Novoročná anketa vedúcich odborov a prevádzkarní

 

1. Ako hodnotíte uplynulý rok vo vašej      prevádzkarni?

2. Čo očakávate od nového roku?

 

Ing. Ivan LIŠČINSKÝ, vedúci valcovne rúr

 

1.-Rok 2017 môžeme vo valcovni rúr hodnotiť ako historický. Bol to rok rekordov. V

Ing. Ivan LIŠČINSKÝ, vedúci valcovne rúr

distribučnej výrobe sme dosiahli rekord 207 571 ton, čo znamená prekročenie  ročného plánu o 9 270 ton, nárast o 5 percent. V ročnej realizácii sme dosiahli rekord 137 054 ton, plán bol prekročený o 5 393 ton, čo znamená 4 percentný nárast. Aj v nakládke sme dosiahli rekordné číslo 134 555 ton, plán sme prekročili o 2 894 ton, čo predstavuje nárast o dve percentá. Pozitívom je aj podkročenie plánovanej predváhy 1 258 kilogramov/tonu (2,34 kilogramu na tonu).

Vedenie valcovne rúr ďakuje všetkým zamestnancom výrobného úseku vo valcovni rúr, prevádzkovej údržbe valcovne rúr a zamestnancom ostatných odborov, najmä obchodnému úseku, za vytvorenie podmienok na atakovanie historicky najvyššej výroby od vzniku prevádzkarne.

 

2.-Rok 2018 sa z pohľadu objemu zákaziek začal vo valcovni rúr veľmi dobre. Operatívny plán na január je naplnený a veríme, že trend bude rovnaký aj v ďalších mesiacoch roka 2018. Do nového roka vstupujeme s predsavzatím úspešného plnenia všetkých úloh v oblasti výroby, kvality a znižovania nákladov na výrobu aj v spolupráci s Výskumno – vývojovým centrom. K naplneniu plánovaných úloh a cieľov v roku 2018 vedenie valcovne rúr želá všetkým spolupracovníkom,  aj zamestnancom celej firmy a ich rodinám, predovšetkým pevné zdravie, vytrvalosť a pozitívnu energiu.

 

 „Ďakujeme za vytvorenie podmienok na atakovanie historicky najvyššej výroby od vzniku prevádzkarne.

 

 

Ing. Jozef TURIS, vedúci odboru riadenia kvality

 

  1. Rok 2017 z pohľadu hodnotenia prioritných ukazovateľov z oblasti kvality

    Ing. Jozef TURIS, vedúci odboru riadenia kvality

    výroby, ako aj plnenia úloh kladených na náš odbor, môžem hodnotiť ako úspešné obdobie. Za dobrými výsledkami je úsilie celého kolektívu, ktorý zvládol bez väčších problémov požiadavky týkajúce sa nových postupov skúšania, resp. testovania našich výrobkov k spokojnosti našich zákazníkov, ako aj nás samotných. V závere roku sme zmodernizovali aj časť skúšobnej testovacej techniky v našom odbore, čo do budúcnosti prinesie presnejšie analýzy a rozbory testovaných vzoriek. Obhájili sme všetky potrebné certifikáty od renomovaných dozorných a kontrolných spoločností, získali ďalšie oprávnenia na požadované metódy skúšania našich výrobkov. Ďakujem za ochotu a súdržnosť zamestnancom, za vzájomnú zastupiteľnosť vo svojich profesiách, ako aj všetkým zamestnancom spoločnosti za odvedenú prácu v roku 2017.

 

  1. -Do nového roku pozerám s optimizmom napriek tomu, že predpokladám náročné obdobie, ale verím v schopnosti ľudí a spoľahlivosť techniky, že dokážeme zabezpečiť plnenie stanovených úloh a cieľov v oblasti výroby. Som presvedčený, že aj tento rok bude pre našu spoločnosť úspešný, že sa bude dariť obchodníkom zabezpečiť dostatok zákaziek, čím všetci očakávame naplnenie výrobných kapacít jednotlivých prevádzkarní, kvalitnú výrobu, za čím nasleduje aj finančné plnenie od odberateľov.

Je potrebné zapojenie aj ostatných zamestnancov do tohto kolobehu, aby svojou iniciatívou a úsilím plnili svoje pracovné úlohy. K tomu im prajem na prahu nového roku veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody a pracovných úspechov.

 

 „Za dobrými výsledkami je úsilie celého kolektívu, ktorý zvládol bez väčších problémov požiadavky týkajúce sa nových postupov skúšania, resp. testovania našich výrobkov k spokojnosti našich zákazníkov, aj nás samotných.

 

 

Ing. Marek BRÍŽEK, vedúci oceliarne

 

1.-Rok 2017 bol v oceliarni veľmi zložitý, poznačený viacerými  mimoriadnymi

Ing. Marek BRÍŽEK, vedúci oceliarne

udalosťami. Dňa 27. marca sa stal v elektrooceliarni smrteľný úraz, ktorý nás všetkých hlboko zasiahol. Trestno-právne vyšetrovanie úrazu stále nie je ukončené a bude pokračovať aj v roku 2018. Dňa 5. júla 2017 v popoludňajších hodinách došlo k poruche transformátora LF pece, ktorá spôsobila výpadok vo výrobe oceliarne na desať dní. Za tak krátke obdobie sa podarilo vedeniu Železiarní Podbrezová zohnať náhradný transformátor a technikom prispôsobiť na naše podmienky, nainštalovať a spustiť do prevádzky. V takomto provizóriu sme vyrábali až do decembra 2017. V závere roka, keď sme nainštalovali náš pôvodný transformátor LF po oprave vinutia a všetci sme si „vydýchli“, postihla nás ďalšia mimoriadna udalosť – požiar pásového dopravníka do EAF, pri ktorom došlo k poškodeniu elektrických rozvodov a znefukčneniu dávkovania prísad do EAF a LF pecí.

Aj napriek týmto udalostiam sme dosiahli veľmi slušné výsledky vo výrobe. Dopyt po oceli v priebehu roka stúpal a vďaka tomu sme mohli koncom apríla zmeniť režim práce z trojzmenného šesťdňového na štvorzmenný nepretržitý. V priebehu roka 2017 sa nám na zariadení plynulého odlievania podarilo zaviesť do sériovej výroby najmenší formát, kvadrát 105 milimetrov, čo si tiež vyžiadalo nemalé úsilie. V roku 2017 sme dosiahli šiestu najvyššiu ročnú výrobu v histórii oceliarne. Za tieto výsledky ďakujem nielen zamestnancom oceliarne, ale aj všetkým ostatným, ktorí sa na nich podieľali.

 

2.-Aj keď sa nový rok pre nás nezačal dobre, ja osobne verím, že bude lepší ako ten predošlý. Dúfam, že sa nám podarí zastabilizovať pracovný kolektív a budeme mať dostatok šikovných zamestnancov pre plnenie každodenných pracovných úloh. Prajem celej spoločnosti dostatok zákaziek, všetkým zamestnancom a ich blízkym pevné zdravie a oceliarni viac šťastia ako v minulom roku.

 

 „Rok 2017 bol v oceliarni veľmi zložitý, aj napriek tomu sme dosiahli veľmi slušné výsledky.

 

 

Ing. Jaroslav Romančík, vedúci centrálnej údržby

 

1.-Rok 2017 z pohľadu centrálnej údržby môžem hodnotiť ako dobrý, aj napriek tomu,

Ing. Jaroslav Romančík, vedúci centrálnej údržby

že sme mali v priebehu roka niekoľko mimoriadnych udalosti a porúch, ktoré ovplyvnili plynulý chod výroby vo výrobných prevádzkarňach (v oceliarni porucha transformátora pece LF, problémy s hydraulikou pece EOP, požiar na dopravníkoch prísad pece EOP a vo valcovní rúr porucha nožnice na strihanie kontinuálne odlievaných blokov). Pri týchto mimoriadnych udalostiach sme sa presvedčili, akých kvalitných zamestnancov máme, ako vieme operatívne a v krátkom čase zvládnuť náročne úlohy. Všetkým zamestnancom, ktorí sa pričinili o plnenie týchto úloh, patrí poďakovanie.

