Transmesa je v ŽP Group už desať rokov

 

 

Logo TRANSMESA

Spoločnosť Transmesa bola založená v roku 1944 v Barcelone a špecializuje sa na výrobu za studena ťahaných rúr a rúrových profilov z uhlíkovej a nízko legovanej ocele. Súčasťou skupiny ŽP Group je od júla 2008. Viac sme sa opýtali Ing. Drahomíra Ďurčenku, finančného riaditeľa:

Transmesa je súčasťou ŽP Group už desať rokov. Ako hodnotíte toto obdobie?

– Samotnej realizácii obchodnej transakcie odkúpenia akcií spoločnosti Transformaciones Metalúrgicas S.A. (Transmesa) a obchodného podielu v jej dcérskej spoločnosti TAP Tubos de Acero de Precision S.L. z júla 2008, predchádzalo niekoľko mesiacov príprav a rokovaní, v rámci ktorých prebehla technická, finančná, právna a daňová hĺbková previerka týchto podnikov. Zároveň bola zrealizovaná prvá významná investícia do automatizovaného skladu hotovej výroby v priemyselnom parku mesta Premia de Dalt. Tento sklad, rovnako ako výrobné priestory spoločnosti Transmesa situované v husto zastavanej obytnej časti mesta Premia de Mar, neboli v danom čase majetkom spoločnosti.  V rámci rozsiahlej zmluvnej dokumentácie bol však dohodnutý dlhodobý prenájom do roku 2018.

Dnes, pri spätnom hodnotení, môžeme povedať, že z pohľadu ŽP a.s. ako investora, táto ponuka neprišla v najvhodnejšom čase, nakoľko krátko po dokončení celej akvizície sa v Európe naplno prejavili dôsledky globálnej finančnej krízy. Zhoršujúca sa situácia na trhu mala negatívny vplyv na európsky priemysel a recesia významne zasiahla aj odvetvia priamo alebo nepriamo naviazané na automobilový priemysel do ktorého smeruje približne 75 percent výrobkov týchto španielskych spoločností. Zlá ekonomická situácia a hospodárske výsledky roku 2009 vyvolávali obavy a znamenali predĺženie plánovanej doby návratnosti tejto finančnej investície.

 

Španielske spoločnosti Transmesa a TAP bezpochyby upevnili medzinárodné postavenie skupiny ŽP Group v oblasti výroby a predaja presných za studena ťahaných oceľových rúr.

 

Postupná stabilizácia na svetových trhoch, ako aj niektoré investičné stimuly španielskej vlády zamerané na oživenie ekonomiky, umožnili v nasledujúcich rokoch rast a modernizáciu výroby. V TAP bola v roku 2011 spustená druhá línia výroby rúr malých priemerov a následne v roku 2012 postavená tretia výrobná hala. Pokles cien na realitnom trhu urýchlil v roku 2013 rozhodnutie o kúpe nových výrobných hál, predčasnom vypovedaní nájomnej zmluvy a premiestnení výroby spoločnosti Transmesa do priemyselného parku mesta Arenys de Mar, vzdialeného približne päťdesiat kilometrov severovýchodne od Barcelony. Tento krok umožnil technickú modernizáciu výrobných zariadení, optimalizáciu výrobných procesov a výrazné zníženie nákladovosti tejto, v porovnaní s TAP, staršej prevádzky. Postupný presun bol ukončený v prvom štvrťroku 2015. Aj vďaka týmto investíciám sa nám aj v rokoch nestabilného objemu zákaziek a pretrvávajúcej nízkej cenovej úrovne hutníckych výrobkov, úspešne darilo plniť stanovené plány. Ich prínos vidíme aj dnes, keď od začiatku roku 2017 pretrváva dobrá situácia na trhu, ktorá umožňuje plné využitie vytvorených výrobných kapacít.

Celkovo tak môžeme hodnotiť uplynulé roky ako úspešné obdobie, v ktorom španielske spoločnosti Transmesa a TAP svojim výrobkovým portfóliom a modernou technológiou kontinuálneho ťahania rúr do zvitkov, bezpochyby upevnili medzinárodné postavenie skupiny ŽP Group v oblasti výroby a predaja presných za studena ťahaných oceľových rúr. Táto akvizícia umožnila využitie viacerých synergických efektov v oblasti nákupu vstupných surovín, dopravy, skladovania a distribúcie tovarov. Transmese a jej zamestnancom priniesla istotu a kontinuitu výroby. Osobne prikladám veľký význam tomu, že skupina ŽP Group získala do svojich radov odborne zdatných zamestnancov a manažment schopný úspešne riadiť tieto spoločnosti .

 

 Transmesa S.A. (Prémia de Mar)
Pohľad na „starú Transmesa S.A. (Prémia de Mar)

 

Počas uvedeného obdobia boli určite niektoré roky lepšie, iné sa zase darilo menej. Ktoré považujete v spoločnosti Transmesa za rekordné?

– Za posledných desať rokov prešli Transmesa s TAP výraznými zmenami. Celková hodnota kumulovaných investícií presiahla 31 miliónov eur. Aktuálna hodnota celkových konsolidovaných aktív predstavuje 45,2 miliónov eur v porovnaní s 28,8 z konca júna 2008.

