Získavali sme skúsenosti v Třinci

 

V priestoroch odborného výcviku.

(Žiaci, hutníci SSŠ Železiarne Podbrezová)

Dňa 23. októbra sa skončila naša mobilita v Třineckých železiarňach, ktorú sme absolvovali vďaka projektu „Získavanie skúseností v susednej krajine“.

Obsahovo bola mobilita zameraná na výrobu a spracovanie surového železa. V oblasti metalurgie sme vďaka praktickej aplikácii teoretických vedomostí získali odborné kompetencie o výrobných postupoch, konkrétne o výrobe surového železa, jeho odlievaní a následnom spracovaní. Touto mobilitou sme jednoznačne naplnili cieľ, ktorý je obsahovo definovaný v školskom vzdelávacom programe duálneho vzdelávania pre odbor hutník operátor. Získali sme praktické odborné kompetencie v danej oblasti metalurgie – výroba a spracovanie surového železa

Naši žiaci počas exkurzie v elektrooceliarni.

Mobility Erasmus+ sa zúčastnili šiesti žiaci odboru hutník operátor. Pedagogický dozor vykonával Ing. Juraj Pôbiš. Veríme, že naša účasť na mobilite sa adekvátne prejaví na osobnostnom a profesijnom raste. Zlepšovaním svojich odborných vedomostí, zručností a kompetencií v reálnom pracovnom prostredí a získaním skúseností z pobytu v inom multikultúrnom prostredí, rozvinieme svoje kompetencie, vedomosti, informácie a technológie.

Na základe vykonanej mobility budeme lepšie nadväzovať vzťahy s inými, kooperovať, riešiť problémové situácie a budeme vedieť samostatne konať.

Ďakujeme vedeniu Třineckých železiarní a SOŠ Třineckých železiarní za ústretovosť pri napĺňaní obsahovej štruktúry tejto mobility.