Opýtali sme sa riaditeľov v ŽP GROUP

Novoročná anketa

 

1. Ako hodnotíte uplynulý rok vo vašej      spoločnosti?

2. Čo očakávate od nového roka?

 

Martin ČERMÁK generálny riaditeľ ŽP TRADE BOHEMIA, a.s. Logo ŽP TRADE BOHEMIA, a.s.

 

 1. – Pri našom poslednom rozhovore v prvej polovici minulého roka, som
  hovoril  o jednoznačnom zlepšení trhového prostredia v našej sortimentnej

  Martin ČERMÁK generálny riaditeľ ŽP TRADE BOHEMIA, a.s. 

  oblasti. Potvrdzujem, že tento stav pokračoval aj v druhom polroku. Obchodná situácia umožnila zlepšenie a zmeny v nastavení cenových hladín nami vyrábaného materiálu. Dopyt po našom sortimente prevyšoval naše reálne výrobné kapacity a možnosti. Stav a potreby trhu sa nemenia ani vo výhľade, minimálne, pre obdobie prvého štvrťroku 2018. Hlavným odberateľom našej spoločnosti v roku 2017 boli stále veľkoobchodné firmy, ktoré sa podieľali približne 80 percentami na našom predaji v Českej republike. Spoločnosti ako sú FERONA a.s., FAVEX s.r.o., FEBE CRAFT s.r.o., VZV Steel s.r.o., MUT Tubes s.r.o.,  a ďalšie, sú našimi hlavnými partnermi a majú od nás garantované, že im dodáme reálne mesačné množstvá i napriek tomu, že navýšili objemové požiadavky. Umožňujú nám to naše výrobné kapacity a samotný obchodný plán ŽP Trade Bohemia a.s., ktorý bol pre rok 2017, až na komoditu rúrových navarovacích oblúkov a redukcií vždy splnený. Rok 2017 môžem obchodne zhodnotiť  ako úspešné obdobie.

Z predaja jednotlivých komodít:

 • kontinuálne odlievané oceľové bloky – 19 750 ton,
 • valcované rúry za tepla – 12 930 ton,
 • presné rúry ťahané za studena – 6 580 ton,
 • hutnícka druhovýroba – 1 200 ton,
 • rúrové navarovacie oblúky a redukcie – 155 ton

 

 1. – Spomínal som, že situácia na trhu v prvom štvrťroku 2018 korešponduje s minulým rokom. Znamená to, že nepociťujeme pokles dopytu po našich rúrach a stále sa snažíme udržať objemové alokácie nastavené u našich kľúčových veľkoobchodných odberateľov. Je tu však aj naša spolupráca s výrobnými spoločnosťami a priame dodávky pre ich prevádzkové potreby, najmä v oblasti automobilovej výroby, strojárstva a výroby poľnohospodárskych strojov, ktorá bude podľa avíz zákazníkov v roku 2018 pokračovať v objeme minimálne zrovnateľnom s minulým rokom. Samozrejme i pre tieto výrobné spoločnosti musíme zabezpečiť zodpovedajúce objemy dodávok materiálu. Aktívne sa zúčastňujeme výberových konaní pre rekonštrukciu elektrární Mělnik, Opatovice a ALPIQ Kladno s realizáciou dodávok v priebehu prvého polroku 2018. Potvrdzujem aj pokračovanie dodávky oceľových kontinuálne odlievaných blokov pre spoločnosť MORAVIA STEEL a.s. Z uvedeného vyplýva, že trh s naším hutníckym produktom je pre najbližšie mesiace nového roku priaznivo nastavený. Pokiaľ nedôjde k cenovým zmenám a nestabilite vo vstupných surovinách pre výrobu ocele, je predpoklad, že pozitívny trend bude pokračovať.

 

„Je predpoklad, že pozitívny trend bude pokračovať.

 

 

Ing. Ľuboš Ďurinďák generálny riaditeľ Tále, a.s.

 

Logo Tále, a.s.