Teší ma, že sa nám podarilo počas celého roka realizovať plánované opravy technologických zariadení s vlastnými kapacitami, doplnenými kvalitnými externými firmami, čo je v dnešných podmienkach na Slovensku veľmi problematické, nakoľko kvalitnej pracovnej sily je nedostatok.

 

2.-V novom roku 2018 si prajem, aby sme splnili všetky úlohy, ktoré budú na centrálnu údržbu kladené. Kvalitná realizácia naplánovaných veľkých opráv vo valcovni rúr a oceliarni, ale aj opravy sólo strojov v ťahárni rúr. Výrobné prevádzkarne môžu produkovať kvalitné výrobky len na spoľahlivých technologických zariadeniach.

K dosiahnutiu spokojnosti a cieľov, ktoré máme stanovené na rok 2018, prajem našim zamestnancom veľa zdravia, šťastia a pohodu v rodine, ale aj v práci v kruhu svojich spolupracovníkov.  Práca ide oveľa lepšie, kvalitnejšie a rýchlejšie, keď je človek zdravý, psychicky vyrovnaný a spokojný.

 

 „Pri mimoriadnych udalostiach sme sa presvedčili, akých kvalitných zamestnancov máme, ako vieme operatívne a v krátkom čase zvládnuť náročné úlohy.

 

 

Ing. Vladimír SOTÁK ml., vedúci odboru predaja a marketingu

 

1.- Minulý rok bol z pohľadu odboru predaja a marketingu úspešný. Hlavne v druhom

Ing. Vladimír SOTÁK ml., vedúci odboru predaja a marketingu

polroku sme dokázali využiť zlepšenú situáciu na svetových trhoch a naplniť naše výrobné kapacity vo všetkých prevádzkarňach. Pozitívnym bol nielen nárast objemov, ale takisto postupný nárast cien jednotlivých výrobkov, hlavne valcovaných rúr.

 

2.- Trend nárastu cien našich výrobkov sa preniesol aj do začiatku roka 2018, pričom stále dokážeme využiť naplno naše výrobné kapacity. Predpokladám, že táto, pre nás priaznivá situácia, bude pretrvávať aj v priebehu druhého štvrťroka 2018. Ďalší vývoj je otázny, zmeny na trhu sú ťažko predvídateľné. Pevne verím, že naša spoločnosť bude počas celého roka profitovať z vysokej kvality výrobkov, servisu poskytovaného našim odberateľom a vybudovaním nového skladu a zároveň expedičného miesta v bývalej zvarovni rúr veľkých priemerov, taktiež výrazne zlepšíme našu logistiku na výstupe.  Všetkým pracovníkom našej spoločnosti prajem pevne zdravie, pohodu a veľa úspechov počas celého roka 2018.

 

 „ V druhom polroku sme dokázali využiť zlepšenú situáciu na svetových trhoch a naplniť naše výrobné kapacity vo všetkých prevádzkarňach.

 

 

Ing. Jozef MICHÁLIK, vedúci ťahárne rúr

 

1. – Uplynulý rok hodnotíme v ťahárni rúr ako úspešný. V distribučnej výrobe sme

Ing. Jozef MICHÁLIK, vedúci ťahárne rúr

vyrobili 53 374 ton výrobkov z ťahárne, čím sme splnili finančný plán na 106,11 percenta.  Naložením 52 318 ton sme plán nakládky splnili na 104 percent. Výrobou rúr s metrovou hmotnosťou 1,445 kilogramu na meter sme urobili rekord vo vyrobených kilometroch v doterajšej histórii ťahárni, 36 920 kilometrov.

