Júlová stredná oprava vo valcovni rúr

 

Ilustračná foto

 

Stredná oprava vo valcovni rúr sa uskutočnila v termíne od 17. júla od 6. hod. do 20. júla do 14. hod. Trvala osemdesiat hodín. Limitujúcou prácou z časového hľadiska počas júlovej strednej opravy bola oprava hydraulickej časti dierovacieho lisu, kde bolo potrebné vymeniť piesnicu jeho vyrážača. Dôvodom nutnej výmeny piestnice bola netesnosť, čo z hľadiska spotreby oleja, ale aj ochrany životného prostredia, bolo nevyhnutné urobiť. Technologický postup výmeny piestnice vyrážača bol vopred spracovaný a premietnutý do časového harmonogramu. Uvedenú prácu sa vďaka  dobrej pripravenosti a obetavosti našich zamestnancov podarilo urobiť približne o tridsať hodín skôr, ako bolo pôvodne naplánované  v časovom harmonograme pred strednou opravou. Ostatné opravárenské práce na jednotlivých zariadeniach valcovne rúr boli naplánované a zrealizované v uvedenom časovom rozsahu.

V piatok, 20. júla, boli ukončené opravárenské práce. V  I. zmene po ukončení prác boli postupne odistené jednotlivé zariadenia a v čase od 7.30 do 12. hod. boli na všetkých zariadeniach uskutočnené studené skúšky. Na nožnici bol nastrihaný celý dopravníkový pás pred karuselovou pecou. Dopravníky od karuselovej pece a v celom úseku teplej časti trate boli odskúšané. Dierovací lis bol odtlakovaný a plne sfunkčnený o 12. hod. Od 12.30 do 13.30 hod. cez pretlačovaciu stolicu, odvalcovačku a pätnú dopravu prešla  dvadsať krát tŕňová tyč. Od 13. hod. boli urobené teplé skúšky redukovne za pomoci tzv. redukovania z boku. Bola odistená a odskúšaná horná a dolná linka v úpravni rúr. Teplé skúšky boli naplánované a zrealizované na začiatku II. zmeny. Prvá lupa cez výrobu lúp prešla o 14.55 hod. V piatok, 20. júla, v II. zmene bolo vyvalcovaných v rámci teplých skúšok 867 kusov lúp. Výraznejšie poruchy sa nevyskytli, okrem pomalého chodu dávkovača trňových tyčí pred pretlačovacou stolicou. V III. zmene bol uvedený problém odstránený. Počas soboty a nedele, po strednej oprave, bola trať v dobrej kondícii a nezaznamenali sme takmer žiadne poruchy nad dvadsať minút.

Je potrebné poznamenať, že sme zrealizovali len cielené najnutnejšie naplánované opravárenské práce. Technologické zariadenie od poslednej decembrovej strednej opravy vyrobilo v hrubej výrobe 122,16 tisíc ton rúr a bolo potrebné zrealizovať kontroly a nevyhnutné výmeny hlavných funkčných častí jednotlivých agregátov valcovacej trate. Na teplej časti trate išlo hlavne o agregáty: nožnica, pásový dopravník pred karuselovou pecou, dopravníky za karuselovou pecou po dierovací lis, dierovací lis, elongátor, pretlačovacia stolica, odvalcovačka, doprava pred a za odvalcovačkou, spätná doprava trňových tyčí, doprava lúp v úseku kabíny č.6, kroková pec pred redukovňou, redukovňa, chladník a rozbrusovacie píly vrátane dopravy na chladník a dopravy z chladníka smerom do úpravne rúr. Na studenej časti trate – v úpravni si vyžadovali opravárenské zásahy hlavne defektomaty, píly Ohler a taktiež dopravníky a rovnačky. V rámci investičných akcií bola zrealizovaná akcia automatického nastavovania staviteľných stojanov pretlačovacej stolice. Zo sólo zariadení sa previedli inšpekčné prehliadky na zariadení IMS (meranie lúp pred krokovou pecou redukovne a zariadenia Becker – slúži  na opracovanie stojanov redukovne).

 

Prácu sa vďaka  dobrej pripravenosti a obetavosti našich zamestnancov podarilo urobiť skôr približne o tridsať hodín, ako bolo pôvodne naplánované.

 

Počas júlovej strednej opravy pracovali okrem interných zamestnancov – z valcovne rúr, centrálnej údržby, energetiky a dopravy aj zamestnanci externých firiem: Hutné montáže – tridsaťpäť zamestnancov, BIS – tridsať zamestnancov, Sunik – desať zamestnancov,  ES Brezno, Geodézia Žilina. Všetci prispeli svojou prácou k dodržaniu naplánovaného časového harmonogramu opravy. 

Na základe zrealizovaných prác a rozbehu trate po strednej oprave môžeme hodnotiť a považovať júlovú strednú opravu za úspešnú. Jej cieľom bolo nahradiť opotrebované náhradné dielce, ktoré si vyžadovali čas výmeny dlhší, ako je dvanásť hodín.

Za odvedenú prácu patrí všetkým zamestnancom, ktorí pracovali počas strednej opravy, úprimné poďakovanie.