvodná strecha bola taktiež zateplená. Zateplením celého objektu sa znížila energetická náročnosť budovy, potreba tepla na vykurovanie a v neposlednom rade bol oživený a zmodernizovaný vonkajší vzhľad budovy.

 

Rekonštrukcia strechy na budove školy

 

 

Rekonštrukcia vzduchotechniky a rozvodov teplaKeďže počas predchádzajúcich školských rokov sme mali dlhodobý problém s vykurovaním priestorov dielní, pristúpili sme aj k rekonštrukcii vzduchotechniky a rozvodov tepla. Vymenená bola vzduchotechnická jednotka, potrubie pre rozvod teplého vzduchu, čím sa zabezpečí optimálna teplota stanovená pre dané pracovisko.

Cieľom projektu, ktorý je v súčasnosti v škole realizovaný, je investíciou do modernizácie odborných učební praktického vyučovania zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy, celoživotného vzdelávania a tým prispieť k rozvoju praktických zručností žiakov, kľúčových kompetencií a uplatnenia absolventov na trhu práce. V blízkej budúcnosti nás ešte čaká rekonštrukcia vnútorných priestorov dielní a obnova strojového parku.

Nová fasáda na budove školyObdobie letných prázdnin nebolo len o realizácii stavebných prác. Už v druhej polovici prázdnin sa začala príprava nového školského roka, ktorá nesúvisela len so zadeľovaním úväzkov pre pedagogických zamestnancov a tvorbou rozvrhu. V dôsledku mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením respiračného ochorenia COVID-19 vydalo MŠVVaŠ SR Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia, ktorý stanovil základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Povinnosťou zriaďovateľa, v spolupráci s riaditeľom školy, bolo zabezpečiť dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu, dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky, organizáciu nového školského roka a vytvoriť tak bezpečné prostredie nielen pre žiakov, ale aj všetkých zamestnancov školy. Veríme, že aj napriek nepriaznivej situácii, síce za dodržiavania prísnych protiepidemických opatrení, bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces klasickou formou, v škole.