Ako som už uviedol, rok 2009 bol pri päťdesiatpercentnom prepade tržieb a výroby, najhorším a zároveň jediným, v ktorom bola vykázaná účtovná strata. Porovnanie ostatných rokov či už z hľadiska objemov výroby, prípadne dosiahnutých celkových hospodárskych výsledkov nie je úplne objektívne a nevytvára verný obraz skutočného vývoja, nakoľko  modernizáciou výrobných zariadení, ako aj inštaláciou nových kontinuálnych ťažných stolíc dochádzalo k postupnej zmene vyrábaného sortimentu, znižovaniu objemov výroby, zvyšovaniu pridanej hodnoty a ceny výrobkov. Napriek tomu môžem uviesť, že najvyšší objem výroby 9 459 ton, resp. 22,5 mil. metrov, bol dosiahnutý v roku 2008 a najlepší konsolidovaný hospodársky výsledok 2,5 milióna eur pri obrate 31,3 milióna v roku 2011. V snahe minimalizovať výpadky vo výrobe boli v rokoch 2013 až 2015 postupne v jednotlivých fázach premiesťované jednotlivé strojné zariadenia do nových priestorov. To vyžadovalo prevoz nedokončenej výroby a realizáciu jednotlivých operácií technologického procesu výroby na viacerých miestach. Tento proces bol nielen logisticky, ale najmä nákladovo veľmi náročný. Napriek tomu sa nám aj v tomto období podarilo dosiahnuť dobré výsledky a za pomoci ŽP a.s. splniť hlavný cieľ v podobe plynulého zásobovania všetkých našich zákazníkov. Nábeh a zlepšovanie výroby od roku 2015, ako aj oživenie trhu, prinieslo medziročné zlepšovanie výsledkov a pri výrobe 8 646 ton, resp. 23,8 mil. metrov v roku 2017 bol dosiahnutý konsolidovaný hospodársky výsledok 1,8 milióna eur. Úroveň finančných nákladov a odpisov je však v súčasnosti, vzhľadom na realizované investície, na odlišnej úrovni. V uplynulom roku sme dosiahli najvyšší obrat na úrovni 36,2 milióna eur a bola dosiahnutá najlepšia EBITDA. Práve tento indikátor prevádzkovej výkonnosti vyjadrujúci zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov dosiahol 4,8 milióna eur, respektíve 13,4 percenta, čo je o osemstotisíc eur viac v porovnaní s uvedeným rokom 2011.

Vidíme, že Transmesa sa dnes nachádza v oveľa lepšej pozícii ako tomu bolo pred desiatimi rokmi, preto verím, že aj tieto veľmi dobré výsledky sa nám podarí v najbližšom období prekonať.

 

Transmesa S.A.U. (Arenys de Mar)
Súčasná Transmesa S.A.U. (Arenys de Mar)

 

Čím žijete v týchto dňoch? Darí sa vám plniť plány, ktoré ste si stanovili na začiatku roka?

– Zámerom pre rok 2018 je ďalšia optimalizácia a zvyšovanie produktivity s cieľom štvorpercentného nárastu výroby. Obchodný plán predpokladá 6,6 percentné medziročné navýšenie tržieb na celkových 38,6 milióna eur. Zvýšením obratu, ako aj podielu vlastných výrobkov na celkových tržbách, je plánované zlepšenie rentability a celkových hospodárskych výsledkov.

V prvom polroku pretrvávajúci rast dopytu a cien znamenal dostatok zákaziek, vďaka ktorým sa nám stanovené ciele darí úspešne plniť. Transmesa s dcérskou spoločnosťou TAP za prvých šesť mesiacov spolu vyrobili 4 694 ton resp. 13,3 milióna metrov presných oceľových rúr a profilov, čo predstavuje štvorpercentný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Z celkového objemu bolo 1 522 ton následne externe finalizovaných elektrolytickým pozinkovaním a 1 409 ton mechanickým delením.

Za prvý polrok sme dodali svojim odberateľom rúry v celkovom objeme 8 227 ton,  z toho 5 203 ton z vlastnej produkcie a konsolidovaný obrat z predaja tovaru, výrobkov a služieb tak dosiahol 22,3 milióna eur. Na šestnásťpercentnom medziročnom náraste tržieb má významný podiel predaj tovaru zo Železiarní Podbrezová a.s., ktorý predstavoval 4,1 milióna eur. K dnešnému dňu ešte nemáme výsledky účtovnej závierky za mesiac jún, ale za prvých päť mesiacov bol pri uvedených podmienkach dosiahnutý konsolidovaný zisk pred zdanením vo výške 1 490 tisíc eur.

Súčasný stav potvrdených zákaziek na úrovni 14 miliónov eur znamená plné vyťaženie výrobných kapacít v sortimente rúr malých priemerov do konca roka. V ostatnom sortimente aktuálne potvrdzujeme termíny dodania na koniec októbra a na november. Aj keď v druhom polroku očakávame o niečo nižšiu fakturáciu z dôvodov čerpania augustovej celozávodnej dovolenky, počas ktorej budú realizované plánované opravy strojných zariadení a poklesu obratu na konci roka, v aktuálnej situácii môžeme predpokladať, že aj v nasledujúcich mesiacoch budeme pokračovať v dobrých výsledkoch.