 1. – Podnikanie v cestovnom ruchu na Slovensku je veľmi ťažké. Spôsobuje to niekoľko faktorov. Zlá legislatíva, neúmerné daňové a odvodové  Ing. Ľuboš Ďurinďák generálny riaditeľ Tále, a.s.zaťaženie a v neposlednom rade krátke sezóny či už v lete alebo zime. Aj napriek týmto faktorom musím konštatovať, že naplánované úlohy sa nám podarilo splniť a kvalitu ponúkaných služieb mohli oceniť nielen naši obchodní partneri, ale aj zamestnanci ŽP Group. Všetkým zamestnancom Tále, a.s. chcem preto ešte raz poďakovať za odvedenú prácu a servis, ktorý vykonávajú v priebehu celého roka pre svojich klientov a popriať im veľa zdravia, šťastia a pohody v kruhu svojich najbližších.

 

2. – Verím, že aj po dvadsiatich rokoch rozvíjania unikátneho areálu na Táľoch potvrdíme prínos spoločnosti pre ŽP a budeme aj naďalej poskytovať servis pre svojich klientov na najvyššej úrovni. V dnešnej uponáhľanej a pretechnizovanej dobe sa čoraz väčší dôraz kladie na dokonalý relax zamestnancov  a načerpanie nových síl, čomu prostredie Táľov v Nízkych Tatrách dokonale vyhovuje. Myslím si, že si to aj čoraz viac ľudí uvedomuje. Nasvedčuje tomu aj stúpajúci počet návštevníkov a som presvedčený, že postupne si aj vládni predstavitelia uvedomia nezastupiteľnú úlohu cestovného ruchu  pre celú spoločnosť a národné hospodárstvo a podnikateľské prostredie sa bude vylepšovať.

 

 „Verím, že sa podnikateľské prostredie bude vylepšovať.

 

 

Ing. Anna KOVÁČOVÁ riaditeľka ZANINONI, s.r.o.

 

Logo ZANINONI 

 1. – Rok 2017 bol určite náročný, nielen čo sa týka legislatívnych procesov v cestnej doprave a celkovej situácii na dopravnom trhu, ale aj z pohľadu nakládok tovaru v neštandardných podmienkach odosielateľa. Najdôležitejšou

  Ing. Anna KOVÁČOVÁ riaditeľka ZANINONI, s.r.o.

  legislatívnou udalosťou bolo predstavenie Cestného balíka Európskou komisiou v máji minulého roku. Museli sa zintenzívniť aktivity všetkých dotknutých strán, pretože spomínaný balík prináša mnoho negatívnych faktorov – od finančnej a administratívnej záťaže pre dopravcov, až po ich konkurencieschopnosť. Je dobré, že prostredníctvom Klubu 500 sme mali možnosť tieto aktivity podporiť a preniesť určité stanoviská dopravcov, v priebehu pripomienkového konania, k vydaným materiálom na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Čoraz viac vnímame problém dopravcov s nedostatkom vodičov, následkom čoho mnohí dopravcovia znižujú svoj vozový park. Žiaľ, do oblasti stredného Slovenska neprichádza toľko zahraničných vozidiel, aby sme nimi mohli nahradiť slovenských dopravcov a ešte aj za zákazníkom akceptovateľnú cenu. Ďalším faktom je, že dopravcovia prestávajú robiť prepravy do určitých destinácií, kde predtým bežne jazdili. Vodiči im odmietajú ísť do niektorých štátov.

Na dopravnom trhu je momentálne vyššia ponuka tovaru určeného na prepravu, ako sú kapacitné možnosti vozidiel. A nemyslím tým len cestnú dopravu. Zložitá situácia je aj v železničnej preprave. Predĺžila sa doba obehu vagóna a dopyt po vagónoch a prepravných trasách rastie. Taktiež je nedostatok rušňovodičov ako aj obslužného personálu. Niektoré nákladné stanice v zahraničí svoju činnosť končia.

