Bude vás zaujímať

 

Každý obyvateľ Banskobystrického kraja vyprodukoval v priemere 283 kilogramov komunálneho odpadu, zhodnotilo sa len 20,3 percenta.

 

Podľa údajov Štatistického úradu SR vzniklo v roku 2015 v Banskobystrickom kraji 918 919,6 tony priemyselného odpadu, s medziročným nárastom o 20,9 percenta. V rámci SR predstavoval podiel Banskobystrického kraja 10,6 percenta. Z celkového množstva odpadu sa 16,5 percenta zhodnotilo materiálovo, 0,9 percenta energeticky, 25,4 percenta spätným získavaním organických látok vrátane kompostovania a 20,1 percenta iným spôsobom, 28,2 percenta odpadu skončilo na skládkach. Podľa miery rizika nebezpečenstva sa odpad z hospodárstva člení na nebezpečný a ostatný odpad. Nebezpečný odpad v roku 2015 v Banskobystrickom kraji tvoril 3,2 percenta z celkového množstva odpadu a ostatný odpad sa podieľal na celkovom objeme odpadu 96,8 percenta. Najväčšie množstvo z nebezpečného odpadu tvorili odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd a úpravní vody (13 percent), odpady z olejov a iných kvapalných palív (9,2 percenta),  odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a iných materiálov (9 percent) a  odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov (8,8 percenta), odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti (8 percent), stavebné odpady a odpady z demolácií (7,6 percenta)  a odpady inak nešpecifikované tvorili 31,9 percenta. Z ostatného odpadu najväčšiu položku tvorili stavebné odpady a odpady z demolácií (25,8 percenta), odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania (20,4 percenta), odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku (15,4 percenta), odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva (13 percent) a odpady z tepelných procesov (12,4 percenta).