V tomto roku si pripomíname výročia

Dychovka je staršia ako železiarne

 

Dychová hudba na začiatku dvadsiateho storočia, foto archív  HM ŽP
Dychová hudba na začiatku dvadsiateho storočia, foto archív  HM ŽP

 

180 rokov

V septembri 1838 Anton Glanzer odcestoval so správcom moštenického hámra barónom von Schlugom do Neubergu za skúsenosťami. S banským radcom a hlavným správcom neubergských železiarní Hamplom vyhotoviť prvé plány a rozpočty výrobnej haly a strojného zariadenia  valcovne rúr (Pod) Brezovou. Predložiť ich mali komorskogrófskemu úradu v Banskej Štiavnici.

V tomto roku sa zrodila naša dychová hudba. K jej vzniku došlo z podnetu farára a národovca Tomáša Hromadu v čase silnej maďarizácie. Zo zbierky medzi občanmi kúpil prvé hudobné nástroje pre dvanásťčlennú kapelu.

 

165 rokov

Dňa 27. novembra 1953 sa začala skúšobná tavba v štyroch pudlovacích peciach. Prevádzka pudlovacej valcovne sa začala 1. decembra toho roku. Kvôli sviatkom, silnej zime a iným problémom, trvala len sedemnásť dní.

V blízkosti výrobných hál postupne pribúdali úradovne a podúradnícke byty, konice pre osem párov koní – vagóniky medzi výrobnými dielňami ťahali po koľajniciach kone. Za valcovňou bolo postavených štrnásť domov pre majstrov, predákov a postavená bola aj tehelňa.

 

160 rokov

V roku 1858 bola kvalita podbrezovských koľajníc ocenená na svetovej priemyselnej výstave v Paríži  striebornou medailou.

 

145 rokov

V roku 1873 založili v Hronci potravinové družstvo, ktoré malo neskôr svoju pobočku v Podbrezovej. Hodnota jednej účastiny bola 10 forintov. Družstvo nakupovalo potraviny a šatstvo a svojim členom ich predávalo za výhodných podmienok.

 

140 rokov

Firma Kachelmann a syn dodala v roku 1878 podbrezovským železiarňam prvé sedemtonové lokomotívy, Kachelmannky. Z Banskej Bystrice do Podbrezovej ich dopravili volskými a konskými záprahmi. Začalo sa s výstavbou úzkokoľajnej trate medzi Hroncom a Brezovou.

 

135 rokov

V rámci prestavby bola v roku 1883, ako prvá v celej monarchii, uvedená do prevádzky rúrovňa na výrobu valcovaných a ťahaných tupo zváraných rúr. Prestavbu viedol A. Kerpely.

Železiarne boli po dosiahnutí samosprávy premenované na BREZOVAI KIRÁLYI  VASGYÁR, tzn. Brezovské kráľovské železiarne, Zvolenská Brezová.

 

125 rokov

V Podbrezovej bola v roku 1893 postavená nemocnica s dvomi miestnosťami, dvadsiatimi lôžkami a operačnou sálou, v ktorej pôsobili dvaja lekári a zdravotnícky personál.

 

120 rokov

V roku 1898 sa začala výroba na tretej valcovacej stolici v rúrovni a na druhej peci pre tupo zvárané rúry. Do prevádzky bola odovzdaná Hydrocentrála v Piesku, s využitím vody z potoku Bystrá, privádzanej vodným potrubím. Dve špirálové Francisovej turbíny vyrábali trojfázový prúd.

 

115 rokov

Pod vedením riaditeľa H. Alendera prešiel závod v roku 1903 ďalšou rekonštrukciou. Začalo sa s výstavbou vodného diela tajch v Hnusne. Výstavba vodnej nádrže, gravitačného betónového privádzača priemyselnej vody a vodojemu „fludre“ trvala rok. Tajch slúžil ako usadzovacia nádrž až do výstavby novej elektrooceliarne na zásobovanie  podbrezovských železiarní priemyselnou chladenou vodou. Hrádza bola dlhá 20 metrov s plochou, ktorá po naplnení dosiahla objem 2 900 m2.

 

110 rokov

V roku 1908 začala pracovať nová hydrocentrála s Francisovou turbínou v Dubovej. Vyrobila ju firma Ganz Budapešť. Dokončená bola aj generátorová stanica s desiatimi generátormi. Rok 1908 bol začiatkom modernizácie výroby v siemens –  martinskej oceliarni. V novej hale boli sprevádzkované dve dvadsaťtonové pece. Po rekonštrukcii mal závod sedem siemens –  martinských pecí. Vybudovaná bola nová valcovňa hrubých plechov –  Lauthovo trio.

 

100 rokov

Rok 1918 bol pre slovenský národ existenčný význam. Pre hutníctvo to bol žalostný medzník. Slovenský priemysel stratil dovtedajšie finančné centrá Viedeň a Budapešť.  Technický vývoj hutníctva oslabilo aj premiestnenie Baníckej a lesníckej akadémie z Banskej Štiavnice do Maďarska. Železiarne v Podbrezovej ako štátny podnik bývalej rakúsko – uhorskej monarchie prevzala Československá republika. Ich názov znel: Štátne železiarne a oceliarne na Slovensku, v Podbrezovej. Majetkovú podstatu nového závodu tvorili závod v Podbrezovej a jeho pobočky v Tisovci, v Piesku, Chvatimechu v Hronci a elektrolytický závod na meď v Banskej Bystrici. Väčšina vedúcich zamestnancov odišla do Budapešti a na uvoľnené miesta prichádzali pracovníci dosadzovaní Ministerstvom verejných prác Praha.

 

95 rokov

V roku 1923 bola v oceliarni postavená žeriavová dráha s prvým sádzacím žeriavom.

 

90 rokov

V roku 1928 sa uskutočnila modernizácia elektrárne v Piesku, bola postavená hydrocentrála v Jasení a daná do užívania kyslikáreň v Piesku. V tomto roku sa začalo s prestavbou a modernizáciou hostinca na ľavom brehu Hrona. Budova dostala jednotný architektonický vzhľad a účelne rozmiestnili aj interiérové priestory. Zabudované bolo aj ústredné kúrenie. Vo veľkej sále začali s modernizáciou javiska s osvetľovacou technikou a šatňami pre účinkujúcich a pribudla aj kabínka pre premietanie filmov.

 

85 rokov

V roku 1933 začal Československý štát s výstavbou železničnej trate z Červenej skaly do Margecian. V tomto roku bolo postavené futbalové ihrisko na Skalici.

 

80 rokov

Do 27. septembra 1938 bol vlastníkom podbrezovských železiarní Československý štát. Štátna preverovacia komisia navrhla premenu štátnych železiarní na akciovú spoločnosť, v ktorej mal štát väčšinový podiel. Neziskové a stratové železiarne sa na návrh Československej zbrojovky, a.s. Brno, stali akciovou spoločnosťou, v ktorej mal však štát len 49 percentný podiel akcií. Novovytvorená akciová spoločnosť mala názov Podbrezová, Banská a Hutní, a.s. Praha. Správu nad závodom prevzala  1. októbra 1938  na základe majority Zbrojovka.

 

75 rokov

V roku 1943 bola na šrotovisku postavená žeriavová dráha s piatimi magnetovými žeriavmi a bola postavená betónová hať na Hrone. Začalo sa s výstavbou generátorovej stanice plynu a s výstavbou ciest na Kolkárni.

 

70 rokov

V roku 1948 bola spustená prvá výroba okrúhlych ingotov. Firma bola v tomto roku napojená na elektrické vedenie Stredoslovenských elektrární. V závode prešli na normalizovanú trojfázovú sústavu.

Postavená bola nová štátna škola a meštianska škola na Kolkárni. V Piesku bola postavená nová hala pre obrábacie stroje. Začali sa prípravy na fabriku na výrobu mostov v Brezne.

 

65 rokov

V roku 1953 schválilo Ministerstvo hutného priemyslu v Prahe projekt na modernizáciu podniku. Týkalo sa to modernizácie oceliarne, SM pecí, výroby uhlíkovej, nízkolegovanej a ušľachtilej ocele, valcovne –  novej blokovej a hrubej valcovacej trate v starých halách valcovne a modernizácie valcovne hrubých plechov, aj jemnej valcovne. V rúrovni novej výstavby pred nemocnicou a pomocných prevádzok elektrickej rozvodne, skladov, mechanickej dielne, stripovacej haly, vlečky sociálnych zariadení.

V tomto roku boli v obci postavené jasle a zriadené odborné učilište.

 

60 rokov

V roku 1958 vyvrcholila dostavba hál novej SM oceliarne jej treťou etapou, vybudovaná bola aj 40 – tonová SM pec č. 2. Po ôsmich rokoch výstavby boli tri časti hál spojené žeriavovými dráhami.

V tomto roku bola uvedená do prevádzky zvarovňa rúr veľkých priemerov s priamym švíkom (vybudovaná v expedícii hrubých plechov). Vyrábala rúry priemeru 426 – 2 020 milimetrov, z plechov vlastnej produkcie, s hrúbkou steny 16 milimetrov.

 

55 rokov

V roku 1963 bol postavený sklad vykurovacích olejov so štyrmi nádržami, čo umožnilo prechod siemens –   martinských pecí na olejové kúrenie. Elektrooceliareň bola doplnená o žíhareň ingotov a úpravňu povrchov (frézovanie).

V tomto roku sa Švermove železiarne obrátili na Štátnu plánovaciu komisiu v Prahe s požiadavkou ďalšieho rozvoja železiarní. Dňa 9. novembra bol potvrdený zámer vlády vybudovať v Podbrezovej ťahárne rúr.

 

Pokračovanie v budúcom čísle

 

O šľachetnosti darov sa hovorí v „HISTORIÍ DOMUS“
O šľachetnosti darov sa hovorí v „HISTORIÍ DOMUS“

 

Z archívnych podkladov HM ŽP spracovala O. Kleinová