S profesorom Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc., riaditeľom ŽP VVC, s.r.o.

Významné výsledky v oblasti výskumu a vývoja

Logo ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.

Výskum a vývoj vyžadujú isté obdobie, aby prišli prvé výsledky a dnes môžem konštatovať, že rok 2016  bol konečný z hľadiska budovania prvej etapy ŽP VVC, čo sa týka otázky personálnej, odbornej a profesijnej.

 

Aký bol pre vašu spoločnosť rok 2016?

S profesorom Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc., riaditeľom ŽP VVC, s.r.o. -Rok 2016 patril medzi jeden z najnáročnejších, nakoľko sme v oblasti výskumu a vývoja, ale aj v oblasti definovania spolupráce s našimi partnermi, zaznamenali veľký objem prác. Výnimočným bol aj preto, že sme sa aktívne zapájali do prípravy projektov čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov na plánovacie obdobie 2016 až 2020, resp. 2022. Všetky aktivity sa vzájomne prelínajú a sú na seba naviazané a koncepčne riešia strategické zámery na najbližšie obdobie.

Môžete konkretizovať jednotlivé úspechy a výsledky, dosiahnuté v minulom roku?

– Výskum a vývoj vyžadujú isté obdobie, aby prišli prvé výsledky a dnes môžem konštatovať, že rok 2016  bol konečný z hľadiska budovania prvej etapy ŽP VVC, čo sa týka otázky personálnej, odbornej a profesijnej. Konsolidovala sa spolupráca s jednotlivými prevádzkarňami a aj výber projektov. V oblasti špičkovej akosti kotlových rúr P 92 bol ukončený jej komplexný výskum a vývoj. Môžeme sa pochváliť aj novou akosťou 9 CRNB, ktorá bola prvýkrát na svete vyrobená práve v ŽP a.s. Počas výskumu sme získali významné výsledky v oblasti tvorby a vývoja mikroštruktúry, ktoré presahujú všetky naše očakávania a tak uvažujeme aj nad patentovaním tejto akosti. Z oblasti inovácie sortimentu presných rúr spomeniem výskum rebrovaných rúr, pri ktorom sme úzko spolupracovali s ťahárňou rúr na modelovaní a simulácii procesov. Dnes už môžu obchodníci prijať akúkoľvek zákazku od odberateľa v sortimente rebrovaných rúr. V oblasti technologických inovácií spomeniem hlavne úlohy vo valcovni rúr, kde sme schopní merať a stanovovať teploty valcov jednotlivých stojanov redukovne. Optimalizujeme ochladzovanie týchto valcov na stojanoch a vieme riadiť tento proces v plnom význame slova. Práce síce stále pokračujú, no výsledky sú veľmi priaznivé a pozitívne. Z technologických inovácií spomeniem ešte práce v oceliarni, kde pokračuje výskum optimalizovania plynulého odlievania ocele (ZPO) a osobitnú pozornosť sme venovali aj otázkam medzipanvy, ako dôležitého uzla pre kvalitu odlievania materiálov. Pokračovali sme v zavádzaní nových typov nástrojových materiálov na úrovni ocele vysokej kvality, povlakovaných povrchov, ale aj na báze spekaných karbidov. V týchto prípadoch dosahujú materiály životnosť aj 10-násobne vyššiu. V spoločnom laboratóriu LSPO v Ústave recyklačných technológií Hutníckej fakulty TUKE boli vyrobené desiatky kilogramov ZnO, resp. ZnSO4 hydrometalurgickým spracovaním odpraškov z EOP.

Ako hodnotíte spoluprácu s externými subjektmi? Môžete priblížiť jednotlivé spolupráce a aj úspechy v oblasti projektov?

