Profilácia STEAM ako experimentálne vzdelávanie

 

Latinské príslovie hovorí: „Dobrý začiatok vedie k dobrému koncu.“ My sme začali v septembri 2018, kedy sa na našej škole prvýkrát otvorila možnosť študovať v profilácii STEAM (S – science, T – technology, E – engineering, A – arts, M – matematics), teda možnosť vzdelávania v oblasti prírodných vied, techniky, technológií a matematiky.

V prvom ročníku máme, na rozdiel od iných škôl, nový predmet – experimentálna prírodoveda, ktorý je zameraný na praktické činnosti žiakov v laboratóriu aj v teréne.

Zatiaľ sme sa na experimentálnej prírodovede venovali obsiahlej téme „Voda“, pričom nás zaujímala voda ako životné prostredie, skúmali sme pitnú, destilovanú, minerálnu, dažďovú vodu, a tiež vodu z mlák, jazierka, či Hrona. Naše bádanie sme zamerali aj na vodu v živote rastlín, vodu v telách organizmov, simulovali sme kolobeh vody, vyrobili sme hmlu, mikroskopmi sme skúmali fytoplanktón a zooplanktón, pozorovali sme nižšie, výtrusné aj iné vyššie rastliny rastúce v okolí vôd.

Tiež sme zbierali, vážili, drvili, sušili, žíhali, filtrovali, rozpúšťali, počítali, zaznamenávali, kreslili, fotili a realizovali mnohé ďalšie činnosti, ktoré v nás rozvíjajú dosiaľ nepoznané zručnosti. Tento rok nás ešte čakajú témy: Vzduch, Zem, Slnko, Malé veci, Potrava, Hľadá sa zdravý človek.

Žiaci prvého ročníka profilácie STEAM pri výskume v laboratóriu
Žiaci prvého ročníka profilácie STEAM pri výskume v laboratóriu

Veríme, že tieto hodiny budú pre nás aj naďalej zaujímavé a pútavé ako doposiaľ a tak, ako dobrý bol začiatok, bude aj koniec nášho experimentálneho vzdelávania.