Alkohol na pracovisku má ďalekosiahlejšie dôsledky, ako ste očakávali

 

O tom, že má alkohol negatívne dopady na zdravie človeka, písať azda ani netreba. Málo ľudí si však uvedomuje následky, ktoré môže mať na spoločnosť. Z prieskumu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý bol vyhodnotený za rok 2017 vzišlo, že každá desiata nehoda bola spôsobená vodičmi pod vplyvom alkoholu. Najrizikovejšie sú sviatky a predĺžené víkendy. Alkohol za volantom je popritom rovnako nebezpečný, ako alkohol na pracovisku. Pravidelné kontroly, ktoré sú vykonávané v ŽP a. s., nie sú výmyslom zamestnávateľa, ale vyplývajú zo zákona o ochrane zdravia pri práci. Aj napriek tomu, v porovnaní s minulými rokmi, vzrástol počet zamestnancov, ktorí nastúpili do práce pod vplyvom alkoholu. Je preto dôležité pripomenúť si niektoré skutočnosti, spojené s touto problematikou. O ich priblíženie sme požiadali Mgr. Petra Suju, riaditeľa ŽP Bezpečnostné služby s. r. o.:

-Skutočnosť, že zamestnanec nesmie nastupovať do práce pod vplyvom alkoholu, upravuje Zákonník práce a z neho vyplývajúce vnútropodnikové predpisy, predovšetkým Pracovný poriadok Železiarní Podbrezová a. s., Smernica S-301 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Smernica S-356 Zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a iné predpisy.

Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,  e zamestnávateľ povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov. Okrem iného musí kontrolovať, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok a či dodržiava zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa (pre fajčiarov sú vyhradené priestory).

V ŽP a.s. je prepracovaný systém na takto zameranú kontrolu a ročne je vykonaných viac ako trinásť tisíc kontrol. Kontroly nariaďujú a vykonávajú osoby, ktoré sú uvedené v Smernici S-356, predovšetkým odborní riaditelia a ostatní nadriadení, zamestnanci Odboru bezpečnosti a životného prostredia a samozrejme aj zamestnanci ŽP Bezpečnostné služby s.r.o.

 

Je zamestnanec povinný podrobiť sa dychovej skúške?

-Podľa smernice S-356 sa musí každý zamestnanec podrobiť kontrole na zistenie alkoholu, ak je k tomu oprávnenou osobou vyzvaný. Ak je výsledok kontroly pozitívny, alebo zamestnanec odmietne kontrolu vykonať, môže to byť, podľa Pracovného poriadku ŽP a.s., považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny a môže to byť aj dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru.

 

Aké sú ďalšie dôsledky okrem výpovede, okamžitého skončenia pracovného pomeru či krátenia prémií?

– Tí, ktorí majú tendenciu nastupovať do práce pod vplyvom alkoholu, by si mali uvedomiť, že svojím konaním môžu ohroziť nielen seba, ale aj ostatných kolegov. Do pozornosti dávam predovšetkým:

– § 289 Trestného zákona – Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. Pozor, tento paragraf nehovorí len o vodičoch na cestách, ktorí „nafúkajú“ viac ako jedno promile. Hovorí o každom, „kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život, alebo zdravie ľudí, alebo spôsobiť značnú škodu na majetku“. Napríklad aj obsluha žeriava, vyhradených technických zariadení a podobne. Nemusí ani „nafúkať“, stačí, keď takúto kontrolu odmietne. Trestom môže byť odňatie slobody až na jeden rok, za určitých okolností je to až na päť rokov.

– ustanovenia Zákonníka práce, ktoré hovoria napríklad o ochrannej lehote pri výpovedi, o odstupnom, o náhrade škody spôsobenej zamestnávateľovi, o konaniach v súvislosti s pracovným úrazom  alebo chorobou z povolania. Ak je v týchto prípadoch „v hre alkohol“, vždy to bude v zásadný neprospech zamestnanca.

– niektoré zákony viažu vydanie preukazov odbornej spôsobilosti aj na to, že činnosti nesmú byť vykonávané pod vplyvom alkoholu, a ak sú, môže to mať za následok odobratie oprávnenia. Získať späť odobraté povolenie je možné len po absolvovaní liečení, psychologických vyšetrení, školení a podobne, čo sa môže zamestnancovi poriadne predražiť, prípadne mu znemožniť ich získať späť a pracovať.

 

A čo psychotropné látky?

– Toto všetko samozrejme platí aj v súvislosti s omamnými a psychotropnými látkami. Len je to omnoho prísnejšie.