Zváračská škola ŽP získala certifikát spôsobilosti

 

Na začiatku roku 2021 Zváračskú školu ŽP navštívil skúšobný komisár z Výskumného ústavu zváračského z. z. p. o., Dušan Koterba IWT, ktorý vykonal audit. Pri audite bola posudzovaná kvalifikácia personálu, priestory zváračskej školy, technické vybavenie, prítomnosť potrebných noriem, literatúra pre teoretickú prípravu a archivácia dokumentov.

 

Zváračská škola ŽP objektívom I. Kardhordovej

 

Zváračskú školu vediem už rok. Po úspešnom ukončení kurzu medzinárodného zváračského technológa som začal napĺňať potrebné kvalifikačné požiadavky pre jej vedenie. V septembri 2021 splním podmienku ročnej praxe, ako poverený zváračský technológ a získam oprávnenie skúšobného orgánu.

V súčasnosti skúšky zváračov stále vykonáva Ing. Peter Mlynarčík, ktorý pri januárovom audite získal aktuálne poverenie pre výkon činnosti skúšobného orgánu v zmysle STN 05 0705. Inštruktorom vo zváračskej škole je skúsený zvárač Karol Kindernay, ktorý má potrebnú kvalifikáciu pre inštruktáž v štyroch základných kurzoch zvárania a to:

– Základný kurz zvárania plameňom ZK 311-1,

– Základný kurz zvárania nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev elektrickým oblúkom obalenou elektródou ZK 111-1,

– Základný kurz zvárania nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou ZK 135-1

– Základný kurz zvárania vysokolegovaných austenitických ocelí v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou ZK 141-1.

Ďalšia vec, ktorá bola pri audite hodnotená, boli priestory. Zváračská škola v minulom roku prešla rozsiahlou rekonštrukciou a zmeny je vidieť z vonku aj z vnútra. Dispozícia pracoviska pre plameňové a oblúkové metódy zvárania ostala bez zmien a rovnako ako v minulosti, aj teraz tieto pracoviská spĺňajú požiadavky noriem STN 05 0600 a STN 05 0601 a skúšobný komisár k nim nemal žiadne výhrady. Pochvalu sme získali za vybavenie učebne pre teoretickú prípravu. Podľa slov skúšobného komisára, len máloktorá zváračská škola má trenažér.

Aj technické vybavenie, ako je zváracia technika, výmena starých transformátorových zváračiek za nové, invertorové zváračky, bolo hodnotené kladne. Veď predsa musíme učiť zváračov pracovať s novými zváračkami, s ktorými budú prichádzať do kontaktu pri výkone svojej profesie.

Potrebné normy a aktuálna literatúra je samozrejmosťou na pracovisku vo zváračskej škole. Literatúru s učebnými textmi máme z organizácií a nakladateľstiev, ktoré sa dlhodobo a seriózne venujú problematické zvárania ako sú Výskumný ústav zváračský z. z. p. o., Prvá zváračská, a.s., ZEROSS svářečské nakladatelství. Štandard teoretickej výučby je však posúvaný na vyššiu úroveň vďaka modernému dataprojektoru a širokouhlej televízií, na ktorých sú premietané prednášky a inštruktážne videá.
K archivácií dokumentov treba pristupovať citlivo a systematicky, archivácia dokumentov je totiž naozaj dlhodobá. Napríklad protokol o skúške zo základného kurzu, ako aj ďalšie iné dokumenty, je potrebné podľa smernice Certifikačného orgánu archivovať 45 rokov.

Ako vedúci Zváračskej školy ŽP môžem povedať, že pri audite sa nevyskytol žiadny problém a Zváračská škola ŽP získala certifikát spôsobilosti zváračskej školy s oprávnením viesť teoretický a praktický výcvik zváračov v rozsahu kvalifikácie podľa noriem STN 05 0705, STN EN ISO 9606-1,-2,-3,-4,-5 v zmysle predmetnej certifikačnej schémy.