Vyplniť sčítací formulár je povinnosťou nás všetkých

 

Ak vám to nejde, požiadajte o asistované sčítanie

Sčítanie obyvateľov sa koná v termíne od 15. februára do 31. marca 2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Obyvateľ má možnosť sčítať sa sám alebo využiť služby asistovaného sčítania.

Ostatné sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 bolo vykonané na území Slovenskej republiky k 21. máju. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 zaviazalo všetky členské štáty Európskej únie uskutočniť sčítanie v tom istom roku podľa rovnakých, respektíve porovnateľných definícií. Toto sčítanie bolo výnimočné aj tým, že po prvý raz v histórii si obyvatelia mohli vybrať, či sčítacie formuláre vyplnia v listinnej podobe alebo v elektronickej forme. Uplynulo desať rokov a my sa zapájame do sčítania obyvateľstva už len v elektronickej podobe zo svojich domovov.

Dňom 15. februára 2021 sa začalo sčítavanie obyvateľstva, ktoré potrvá do 31. marca 2021. Až dovtedy sa môžete elektronicky sčítať z pohodlia domova prostredníctvom elektronického formulára. Do sčítania sa zapájajú všetci obyvatelia Slovenskej republiky s trvalým, prípadne tolerovaným pobytom. Údaje, ktoré počas sčítania uvediete do formulára, sa vzťahujú k rozhodujúcemu dátumu, 1. januáru 2021. Deti do osemnásť rokov sčítavajú rodičia alebo ich zákonný zástupca. Ak máte susedov či starších členov rodiny, pomôžte im vyplniť elektronický formulár. Nezaberie vám viac ako desať minút. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Elektronický sčítací formulár nájdete na stránke: www.scitanie.sk

V prípade, že si nebudete vedieť s elektronickým sčítaním poradiť, môžete požiadať o asistované sčítanie, ktoré potrvá od 1. apríla do 31. októbra 2021. Buď navštívite kontaktné miesto zriadené vo vašom bydlisku, kde vás sčíta stacionárny asistent alebo môžete telefonicky požiadať o asistenciu u vás doma.

 

 

Z histórie sčítania ľudu v Podbrezovej

Podbrezovan 1970

Málokto si uvedomuje, že sčítanie obyvateľstva je najstarší druh štatistiky vôbec, siaha totiž až do stredoveku. Pochopiteľne, s vývojom spoločnosti sa postupne menil cieľ, účel, rozsah i metódy zisťovania údajov a spracovania výsledkov.
Načreli sme do archívnych materiálov a zistili, že osada Podbrezová mala v roku 1869, kedy sa konalo prvé novodobé sčítanie obyvateľstva, 654 obyvateľov. V roku 1900 sa ich počet zvýšil na 1 472, v roku 1961 napočítali v obci už 3 474 a v roku 1970 o 125 osôb menej. Z toho bolo 1 646 mužov a 1 703 žien. Z údajov po sčítaní ľudu z roku 1970 sme sa dočítali aj ďalšie zaujímavosti o obci Podbrezová, napríklad, že hustota obyvateľstva bola značne vysoká. Na jeden kilometer štvorcový pripadalo 186 obyvateľov, čo bolo dvojnásobne viac ako priemer v republike. Vekové zloženie obyvateľstva tvorilo 28,7 percenta detí do pätnásť rokov, 60 percent obyvateľov vo veku od 18 do 59 rokov a 11,3 percenta nad 60 rokov. V roku 1970 bolo pri sčítaní ľudu zárobkovo činných 1 552 obyvateľov. V obci bolo 484 domov, z toho 457 trvalo obývaných. Až 298 domov bolo postavených pred rokom 1945. V Podbrezovej bolo v tom čase 935 trvalo obývaných bytov, 81,5 percenta tvorili dvoj a troj-izbové byty. Z bytového fondu 447 bytov bolo vybavených ústredným kúrením, 885 bytov malo vodovod a v 730 bytoch bola súčasťou aj kúpeľňa. V tom čase už 730 rodín vlastnilo televízny prijímač, 95 elektrické sporáky, 738 pračku a 653 chladničku. Väčšina zárobkovo činných obyvateľov pracovala v podbrezovských železiarňach, kde mala zabezpečený pravidelný rast príjmov, čo sa prejavilo aj na tom, že 157 obyvateľov vlastnilo už osobné automobily a 91 motocykel. Dnes sa nám zdá aj smiešne, aké meradlá životnej úrovne platili pred polstoročím, ale na základe archívnych štatistických údajov vieme, že Podbrezovčania si sťažovať nemohli.