Poďakovania a spomienky

 

POĎAKOVANIA

Stanislav SLIVKA z ValaskejĎakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli na poslednej ceste rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom a starým otcom

Stanislavom SLIVKOM z Valaskej.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku zvlášť ďakujeme vedeniu Železiarní Podbrezová a Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina

ĎaMichal GÁL z Breznakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom, starým otcom, bratom a švagrom

Michalom GÁLOM z Brezna.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina

 

SPOMIENKY

Katarína GOCELIAKOVÁ z Michalovej

„Mala som vás všetkých rada a chcela som ešte žiť, ale prišla tá chvíľa, keď som vás musela opustiť. Neplačte, nechajte ma tíško spať, čo mi bolo súdené, muselo sa stať.“

Dňa 6. marca uplynulo päť rokov odvtedy, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka a mama

Katarína GOCELIAKOVÁ z Michalovej.

S láskou a úctou spomínajú manžel Miroslav, dcéra Denisa a syn Peter s rodinami

Jozef GIERTL z Čierneho Balogu„Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac, ako tí ostatní. O to ťažšie je naučiť sa bez nich žiť. Bez teba už žiť musíme, no v našich srdciach ťa stále nosíme.“

Dňa 7. marca uplynulo desať rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš milovaný otec, syn, brat, švagor a kamarát

Jozef GIERTL z Čierneho Balogu.

Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

S láskou a úctou spomíname

Ing. Júliusom STARKE z ValaskejDňa 11. marca  uplynú štyri roky odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili  s našim milovaným otcom, bratom a starým otcom

Ing. Júliusom STARKE z Valaskej.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

S láskou a úctou spomíname

Vladimíra FRAŇA z PodbrezovejDňa 11. marca  si spomenieme  na nášho manžela, otca, starého otca a svokra

Vladimíra FRAŇA z Podbrezovej,

ktorý nás navždy opustil pred piatimi rokmi.

Venujte mu prosím tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína celá rodina

Ján LUPTÁK z Mýta pod ĎumbieromDňa 13. marca uplynie osem smutných rokov odvtedy, ako  nás navždy opustil milovaný manžel, svokor a starý otec

Ján LUPTÁK z Mýta pod Ďumbierom.

S láskou a úctou spomínajú manželka, zať a vnúčatá

Štefan SRNKA z Podbrezovej„Kto zomrel neodišiel, ale zostáva v srdciach tých, ktorí ho milovali.“

Dňa 15. marca si pripomenieme štrnásť rokov odvtedy, ako navždy odišiel náš milovaný  manžel, otec, starý a prastarý otec

Štefan SRNKA z Podbrezovej.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína manželka Terézia a dcéra s rodinou

Ján HUBERT z Brezna „Slza smútku tíško stečie po tvári, bolesť v srdci zabolí, no pekná spomienka, ako večný plameň v našich srdciach zahorí.“
Dňa 17. marca si pripomenieme siedme smutné výročie odvtedy, ako nás náhle opustil náš milovaný manžel a otec

Ján HUBERT z Brezna.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Spomíname s láskou a úctou

Ivana NEMSILU z Podbrezovej„Kto v srdciach žije, neumiera.“

Dňa 18. marca uplynú štyri roky od úmrtia

Ivana NEMSILU z Podbrezovej.

Kto ste ho poznali venujte mu spolu s nami tichú spomienku

….

Jozef ŽABKA z Osrblia„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Prázdny je dom, smútok je v ňom, zostala nám len bolesť a spomienka v ňom.“

Dňa 19. marca si pripomenieme desiate výročie odvtedy, ako nás náhle opustil milovaný manžel, otec a starý otec

Jozef ŽABKA z Osrblia.

S láskou a úctou spomína manželka Katarína, dcéry Renáta a Katarína s rodinami a štyri vnúčatá

Vladimír LITVINENKO z Valaskej„Odišiel si tíško, už nie si medzi nami, ale žiješ v srdciach tých, čo ťa milovali.“

Dňa 20. marca uplynie päť rokov odvtedy, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec

Vladimír LITVINENKO z Valaskej

S láskou  spomína smútiaca rodina

Štefan KOHÚT z BystrejČas plynie ako tichej vody prúd, kto ťa mal rád nevie zabudnúť.“

Dňa 23. marca uplynie deväť rokov odvtedy, čo nás opustil milovaný manžel, otec a starý otec

Štefan KOHÚT z Bystrej.

S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami