V čísle 18 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:

Hlavné investičné akcie sú plánované v druhom polroku 2020

 

S Ing. Milanom Srnkom, PhD., členom Predstavenstva a technickým riaditeľom ŽP a.s.

Ako hodnotíte prvý polrok z hľadiska plnenia plánu investičného rozvoja v našej spoločnosti?

– Pandémia COVID-19 zasiahla skoro do všetkých oblastí života a nevyhla sa ani investičnej činnosti našej spoločnosti. Mnohé naše dodávateľské firmy v dôsledku pandémie museli obmedziť svoje výrobné činnosti, čo malo za následok posun v realizácii niektorých investičných akcií. V dôsledku výrazného obmedzenia cestovania sme museli zrušiť pripravované technické rokovania a „predprebierky“ technologických zariadení. Celá investičná činnosť nebola úplne zastavená a život nás naučil, že niektoré veci sa dajú realizovať aj bez cestovania, formou videokonferencií. Napríklad takouto formou sme uskutočnili „predprebierku“ nového obkročného vozidla dodávaného z Írska. Najkomplikovanejšia situácia bola v montážach a uvádzaniach do prevádzky už dodaných zariadení zo zahraničia. Až po stabilizácii pandemického vývoja bolo možné na základe štátom udeľovaných výnimiek, umožniť zahraničným zamestnancom montáž a oživovanie investičných akcií. Z hľadiska takto komplikovanej situácie môžem prvý polrok hodnotiť ako uspokojivý.

Aké významné investície sa vám od začiatku roka podarilo zrealizovať?

– Hlavné investičné akcie v roku 2020 sú plánované v druhom polroku a sú spojené s plánovanými opravami v prevádzkarňach. V prvom polroku sme zo stavebných investičných akcií dokončili prestavbu štvrtého poschodia bytového domu Piesok na byty. Takto sme získali deväť bytov. V sklade polotovarov oceliarne bola vybudovaná nová sociálna budova, ktorá nahradila staré unimobunky. Medzi ďalšie akcie patrí aj dodávka už spomenutého obkročného vozidla Combilift. Zmodernizovali sme upínanie na ťažnej stolici TS 3-04. Pre zvýšenie bezpečnosti nakládky sme v starom závode inštalovali nakladaciu rampu pre nakládku zámorských kontajnerov. Pre manipuláciu s materiálmi boli dodané štyri vysokozdvižné vozíky. Na prevoz chlorovodíka bol dodaný repasovaný špeciálny železničný vagón.

Čím žijete v týchto dňoch a čo vás čaká v najbližšom období?

– Aktuálne boli dokončené práce v Súkromnej spojenej škole v Lopeji, kde sme rekonštruovali dve poschodia internátu, bola realizovaná nová strecha v dielňach a zateplenie dielní. Finalizujeme dokončenie rekonštrukcie budovy zváračskej školy. Z technologických investícií v súčasnosti prebieha optimalizácie bypasu kontrolných liniek K13 a K14, rovnako optimalizujeme rozdružovanie a kefovanie na kontrolnom rošte K12 v prevádzkarni ťaháreň rúr 2. Najväčšiu pozornosť venujeme finalizácii detailov pri príprave najväčšej akcie tohto roku, a to modernizácie delenia rúr za chladníkom v prevádzkarni valcovňa rúr.