Vysoký objem zákaziek v ŽP a.s. v minulom roku priniesol pre našu spoločnosť možnosť dosiahnuť výborné ekonomické výsledky. Hlavné naplánované ukazovatele pre rok 2017, ako sú tržby za predaj vlastných služieb vo výške 11 miliónov eur a hospodársky výsledok zisk vo výške 350 tisíc eur, budú splnené a prekročené. Vysoká tonáž v expedičných skladoch však priniesla aj množstvo úsilia ako zvládnuť nakládku tovaru s kapacitnými a časovými možnosťami odosielateľa a zároveň v závislosti od situácie na dopravnom trhu tak, aby tovar prišiel v poriadku a včas k zákazníkovi. Týmto chcem vysloviť veľké poďakovanie za odvedenú prácu zamestnancom obchodného úseku, najmä centrálnej expedície, zamestnancom všetkých expedícií výrobných prevádzkarní a predovšetkým svojim kolegom. Celkovo, aj pre ostatných zákazníkov, sme v minulom roku zrealizovali 8 278 prepráv, najviac za dvadsať rokov existencie spoločnosti.

 

 1. – ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o., má tím skúsených, odborne zdatných a zodpovedných ľudí, ktorí sú zárukou pre plnenie úloh a cieľov tejto spoločnosti. V ŽP a.s. boli prijaté rozhodnutia smerujúce k zlepšeniu situácie v nakládke rúr, takže očakávame, že v druhom polroku sa podmienky zmenia a tento zámer bude naplnený. Neočakávame však zmenu na dopravnom trhu v navýšení voľných prepravných kapacít. Ak sa udržia súčasné trendy ekonomiky v jednotlivých štátoch Európy, voľné prepravné kapacity môžu klesať a zároveň bude rásť ich cena. Legislatívne zmeny slovenským dopravcom, ani nám, pravdepodobne nepomôžu, takže máme pred sebou ešte väčšie výzvy, ako v minulom roku. Náš kolektív je však pripravený vysporiadať sa s nimi. Na celý proces zabezpečenia prepravy tovaru má veľký vplyv efektívna komunikácia s našimi obchodnými partnermi. Ide o výmenu informácií, ktoré musia byť jasné, zrozumiteľné a presné, vďaka čomu môže byť naša činnosť úspešná. V novom roku nám všetkým prajem pevné zdravie a dobrú spoluprácu, spočívajúcu v schopnosti počúvať a chápať sa navzájom.

 

 „Máme pred sebou ešte väčšie výzvy, ako v minulom roku, náš kolektív je pripravený vysporiadať sa s nimi.

 

 

Ing. Ján GABOŇ generálny riaditeľ ŽP Informatika s.r.o.

 

Logo ŽP Informatika 

 

 1. – Pri vstupe do uplynulého roku, aj vzhľadom na negatívnu situáciu v hutníctve, sme si priali, aby rok 2017 bol rokom obratu Ing. Ján GABOŇ generálny riaditeľ ŽP Informatika s.r.o.k lepšiemu. Aj keď očakávaný obrat nastal, nemôžem konštatovať, že uplynulý rok bol pre nás rokom kľudným, pohodovým. Popri plnení plánovaných projekčných aj prevádzkových úloh sme museli, okrem iného, zvládnuť nové IT technológie, vysporiadať sa s chronicky pretrvávajúcim javom nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, čeliť čoraz väčšiemu počtu hrozieb bezpečnostných incidentov a útokov z internetu.

Napriek uvedeným skutočnostiam môžeme uplynulý rok hodnotiť ako rok úspešný. Zároveň bol pre nás rokom jubilejným, v ktorom sme zavŕšili 10. výročie existencie samostatnej spoločnosti. A práve po desiatich rokoch bezporuchovej prevádzky  sme v hodnotenom období ukončili generačnú výmenu serverovej a sieťovej infraštruktúry. V projekčnej činnosti sa nám podarilo naplniť naše ciele a verím, že aj očakávania našich zákazníkov.

 

 1. – Mnohé z realizovaných projektov prekračujú rámec kalendárneho roku a budú pokračovať aj v nasledujúcom. Popri tom nás čakajú nové výzvy, ako implementácia softvéru na evidenciu odpadov, účtovníctva pre externých zákazníkov. Okrem toho nemožno zabúdať na fakt, že IT sektor je charakterizovaný od svojho vzniku dynamikou vývoja, neustálym tlakom na zvládnutie nových technológií na tých, ktorí ich musia spoznať a ďalej rozvíjať v praxi – našich zamestnancov. Verím, že aj v roku 2018 dokážeme spoločne naplniť naše ciele, aj nové výzvy k spokojnosti našich zákazníkov. Všetkým – našim zamestnancom, spolupracovníkom, zákazníkom, aj ich rodinným príslušníkom,  prajem v roku 2018 pevné zdravie,  šťastie, veľa pracovnej a rodinnej pohody.

 

 „IT sektor je charakterizovaný od svojho vzniku   dynamikou vývoja, neustálym tlakom na zvládnutie nových technológií na tých, ktorí ich musia spoznať a ďalej rozvíjať v praxi –  našich zamestnancov.

 

 

Ing. Ľubomír KUPEC generálny riaditeľ Žiaromat Kalinovo a.s.

Logo Žiaromat

 

 1. – Od začiatku roka 2017 bola sortimentná skladba výroby a predaja porovnateľná s predchádzajúcim rokom. Naďalej sme pokračovali s ponukovým konaním a skúšobnými dodávkami našich materiálov pre nových zákazníkov, hlavne na Ing. Ľubomír KUPEC generálny riaditeľ Žiaromat Kalinovo a.s.východ Európy. Cieľom bolo nahradiť hlavne výpadok predaja pre ŽĎAS, ale aj zvýšiť výrobu MgO – C stavív,MgO hmôt a žiarobetónových zmesí. Za prvých sedem mesiacov sme finančný plán plnili len na 80 percent.

Od augusta sa situácia zmenila. Po takmer dvojročnom úsilí obchodného úseku dostať sa na nové trhy, po vyhodnotení skúšobných dodávok našich materiálov začali pravidelné dodávky. Predaj stúpol nad 900 tisíc eur za mesiac a v októbri sme dokonca zaznamenali najvyššiu realizáciu v histórii Žiaromat a.s. – 987 200,87 eur.

Zlepšené výsledky hospodárenia vytvorili podmienky pre vyplatenie neplánovanej vianočnej mzdy,  s podmienkou zabezpečiť kladný hospodársky výsledok. Dnes môžem konštatovať, že všetko bolo splnené.

Ďakujem za ústretovosť a pochopenie Predstavenstvu ŽP a.s. a samozrejme poďakovanie patrí aj všetkým zamestnancom Žiaromat a.s., ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dosiahnuté výsledky v uplynulom roku.

 

 1. – Do nového roku ideme s odhodlaním, potvrdiť a stabilizovať vzostupný trend predaja z konca minulého roka. Aj napriek veľmi zložitej situácii v Číne – hlavného svetového producenta tavenej magnézie, bauxitu a grafitu, musíme zabezpečiť dostatok týchto surovín pre výrobu.

Plánujeme na trh uviesť dva nové druhy výrobkov – grafitošamotové a grafitokorundové zátky pre zlievárne a liaci šamot vyrábaný polosuchou technológiou. V minulom roku sme z investičných prostriedkov kúpili nový vretenový lis na výrobu zátok. Pri vývoji sme spolupracovali aj s ŽP VVC,  ŽP a.s. a TU v Košiciach. V súčasnosti prebiehajú skúšky výroby zátok z grafitokorundu a výroba prvej zákazky zátok z grafitošamotu. V investičnom pláne na tento rok máme už na prelome januára a februára sprevádzkovať nový lis na lisovanie vybraných pozícií liacej keramiky polosuchou cestou. Zvýši sa kapacita, produktivita aj kvalita výrobkov, po ktorých je dopyt. Do nového roku prajem všetkým spoločnostiam a zamestnancom ŽP Group veľa zdravia, šťastia, pohody a entuziazmu pri riešení našich spoločných úloh.

 

 „Zvýši sa kapacita, produktivita aj kvalita výrobkov, po ktorých je dopyt.

 

(Pokračovanie v budúcom čísle)