-Z hľadiska koncepcie budovania ŽP VVC sa od začiatku snažíme vytvoriť jadro výskumno-vývojových pracovníkov, ktorí budú kooperovať s partnermi a zabezpečia tak v štyroch oddeleniach základný výskum, ale aj aplikovaný výskum a vývoj. Viaceré spolupráce s externými inštitúciami už máme stabilizované, ako je spolupráca so Strojníckou fakultou STU v Bratislave, Fakultou výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove, s Výskumným ústavom zváračským Bratislava, no veľkú pozornosť sme venovali najmä rozvoju spolupráce s Hutníckou fakultou TUKE, s ktorou sme podpísali zmluvy o spolupráci, a to s Ústavom materiálov a Ústavom metalurgie. Zaujímavá je téma korózie kotlových akostí, no otvorili sme aj novú výskumnú úlohu, ktorá sa zaoberá výskumom a vývojom hutníckej keramiky. Spomeniem ešte zmluvu o spolupráci na vývoj bezcementových žiarobetónov, čo je nová oblasť. Tu chceme dosiahnuť, aby mala Hutnícka fakulta TUKE certifikované pracovisko pre hodnotenie a vývoj v tejto oblasti. Veľmi významne hodnotíme začatie budovania spoločného pracoviska vodného modelu medzipanvy, kde boli projekčné práce v minulom roku uzavreté a v tomto roku predpokladáme výstavbu a vybudovanie tohto pracoviska pre vodný model, ktorý bude na úrovni počítačového riadenia modelovať procesy tekutej fázy medzipanvy. So spomínaným Ústavom materiálov bola podpísaná spolupráca v oblasti elektrónovej mikroskopie a ak bude záujem, počítame aj s vytvorením korózneho pracoviska pre vysokoagresívne prostredie. Veľmi úspešne sa rozvinula spolupráca s Materiálovo-technologickou fakultou STU v Trnave, kde sa zaoberáme hlavne rebrovanými rúrami, ale aj experimentálnymi prácami pre optimalizáciu ťahania presných rúr. Podali sme priemyselný vzor pre špeciálny stend na trhací stroj, kde predpokladáme simulovať všetky procesy silové, napäťové, či deformačné pomery pri ťahaní konkrétnych rúr na tŕňoch. Pri rozvíjaní spolupráce s univerzitami a výskumnými ústavmi sa sústreďujeme najmä na oblasti, ktorých výsledky budeme môcť využiť priamo vo výrobe a tak napĺňať koncepciu rozvoja ŽP a.s. Získali sme tri nové projekty z agentúry APVV a to v spolupráci s Materiálovo-technologickou fakultou STU v Trnave, Fakultou výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove a s VÚZ PI Bratislava. V súčasnosti tak riešime štyri projekty APVV, ktoré nám prinášajú úsporu v nákladoch na výskum. Naviac sme  podali dve nové prihlášky APVV v spolupráci s Hutníckou fakultou TUKE v Košiciach, ktoré sa sústreďujú na oblasti hutníckej keramiky a koróznej odolnosti kotlových akostí. Ak budú prijaté, bude to veľká pomoc pre náš výskum. Rozvoj spolupráce tak nie je kodifikovaný len zmluvne, ale aj konkrétnymi projektmi. Do ŽP a.s. už prichádzajú aj pracovníci zo spomínaných univerzít a tak verím, že sa rozvinie aj budovanie spoločných pracovísk. V súčasnosti už existujú tri a predpokladám vznik ďalších.

Tým ste vlastne zodpovedali aj otázku, čo očakávate v oblasti výskumu a vývoja v roku 2017. Je ešte niečo, na čo sa sústredí pozornosť vašej spoločnosti v tomto roku?

-Čo očakávame tohto roku? V roku 2016  sme koordinovali,  resp. spolupracovali pri návrhu troch veľkých projektov zo štrukturálnych fondov a to v úzkej súčinnosti s oddelením riadenia projektov a prevádzkarňami ŽP a.s. Navrhnuté projekty sa  dotýkajú koncepcie výskumu, vývoja v oblasti inovácií, ale aj stratégie rozvoja ŽP a.s. v oblasti investičnej. Ak budú schválené, tak výskum a vývoj bude saturovaný po stránke finančnej, aj  personálnej až do roku 2022. Pri tvorbe spomínaných projektov sa mladý kolektív osvedčil a ukázal, že vie pracovať samostatne na vysokej odbornej úrovni. Očakávam, že každé oddelenie ŽP VVC bude mať partnera v zahraničí a budeme môcť vysielať mladých ľudí študovať na stáže a vytvárať tak rámec medzinárodnej úrovne výskumu a vývoja. Budem rád, ak sa aj spolupráca s prevádzkarňami bude naďalej prehlbovať. To je to najdôležitejšie, aby sme vyrábali kvalitne a zaručili konkurencieschopnosť spoločnosti na medzinárodnej úrovni.

Meranie teploty valcov redukovne ŽP a.s.
Meranie teploty valcov redukovne