S Ing. Jánom Gaboňom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s.r.o.

„V druhom polroku bude pre nás prioritou inovácia IS výroby“

 

Ako hodnotíte prvý polrok vo vašej spoločnosti?
– V rámci poskytovania komplexných IT služieb uvedené obdobie hodnotím pozitívne. V oblasti vývoja informačných systémov boli do produkčnej prevádzky postupne odovzdané nasledovné: model nákladovosti, ktorý bol vyvinutý v súčinnosti so ŽP a.s. a bol určený pre ťaháreň rúr, ďalej elektronizácia vybratých typov dopravných listov a sprievodných listov odpadu, samoobslužná váha v starom závode, úprava evidencie meraní výrobkov podľa normy API, nové APV pre sledovanie ukazovateľov údržby, vyhodnocovanie reklamácií v dodávkach rúr podľa normy API, ale aj rozšírenie vstupnej kontroly lupy pre oblukáreň.
V spoločnosti ŽP EKO QELET a.s. bola odovzdaná do rutinnej prevádzky evidencia majetku, ako aj samoobslužný režim na automobilovej váhe v stredisku v Hliníku nad Hronom. V rámci webov sme s vedením tejto spoločnosti spolupracovali aj na príprave kompletného re-brandingu ŽP EKO QELET, ktorý bude postupne aplikovaný vo všetkých oblastiach firemnej kultúry. Takisto sme realizovali aj novú webstránku Kolkárskeho oddielu ŠK Železiarne Podbrezová.
V oblasti IT infraštruktúry sme v spoločnosti Tále a.s. rozšírili sieťovú infraštruktúru a v spoločnosti Žiaromat Kalinovo to bola výmena firewall-u. V materskej spoločnosti ŽP a.s. sme realizovali kabeláže pre pripojenie chladiacich veží, zmenu OS na databázovom serveri, ako aj prípravu dátovej siete pre systém eKasa. V spoločnosti ŽĎAS a.s. bol zavedený nový model účtovníctva a pre spoločnosť ZEDKO s.r.o. informačný systém skladové hospodárstvo.
Začiatkom roka sme implementovali nástroj Qlik NPrinting, ktorý výrazne zvýšil naše reportingové schopnosti v rámci poskytovanej služby Business Intelligence. Služba zabezpečuje zber, analýzu a prezentáciu podnikových dát. Qlik NPrinting nám umožňuje efektívne vytvárať, personifikovať a automaticky distribuovať vizuálne moderné reporty. S jeho pomocou sme tak ešte lepšie schopní zabezpečiť informácie pre správne rozhodovanie sa a plánovanie.
V prvom polroku sme úspešne absolvovali recertifikačný audit normy ISO 20000-1 a dohľadový audit normy ISO 9001. Audítorská spoločnosť tak potvrdila náš záväzok zabezpečovať kvalitu poskytovaných služieb, plniť požiadavky zákazníkov a zabezpečovať kontinuálne zlepšovanie spoločnosti

 

Vývojové aktivity sú v súlade s projekčným plánom, a zároveň pružne reagujeme na prichádzajúce požiadavky vyplývajúce z prevádzky informačných systémov našich zákazníkov.

 

Darí sa vám napĺňať plány, ktoré ste si stanovili na začiatku?
– Z pohľadu ekonomiky vytvára dosiahnutý výsledok hospodárenia, v horizonte tohto roku, reálny predpoklad jeho naplnenia. Podobne to platí aj pre oblasť vývoja a prevádzky informačných systémov. Vývojové aktivity sú v súlade s projekčným plánom a zároveň pružne reagujeme na prichádzajúce požiadavky vyplývajúce z prevádzky informačných systémov našich zákazníkov.

Čo bude vašou prioritou v druhej polovici roka?
– V nasledujúcich mesiacoch budeme realizovať projekty v zmysle schváleného projekčného plánu. Pôjde o informačný systém vnútropodnikovej prepravnej logistiky, inováciu informačného systému výroby po pozastavení z dôvodu finalizácie modelu nákladovosti, implementáciu dochádzkového systému do ŠK a FK Železiarne Podbrezová, a.s. a ŽP EKO QELET a.s., informačný systém pre komunikáciu výrobných a prepravných agregátov v ťahárni rúr (žeriavy), modul plánovania investícií, daňový informačný systém, samoobslužný režim automobilovej váhy v novom závode, implementácia prepojenia riadiacich systémov MODULA a Jungheinrich so ŽP SOFT® MTZ v sklade náhradných dielov. Ďalej to bude prepojenie dátových schránok, ktoré bude realizované s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby a napojenie systému značenia na elektronické normy.
Stojí pred nami aj aplikácia výsledkov analýzy a užívateľského prieskumu v súvislosti s webovými portálmi oceľové rúry a následná implementácia do všetkých pridružených webov. Podobne aj realizácia projektov z verejných obstarávaní.
S cieľom zamedzenia úniku citlivých údajov budeme realizovať technické opatrenia – predovšetkým obmenu prenosných dátových zariadení za zariadenia s HW šifrovaním a prípravu systému pre autorizované používanie prenosných dátových úložísk na koncových staniciach.