Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

 

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s.  a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby  bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument  D-05/2019 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v  elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci. V mesiaci február boli zverejnené:

 

Organizačné normy

Dokument D-01/2018

revízia 3, zmena I

Koncepcia a stratégia kvality, environmentálneho manažérstva a bezpečnosti práce  v ŽP a.s.
Smernica S-013/2015

revízia 0, zmena I

Štatút komisie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Smernica S-018/2017

revízia 0, zmena I

Havarijný plán – Plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
Smernica S-386/2018

revízia 4, zmena III

Osobné ochranné pracovné prostriedky, umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky
Smernica S-442/2016

revízia 3, zmena II

Štatút cenovej komisie
Smernica S-508/2019

revízia 2, zmena 0

Systém riadenia bezpečnosti práce – monitorovanie
Pokyn PO-007/2019

revízia 2, zmena 0

Zrážky zo mzdy zamestnanca
Pokyn PO-148/2019

revízia 4, zmena 0

Interné audity kvality
Pokyn PO-154/2019

revízia 4, zmena 0

Miesta určené na odkladanie vec í a zodpovednosť za škodu na odložených veciach
Pokyn PO-179/2019

revízia 2, zmena 0

Program hodnotenia spokojnosti zamestnancov
Pokyn PO-219/2019

revízia 2, zmena 0

Rozsah a veľkosť výberu vzoriek pre audity výrobku

 

 

Individuálne riadiace akty a informačné akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 10/2019 Vykonanie pracovného hodnotenia zamestnancov za uplynulé obdobie
Opatrenie č. 02/2019 Systémy environmentálneho manažérstva a riadenia bezpečnosti práce na rok 2019 v ŽP a.s.
Oznámenie č. 03/2019 Čísla, názvy a skratky organizačných útvarov ŽP a.s.

 

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty –  úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm