Naše daňové povinnosti v januári 2018

 

 

ParagrafKaždý z nás by mal vedieť skutočnosť , že obce a mestá určujú povinnosti svojich občanov všeobecne záväznými nariadeniami a jednou z prvých ročných daňových povinností je priznať nehnuteľnosti pre účely ich zdanenia, nahlásenie zmeny počtu osôb, za ktoré platíme poplatky za odvoz komunálneho odpadu alebo nahlásiť zmenu počtu našich psov..

V takomto nariadení sa dočítame, či a kedy máme povinnosť podať daňové priznanie napr. za byt , pozemok , zaplatiť poplatok za odvoz komunálneho odpadu alebo poplatok za nášho psíka.

 

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2018

 

Daň z nehnuteľností je miestnou  daňou a upravuje ju  zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

Predmetom dane z nehnuteľností sú pozemky (napr. záhrady, stavebné pozemky), byty a nebytové priestory v bytovom dome (napr. byty, pivničné kobky) a stavby (napr. rodinné domy, parkoviská, chaty, administratívne a priemyselné budovy).

 

Daňové priznanie k nehnuteľnostiam je podávané dvomi spôsobmi a to ako úplné alebo čiastkové priznanie.

Úplné priznanie k dani z nehnuteľností podáva občan v prípade, ak mu vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností a zatiaľ ešte žiadne daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nepodával, napríklad  dôjde ku kúpe prvého bytu. Priznanie podáva na obecnom alebo mestskom úrade , v katastri ktorého sa nehnuteľnosť nachádza.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností k 1.1. 2018 podáva občan vtedy ak už v minulosti podal priznanie a sa stal vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, došlo k zmene  druhu alebo výmery pozemku, zmenil  sa  účel využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, došlo k predaju alebo darovaniu nehnuteľnosti, k skončeniu správy alebo nájmu majetku.

 

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vzniká k 1. januáru 2018 tým daňovníkom, ktorí sa v priebehu roka 2017 alebo k 1. januáru 2018 stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností (pozemok, byt a nebytový priestor, stavba).

Príklad:

Jakub, s trvalým pobytom Predajná, kúpil v roku 2017 svoj prvý byt v Podbrezovej, pričom zápis do katastra nehnuteľností bol vykonaný v novembri 2017. Keďže k 1. januáru 2018 je v katastri nehnuteľností  zapísaný ako vlastník, vzniká mu daňová povinnosť k dani z nehnuteľností. Do 31. januára 2018 je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na Obecný úrad Podbrezová.

 

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vznikla v priebehu roka 2017,   vtedy ak sa občan stal vlastníkom nehnuteľnosti dedením alebo vydražením. Ak občan nepodal priznanie v priebehu roka 2017, podá ho teraz a obec ho môže sankcionovať za neskoré podanie priznania.

Príklad:

Jakub , s trvalým pobytom Predajná, zdedil v roku 2017 byt v Brezne, pričom rozhodnutie o dedičskom  konaní sa stalo právoplatným v auguste 2017. Do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia bol povinný podať  daňové priznanie k dani z nehnuteľností na Mestský úrad Brezno.

 

Daňovníkom dane z nehnuteľností je aj nájomca nehnuteľnosti ale len v  prípade ak nájomný vzťah trvá alebo má trvať dlhšie ako 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností, alebo ak má nájomca v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom.

 

Priznania sa vždy  podávajú  na tých obecných úradoch, v katastri ktorých sa zdaňované nehnuteľnosti nachádzajú.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností.

Ak nenastanú hore  uvedené zmeny, priznanie ani čiastkové priznanie sa nemusí podať.

Mesto alebo obec  vo svojom všeobecne záväznom rozhodnutí,  vydanom koncom predchádzajúceho roka a spravidla prístupnom na internete, určí výšku jednotlivých sadzieb daní na rôzne druhy nehnuteľností . V priebehu prvého polroka úrad podané  priznanie skontroluje a následne zašle občanovi rozhodnutie, v ktorom určí výšku a dobu splatnosti dane. Niekedy je daň splatná jednorazovo, niekedy môže byť zaplatená v splátkach . Tieto skutočnosti sú presne uvedené v rozhodnutí úradu.

 

Pokračovanie v budúcom čísle