Súťaž medzi zmenami v energetike nový závod

Súťaž medzi pracovnými zmenami prebieha počas celého roka vo výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová. Sú do nej zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritériá súťaže sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní.

O priebehu súťaže v energetike nás informoval Jozef Hiľovský, vedúci strediska v novom závode – tepláreň, údržba energetických rozvodov, rozvodov technických plynov, kyslikáreň, centrálna čerpacia stanica, kompresorová stanica, rozvody pitnej a úžitkovej vody a vstupná rozvodňa nový závod.

Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2023?Aleš Okša. Foto: T. Kube

– Súťaž medzi zmenami pokračovala aj v minulom roku v stredisku energetika nový závod v nezmenenej forme. Sú do nej zapojení zamestnanci teplárne (dvaja v každej zmene) a zamestnanci údržby rozvodu zemného plynu (jeden zamestnanec v zmene). Tieto pracovné činnosti nie sú na seba viazané, takže víťazmi v jednotlivých hodnotiacich obdobiach môžu byť zamestnanci z rôznych zmien.

Sú kritériá súťaže rovnaké ako v predchádzajúcich rokoch alebo pribudli vlani nové hodnotiace prvky?

– Kritériá ostali rovnaké, to znamená, že v stredisku tepláreň nový závod sú zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie a minimalizáciu poklesu výroby z dôvodu prestojov. Naďalej je zohľadňované kritérium pracovnej úrazovosti a udržiavanie poriadku na pracovisku.

Marián Rabatín. Foto: T. Kubej
Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?

– Medzi zamestnancami údržby rozvodu zemného plynu má na výsledné hodnotenie najväčší vplyv kritérium dodržania tolerancie využitia kapacity acetylénových zväzkov. Medzi zamestnancami teplárne sú to zase kritériá udržiavania poriadku na pracovisku a pracovná úrazovosť.

Predstavte nám víťazný kolektív za rok 2023.

– Za minulý rok by som do víťazného kolektívu zaradil zamestnancov teplárne, ktorými sú Slávka Wágnerová a kurič operátor Aleš Okša. Zo zmenovej údržby to je Marián Rabatín.

Čo posunulo víťazov do popredia pred ostatné súťažné kolektívy?

– V energetike sa nedá hovoriť o víťaznej zmene, pretože obsadenie zmien sa mení každý mesiac, nakoľko na pracovisku nie sú pevne stanovení striedači, ale každý mesiac ide za striedača zamestnanec z inej zmeny. Vyššie uvedených zamestnancov dáva do popredia, okrem uvedených kritérií, predovšetkým prístup k pracovným povinnostiam, odborná úroveň a vedomosti, pracovná zručnosť a iniciatíva.