Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna. 

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2021 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii zverejnenej v predchádzajúcom mesiaci. V októbri boli zverejnené:

Organizačné normy

Smernica S-352/2021

revízia 3, zmena 0

Bezpečnosť a ochrana zdravia, tvorba a ochrana životného prostredia pri práci externého dodávateľa služieb a prác
Pokyn PO-006/2021

revízia 2, zmena 0

Zabezpečenie čistenia a kontroly komínov
Pokyn PO-148/2021

revízia 5, zmena 0

Interné audity kvality
Pokyn PO-174/2021

revízia 3, zmena 0

Tvorba obchodného plánu ŽP a.s.

 

Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 12/2021 Menovanie redakčnej rady novín ŽP a.s. – PODBREZOVAN
Rozhodnutie č. 13/2021 Prevencia pred šírením nového ochorenia COVID-19 – dcérske spoločnosti

 

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Príkaz č. 15/2021 Prevencia pred šírením nového ochorenia COVID-19

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení, zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm