Podmienky na praktické vyučovanie sa neustále zlepšujú

boznamovanie sa s ovládaním a funkciami nového obrábacieho stroja. Na fotografii J. Zákalického žiaci prvého ročníka profesie obrábač  kovov spolu s majstrami odborného výcviku Ing. J. Gajdošom a Mgr. V. VeverkomProjekt „Modernizácia vybavenia praktického vyučovania, ako nástroj na zvýšenie počtu žiakov na SSOŠH ŽP“, ktorý sa v Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová realizuje, prešiel do tretej predposlednej etapy.

Prešiel už určitý čas, ako sme vás o prebiehajúcich prácach na projekte informovali v minulých číslach Podbrezovana. Pripomenieme, že v predchádzajúcich častiach sme písali o tom, ako sme dobudovali dielne pre elektrotechnikov a mechatronikov a vybavili ich potrebným zariadením. V súčasnej dobe sú už uvedené dielne v prevádzke a naši žiaci ich môžu v plnej miere využívať. Pevne verím, že v novom prostredí sa cítia príjemne a odrazí sa to aj na prístupe k práci a na ich výchovno-vzdelávacích výsledkoch.

Riadiaci orgán, v tomto prípade Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len MIRRI), nás v uplynulých dňoch vyzval na kontrolu podpornej dokumentácie projektu. Kontrolou na mieste MIRRI v Bratislave bolo skonštatované, že nimi požadovaná podporná dokumentácia je plne v súlade so stanovenými podmienkami EÚ. Preto patrí poďakovanie všetkým zainteresovaným (oddeleniu riadenia projektov ŽP, zriaďovateľovi a vedeniu SSŠ ŽP) za dobre odvedenú prácu. Ďalšie kontroly nás ešte len čakajú a veríme, že tiež dopadnú na výbornú.

Od letných prázdnin, kedy v škole prebiehali stavebné práce v dielňach strojového obrábania kovov, už ubehli dva mesiace. Dielne sú pripravené na to, aby sme ich v súlade s vysúťaženými podmienkami doplnili o nové obrábacie stroje. Zriaďovateľ Železiarne Podbrezová a.s. vynaložil nemalé finančné prostriedky na opravu podlahy, vybudovanie nových elektrických prípojok k strojom, vybudovaním  priečok na to, aby pracoviská spĺňali všetky potrebné podmienky na bezpečnú prácu. V súčasnej dobe sa k jednotlivým vykonaným prácam vyjadruje aj technická inšpekcia a bezpečnosť práce. Týmto sa chceme poďakovať všetkým zamestnancom železiarní, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k spoločnému dielu.

Tretia etapa projektu bude trvať až do roku 2022. V mesiaci január majú byť dodané posledné dva kusy univerzálnych sústruhov od slovenského výrobcu, čo nás nesmierne teší. Podarilo sa nám získať kvalitné obrábacie stroje od slovenského výrobcu, ktorý má dlhoročnú tradíciu a dokáže zabezpečiť rýchly a kvalitný servis. V dnešnej dobe, keď je na trhu pomerne veľa lacných čínskych strojov, to považujeme za veľký úspech. V súčasnosti už máme namontované aj tri nové frézky s digitálnym nastavovaním, odčítavaním a príslušenstvom. Tešíme sa, nakoľko doteraz sme takto vybavené obrábacie stroje nemali.

Nové univerzálne frézky typu Bernardo UWF 130 s digitálnym trojosím odmeriavaním.

V novembri nám majú prísť ešte dva nové CNC stroje, sústruh typu EMCO Concept Turn 260 TCM a frézka EMCO Concept Mill 260 od toho istého výrobcu z Rakúska. Tieto stroje nahradia doteraz nami používané malé CNC stroje typu EMCO MILL 55. Výhodou tohto typu zariadenia bude, že sa budú môcť vyrábať aj rozmerovo väčšie kusy výrobkov než na pôvodných strojoch. Preto sa žiaci, odborní učitelia a majstri odbornej výchovy budú musieť oboznámiť s novým programovacím jazykom, prejsť školeniami a naučiť sa na nich pracovať. Čaká nás preto veľká výzva. Verím, že v programovaní týchto zariadení sa zaradíme na slovenskú špičku technických škôl, kde sme v minulosti na súťažiach vždy obsadzovali popredné miesta.

V poslednej fáze projektu nám bude dodané aj zariadenie na výuku mechatroniky „Mobilný pracovný stôl“ od firmy Festo. Bude slúžiť na výuku mechatroniky s elektro-magnetickými snímačmi, elektro-pneumatikou, hydraulikou a príslušnými spájacími komponentami. Jeho doplnením získame už v poradí tretí mobilný panel, ktorým sa doplní systém o nové možnosti v zapojení pneumatických a hydraulických obvodov a umožní väčšiemu počtu žiakov vykonávať praktické cvičenia na hodinách mechatroniky.

Rekonštrukciou priestorov strojového obrábania kovov sa zlepšili podmienky praktického vyučovania, čím zabezpečíme vyššiu kvalitu práce a energetickú úspornosť. Modernizácia materiálno-technického vybavenia pracovísk praktického a odborného vyučovania bude v súlade s potrebami nášho zriaďovateľa a zamestnávateľa, čím sa zabezpečí lepšie prepojenie internej a externej praxe žiakov školy. Realizácia projektu prispieva aj ku kvalitnejšej a adekvátnejšej príprave kvalifikovanej pracovnej sily, s lepšími vedomosťami a zručnosťami našich žiakov.  Škola bude môcť poskytovať nové služby v rámci celoživotného vzdelávania pre uchádzačov o zamestnanie, ako aj zamestnancov, a to aj v rámci Centra odborného vzdelávania a prípravy pre technické profesie.

O realizácii poslednej etapy projektu vás budeme následne informovať.