V stredisku oblúkareň sme vyrobili 2 049 ton rúrových navarovacích oblúkov a 62 ton rúrových redukcií. Niektoré reklamácie máme ešte vo vybavovaní, ale predpokladáme, že po ich uzavretí budeme mať za rok 2017 spolu 24 oprávnených reklamácií ,čo je rovnaký počet ako v roku 2016. Vo finančnom vyjadrení bude strata z reklamácií nižšia ako v roku 2016.

Samozrejme, našim prvoradým cieľom je pracovať bezpečne, avšak napriek menšiemu počtu drobných evidovaných úrazov, sme mali vyšší počet registrovaných úrazov. Spolu s kolegami z odboru bezpečnosti práce a životného prostredia venujeme úrazovosti vysokú pozornosť, ale ich počet sa napriek tomu zvýšil  v porovnaní s rokom 2016 skoro dvojnásobne, na 22. Väčšina týchto úrazov vznikla z dôvodu nepozornosti a nesústredenosti pri práci, pričom zamestnanci poznajú riziká vyplývajúce z ich činnosti.

S kolegami z odboru technického a investičného rozvoja sme zrealizovali viacero akcií. Ako najvýznamnejšiu spomeniem deliace zariadenie na ťažnej stolici 400 kN číslo 3-01, ktoré v tomto období úspešne prevádzkujeme.

V spolupráci s centrálnou údržbou sme vykonali viacero stredných a generálnych opráv, pričom z najstrategickejších bola generálna oprava Venturyho kolóny na zariadení na regeneráciu kyseliny chlorovodíkovej.

Spolu s kolegami z Výskumno-vývojového centra sme pracovali medzi iným aj na optimalizácii technológií výroby presných a valcovaných rúr tepelne spracovaných v ťahárni rúr.

 

2. – Od nového roka očakávame, že bude minimálne taký dobrý, ako rok 2017. Z pohľadu výroby tomu nasvedčuje objem zákaziek.

Vďaka dobrej práci našich obchodníkov máme mesiac január už naplnený, zákazky už naberáme na ďalšie mesiace. Ďalej očakávame, že získame certifikát kvality podľa IATF 16 949/2016. Jednou z podmienok pre jeho získanie je aj manažment nástrojov a vybudovanie systému TPM – totálne produktívnej údržby, čo si bude vyžadovať zmenu myslenia našich zamestnancov v súvislosti so starostlivosťou o zverené technologické zariadenia. Potreba zvyšovania produktivity práce nás vedie k ďalšej modernizácii. Koncom roka 2018 plánujeme na úpravni D1 namontovať druhú  úpravárenskú linku a namontovať píly medzioperačného delenia na prievlačnú ťažnú stolicu 125kN číslo 3-08. V tomto období pripravujeme v spolupráci s odborom technicko- investičného rozvoja technické zadania na výrobu týchto jednoúčelových zariadení. Samozrejme, okrem spomínaných, plánujeme realizovať ešte mnoho ďalších akcií, aj generálnych opráv.

Vo veľkej miere sa musíme venovať vlastnej nekvalite, ktorá vzniká počas spracovania rúr, ale aj pri manipulácii s hotovými výrobkami, čo má za následok väčšie množstvo reklamácií z dôvodu poškodeného povrchu rúr.

A ako posledná úloha, na ktorú nesmieme zabudnúť a ktorú musíme v tomto roku riešiť, je tá najdôležitejšia – bezpečnosť pri práci – aby sme sa vždy vracali z práce domov zdraví.

Ďakujem všetkým kolegom z ťahárne rúr, a aj ostatným spolupracujúcim prevádzkarňam a odborom, vďaka ktorým sa stal rok 2017 pre ťaháreň rúr úspešný a prajem im veľa zdravia, šťastia a vytrvalosti pri riešení problémov v roku 2018.

 

 „Výrobou rúr s hmotnosťou 1,445 kilogramu na meter, sme urobili rekord vo vyrobených kilometroch v doterajšej histórii ťahární – 36 920 kilometrov.