Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje

 

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s.  a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby  bola vždy platná a aktuálna. Celý proces jej  tvorby, pripomienkovania, schvaľovania a zverejňovania sa realizuje v elektronickej forme. Oboznámenie zamestnancov so stanovenými postupmi a povinnosťami, ktoré z nej vyplývajú, je zabezpečované  prostredníctvom vedúcich zamestnancov.  Na druhej strane, všetkým zamestnancom je smernicou S-271 Tvorba organizačných noriem a individuálnych riadiacich aktov stanovená povinnosť oboznamovať sa s tou vnútornou legislatívou, ktorá je potrebná pri výkone ich funkcie alebo profesie. Aj z tohto dôvodu  je tu pravidelná rubrika Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje, kde sú zverejňované informácie o organizačných normách,  individuálnych riadiacich aktoch a informačných aktoch, ktoré boli vydané v priebehu predchádzajúceho mesiaca.

 

Vo februári  boli zverejnené organizačné normy:
Smernica

S-269/2017

revízia 4, zmena 0

Požiarny štatút ŽP a.s.
Smernica

S-291/2017

revízia 3, zmena 0

Obeh a účtovanie pokladničných a súvisiacich dokladov
Smernica

S-500/2017

revízia 3, zmena 0

Konsolidovaná účtovná závierka
Smernica

S-520/2017

revízia 2, zmena 0

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri používaní pracovných prostriedkov
Pokyn

PO-003/2016

revízia 2, zmena I

Prideľovanie rekreačných pobytov darcom krvi a ich rodinným príslušníkom
Pokyn

PO-143/2015

revízia 1, zmena 2

Zásady pre poskytovanie odmien z fondu vedúceho

 

Vo februári  boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP a.s.:
Rozhodnutie č. 04/2017 Menovanie pracovného tímu pre II. etapu projektu Dochádzkový systém „Evidencia a správa vstupov do objektov a areálov ŽP a.s.“
Rozhodnutie č. 05/2017 Menovanie pracovného tímu pre projekt „Riadené sklady výroby“
Rozhodnutie č. 06/2017 Menovanie pracovného tímu pre projekt „Systém evidencie šatní zamestnancov“

 

Vo februári  boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.:
Rozhodnutie č. 04/2017 Vykonanie  pracovného hodnotenia zamestnancov za uplynulé obdobie
Rozhodnutie č. 05/2017 Menovanie komisie pre vykonanie opakovaného energetického auditu
Opatrenie č. 02/2017 Systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 a Systém riadenia bezpečnosti práce podľa STN OHSAS 18001 na rok 2017 v ŽP a.s.

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované a všetkým zamestnancom dostupné na intranete v časti Dokumenty –  úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm