S Ing. Martinom Domovcom, asistentom výrobného riaditeľa

Rok vo výrobe

 

Blíži sa koniec roku 2018 a hoci sme ešte nesplnili všetky výrobné úlohy stanovené v mesiaci december, pomaly môžeme začať s jeho bilanciou. 

V oceliarni sme v prvom aj v druhom polroku 2018 prekračovali mesačný plánovaný objem výroby. Kým za prvých šesť mesiacov tohto roka sme objemový plán prekročili o 3 700 ton, celkový ročný plán výroby prekročíme zhruba o 14 400 ton. Objem výroby kontinuálne odlievaných blokov na predaj bude zhruba na úrovni finančného plánu, objem výroby kontinuálne odlievaných blokov pre valcovňu rúr prekročíme o 14 400 ton. Tieto výsledky znamenajú, že za predpokladu splnenia plánovaných úloh v decembri, dosiahneme v roku 2018 historicky najvyššiu ročnú výrobu v oceliarni na úrovni zhruba 380 000 ton oceľových blokov. Okrem plnenia finančného plánu môžem z ďalších hlavných ukazovateľov pozitívne hodnotiť aj celkový vývoj predváhy a výrobných prestojov. Za celý rok 2018 podkročíme celkovú predváhu v porovnaní s plánom zhruba o 1 kilogram na tonu (ďalej kg/t) a výrobné prestoje podkročíme zhruba o 0,5 percenta.

Rok 2018 sa od začiatku vyznačoval vysokými požiadavkami po kontinuálne odlievaných oceľových blokoch z produkcie ŽP a.s. Aj z dôvodu naplnených kapacít všetkých hlavných výrobných prevádzkarní sme zostali nepríjemne prekvapení hneď na prelome rokov požiarom dopravníkov prísad do EAF pece. Odstraňovanie následkov požiaru trvalo takmer šesť dní a táto udalosť ovplyvnila plnenie plánov výroby blokov na predaj v podstate na celý rok 2018. Každý mesiac v roku sme museli zvažovať potvrdzovanie externých zákaziek na bloky len s ohľadom na stav zásob vo valcovni rúr. Ďalšou nepríjemnou udalosťou bola septembrová porucha napájania transformátora EAF pece. Vďaka úsiliu kompetentných zamestnancov a s pomocou externých odborných firiem sa podarilo túto poruchu po necelých troch dňoch opraviť a obnoviť prevádzku oceliarne. Verím, že v roku 2019 sa podobným nepríjemným udalostiam vyhneme a aj vďaka dôslednému plneniu pracovných povinností každého zamestnanca, nebudeme musieť vynakladať enormné množstvo energie a finančných zdrojov na ich urýchlené odstraňovanie.

Železiarne Podbrezová, ilustračná foto valcovne rúr
Ilustračná foto valcovne rúr

Aj napriek spomenutým problémom, sme v roku 2018 v oceliarni dosiahli niekoľko rekordných výsledkov v prekonaní najvyššej mesačnej výroby, a to hneď trikrát. Prvýkrát v marci, kedy sme vyrobili 34 622 ton oceľových blokov, druhýkrát v júli, kedy sme vyrobili 34 624 ton blokov a aktuálny rekord výroby sme dosiahli v októbri, kedy sme vyrobili 34 642 ton oceľových blokov. Podobne ako v minulých rokoch, bolo aj v roku 2018 v oceliarni zrealizovaných viacero technologických zmien a inovácií. Spomeniem len realizáciu investície na automatické zariadenie na nadstavovanie grafitových elektród pre elektrickú oblúkovú pec, ktorá výrazne zvýšila bezpečnosť pri práci na tomto zariadení.

