Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna. 

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2023 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii zverejnenej v predchádzajúcom mesiaci. V januári boli zverejnené:

Organizačné normy

Poriadok P-04/2023

revízia 3, zmena 0

Registratúrny poriadok a registratúrny plán Železiarní Podbrezová a.s.

Poriadok P-01/2022

revízia 7, zmena II

Organizačný poriadok Železiarní Podbrezová a.s.

Pokyn PO-204/2015

revízia 2, zmena I

Postup riadenia výrobkových inovácií a technického servisu

Smernica S-410/2023

revízia 4, zmena 0

Nakladanie s odpadmi v ŽP a.s.

Smernica S-455/2023

revízia 6, zmena I

Obeh dokladov pri obstarávaní, evidovaní a vyraďovaní dlhodobého majetku

 

Individuálne riadiace akty a informačné akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 01/2024

Organizačná a funkčná štruktúra ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 02/2024

Pracovný režim v Železiarňach Podbrezová a.s. v roku 2024

Rozhodnutie č. 03/2024

Menovanie tímu „Predstaviteľ zákazníka“

Rozhodnutie č. 04/2024

Menovanie rady požiarnej prevencie

Príkaz č. 01/2024

Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky podľa IFRS

Príkaz č. 02/2024

Ciele kvality na rok 2024

Príkaz č. 03/2024

Zlepšovací program na rok 2024

Oznámenie č. 01/2024

Zoznam skladov v Železiarňach Podbrezová a.s.

Oznámenie č. 02/2024

Čísla, názvy a skratky organizačných útvarov ŽP a.s.

Oznámenie č. 03/2024

Štátne sviatky, dni pracovného pokoja a pamätné dni

Opatrenie č. 01/2024

Limity nadčasovej práce pre zamestnancov ŽP a.s. na rok 2024

Opatrenie č. 02/2024

Technicko-organizačné opatrenia pre zabezpečenie legislatívnych povinností zákona o energetickej efektívnosti

 

Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 01/2024

Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky podľa IFRS

 

 

Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy tiež oznamuje, že s platnosťou od 1. februára 2024 je vydaný a v elektronickej forme zverejnený zoznam platnej riadiacej dokumentácie

D-05/2024 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy.

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty –  úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese: 

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm