S Ing. Ľubomírom Dolinským, vedúcim žíhacích pecí a úpravne – ťaháreň rúr

Žíhacie pece patria v ťahárni rúr medzi strategické zariadenia

 

V technologickom toku výroby presných rúr tvoria žíhacie pece jeden z podstatných a neodmysliteľných uzlov, prečo?
– Pri porovnaní pomeru výroby tepelne spracovaných rúr a tepelne nespracovaných rúr tvorí tento podiel zhruba osemdesiat percent žíhaných a popúšťaných rúr z celkovej produkcie ťahárne rúr. Je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že v mnohých prípadoch sa podiel výroby žíhacích pecí zvyšuje počtom priebehov vyrábaných rúr, ako aj spracovaním nízkolegovaných rúr a v neposlednom rade objemom spracovaných zákaziek valcovne rúr.

Pre lepšiu predstavu, koľko ton rúr je priemerne za mesiac na žíhacích peciach spracovaných?
– V priebehu roka 2018 to bolo v priemere 11 000 ton mesačne, v roku 2019, z dôvodu nižšej zákazkovej náplne posledných mesiacov, je objem spracovaných rúr o niečo nižší.

V priebehu roka je každá pec opravovaná. Čo sa v nej vymieňa?
– Keďže žíhacie pece patria v ťahárni rúr medzi strategické zariadenia, každý rok v spolupráci s prevádzkarňou strojná údržba pripravujeme harmonogram stredných, prípadne generálnych opráv žíhacích pecí.
Čo zahŕňa oprava žíhacej pece? Pred každou strednou opravou robíme dôkladnú vonkajšiu prehliadku všetkých súčastí pece a za účasti pracovníkov elektroservisu kontrolu vykurovacích horákov. Veľa nedostatkov a poškodených súčastí je možné zistiť až po ochladení a odkrytí teplej časti a chladiaceho kanála pece. V teplej zóne tvorí podstatnú časť práce výmena poškodených horákov, dopravných valcov a nezriedka oprava poškodenej časti výmurovky pece. V chladiacom kanáli je to hlavne oprava klapiek, slúžiacim k zabráneniu vstupu vzduchu do pece, ale aj kontrola dopravných valcov a celkového stavu kanála.

Stredné opravy patria k nevyhnutným pre správny chod jednotlivých pecí. Kedy a na akej žíhacej peci prebehla posledná stredná oprava a ako prebiehala?
– Posledná stredná oprava prebehla na žíhacej peci č. 3 v termíne od 1. do 7. októbra. U pracovníkov podieľajúcich sa na oprave sa jedná o rutinnú záležitosť, mnohí z nich vykonávajú tieto činnosti pravidelne. Nebolo tomu inak ani pri tejto oprave a môžem povedať, že všetky práce boli vykonané v zmysle dohodnutého harmonogramu.
Pri tejto príležitosti by som rád poďakoval všetkým zúčastneným pracovníkom za skrátenie opravy o jeden pracovný deň.

Podieľajú sa na oprave aj externí zamestnanci, alebo je to v réžii zamestnancov ŽP?
– Pri oprave sa podieľala aj externá firma ECO NEXT, s.r.o. v počte desať pracovníkov. Externí pracovníci nám veľkou mierou pomohli práve pri výmene poškodených horákov, ale aj oprave ďalších častí pece. Myslím, že môžem vyjadriť spokojnosť s prácou a taktiež prístupom pracovníkov tejto firmy.