Priaznivú situáciu na trhu a zvýšený dopyt po našich výrobkoch sme od začiatku roku pociťovali aj vo valcovni rúr. Za predpokladu splnenia plánovaných úloh v decembri, budeme môcť aj na valcovni rúr rok 2018 označiť prívlastkom „historický.“ Na konci roku 2018 predpokladáme celkovú distribučnú výrobu na úrovni zhruba 208 300 ton. Tento rekordný objem výroby znamená prekročenie celkového ročného plánu valcovne rúr zhruba o 8 300 ton. Objem výroby valcovaných rúr na predaj prekročíme zhruba o 3 900 ton, objem výroby vstupných polotovarov pre výrobu presných rúr prekročíme zhruba o 4 400 ton. S prívlastkom „historický“ môžem pokračovať aj ďalej – v máji sme zaznamenali rekordnú mesačnú výrobu na predaj v objeme 12 401 ton a dňa 6. septembra sme dosiahli historicky najvyšší denný objem naložených a vyexpedovaných valcovaných rúr v objeme 867 ton. Pozitívne môžem hodnotiť aj vývoj predváhy. Ročná plánovaná predváha bude vo valcovni podkročená zhruba o 0,1 kg/t. Výrobné prestoje vo valcovni rúr za rok 2018 prekročíme zhruba o 0,4 percenta, ale je to z titulu prekročenia technologicky nutných prestojov a zvýšeného počtu prestavieb a zmien akostí. Z pohľadu rozdelenia valcovaných rúr podľa účelu použitia môžem konštatovať stabilný objem zákaziek vo väčšine hlavných výrobkových skupín valcovne rúr. Z pohľadu technologických inovácií môžeme rok 2018 hodnotiť veľmi pozitívne. Od začiatku roku sme postupne v prvých siedmich košoch pretlačovacej stolice používali tvrdokovové valce. Môžeme konštatovať jednoznačný prínos z pohľadu životnosti valcov a tiež zvýšenej povrchovej kvality lúp.

Počas celého roku 2018 prebiehali v spolupráci so ŽP Výskumno – vývojovým centrom s.r.o. (ďalej ŽP VVC) merania a analýzy povrchovej teploty valcov v stojanoch a pristúpili sme aj ku konkrétnym zmenám parametrov chladenia a chladiacich trysiek. V júlovej strednej oprave vo valcovni rúr sme zrealizovali investičnú akciu automatického nastavovania staviteľných košov, čo nám pri optimálnej kvalite košov, ktorá je nevyhnutnou podmienkou, umožňuje rýchlejšie a presnejšie nastavovanie jednotlivých nápichov lúp a zníženie nutných technologických prestojov. Od začiatku augusta sme začali používať na zaskladňovanie a expedíciu valcovaných (a čiastočne aj presných) rúr nový automatizovaný sklad v hale bývalej zvarovne rúr. Otvorením tohto skladu sa nám zvýšili skladovacie kapacity zhruba o 2000 ton a podstatne nám to uľahčilo expedíciu našich výrobkov. V septembri sme začali realizovať premiestnenie rovnačky č. 4 do dolného skladu a v polovici roku 2019 na ňu napojíme zostávajúce finalizačné operácie – značenie, razenie a balenie do šesťhranu. Umožní nám to zvýšiť kapacitu spomenutých finalizačných operácií, ktorá je momentálne nedostatočná.

V sortimente presných rúr ťahaných za studena prekročíme objem výroby stanovený vo finančnom pláne zhruba o 2 600 ton. Aj v ťahárni rúr sme v tomto roku dosiahli jeden rekordný výsledok. V marci sme vyrobili 3 377 105 metrov presných, za studena ťahaných rúr. Toto množstvo je doposiaľ najväčším množstvom metrov vyrobených v ťahárni rúr v jednom mesiaci. Pozitívne môžem hodnotiť aj vývoj predváhy, za rok 2018 ju podkročíme zhruba o 0,2 kg/t. Z pohľadu rozdelenia presných rúr podľa účelu použitia môžem konštatovať stabilné množstvo zákaziek vo väčšine hlavných výrobkových skupín ťahárne rúr – štandardných konštrukčných rúrach, výmenníkových rúrach a kotlových rúrach, v galvanizovaných rúrach, aj v rúrach pre hydraulické a pneumatické rozvody. V sortimente presných delených rúr celkové ročné objemové plnenie prekročíme zhruba o 140 ton. Objem výroby v sortimente hydraulických rúr bude zhruba na úrovni finančného plánu.

Z pohľadu technologických inovácií a zvyšovania produktivity práce uskutočňujeme v roku 2018 viacero dôležitých akcií. Prvou je pokračovanie inštalovania delenia rúr priamo na ťažnej stolici č. 3-08 – v poradí už tretej – v dielni 1, s modernizovaným ťažným vozíkom. Táto akcia bude dokončená začiatkom roku 2019 a umožní zarovnanie a delenie rúr priamo na ťažnej stolici. V rovnakom trende budeme postupovať aj v nasledujúcich rokoch a rovnaký spôsob delenia plánujeme nainštalovať aj na ťažnej stolici č. 3-06. Ďalšou dôležitou akciou je vybudovanie novej finalizačnej linky v dielni 1, pre rozmerový sortiment od 6 mm do 16 mm. Táto linka bude v automatickom režime vykonávať všetky finalizačné operácie – predrovnanie, rovnanie, vyfukovanie, nedeštruktívne skúšanie, kontrolu chemického zloženia materiálu, delenie, kefovanie, značenie a balenie. V dielni 2 sme v tomto roku optimalizovali tok materiálu v hale č. 11 premiestnením obaľovacieho zariadenia k olejovacej vani v blízkosti expedície. Zároveň sme predĺžili olejovaciu vaňu na rúry s dĺžkou do 15,8 metra.

V sortimente navarovacích oblúkov podkročíme objem výroby stanovený vo finančnom pláne zhruba o 140 ton. Je to spôsobené vynútenými organizačnými zmenami, ktoré boli v priebehu tohto roku zrealizované. V sortimente redukcií prekročíme plánované ročné objemové plnenie zhruba o 30 ton.

Z pohľadu realizovania výskumných a vývojových úloh bol rok 2018, aj vďaka spolupráci s dcérskou spoločnosťou ŽP VVC, ďalším zo série úspešných. V oceliarni sme v spolupráci s ďalšou dcérskou spoločnosťou Žiaromat a.s. a Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, pokračovali v priebehu roku 2018 v riešení problematiky výskumu a vývoja v oblasti žiaruvzdornej keramiky a zvyšovania kvality ocele štúdiom procesov prúdenia v medzipanve pomocou vodného modelu. So ŽP VVC sme spolupracovali aj na matematickom modeli výrobného procesu a analýze teplotného profilu valcovacej trate, ktoré by nám mali pomôcť detailnejšie pochopiť tepelno – deformačné podmienky tvárnenia v jednotlivých agregátoch valcovacej trate. V ťahárni rúr prebiehala so ŽP VVC spolupráca na matematickom modeli ťahania presných rúr.

V rámci systému manažmentu akosti bol v roku 2018 v Železiarňach Podbrezová a.s. uskutočnený dozorový audit podľa norimy ISO 9001:2015, recertifikačný audit podľa normy IATF 16949:2016 a recertifikačný audit podľa 9. edície normy API Q1. Všetky boli úspešné, obhájili sme certifikáty, ktoré potvrdzujú, že výrobné procesy sú overené a sú v zhode s požiadavkami uvedenými v príslušných normách. Rovnako úspešný bol aj recertifikačný audit systému environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14001:2015 a dohľadový audit systému riadenia bezpečnosti práce podľa OHSAS 18001:2007.

Verím, že sa nám aj v roku 2019 podarí spoločnými silami znovu posunúť našu spoločnosť o niečo ďalej z pohľadu zlepšovania technológií, zvyšovania kvality našich výrobkov a znižovania nákladov na výrobu. V mene výrobného úseku, ako aj v mene svojom, ďakujem všetkým zamestnancom výrobného úseku, aj všetkým zamestnancom ŽP a.s., za úsilie vynaložené pri plnení výrobných úloh počas tohto roka. Prajem všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov, pevné zdravie, veľa šťastia a úspešný nový rok 2019.