S Ing. Annou Kováčovou, riaditeľkou Zaninoni, s.r.o.

Po prepravných kapacitách je veľký dopyt, stúpajú však prevádzkové náklady

 

 

Ako hodnotíte uplynulý rok vo vašej spoločnosti?

– Uplynulý rok hodnotíme ako dobrý rok. Plán ekonomických ukazovateľov bol splnený a prekročený, čo je odrazom výbornej zákazkovej náplne v Železiarňach Podbrezová, keďže naša činnosť je výrazne naviazaná na materskú spoločnosť.
V porovnaní s plánom, ktorý predstavoval 11,5 milióna eur, sú tržby za predaj vlastných služieb, podľa predbežných výsledkov, viac ako 12 miliónov eur a vyšší bude aj zisk, ktorý bol naplánovaný vo výške 350 tisíc eur.
V roku 2018 sme zabezpečili po ceste a železnici 8 500 prepráv, z ktorých 7 170 je exportov do dvadsaťjeden európskych krajín (vrátane Slovenska) a 1 330 je importov z 11 krajín. Je to najvyšší počet prepráv od vzniku spoločnosti. Uvedené počty v sebe zahŕňajú 58 nadrozmerných prepráv, čo je o 8 viac ako v predchádzajúcom roku a je tu zahrnutých aj viac ako 61 tisíc ton tovaru v 56 ucelených vlakoch a v 14 jednotlivých vozňoch (spolu 1 165 vozňov).
Dosiahnuté výsledky sú dielom celého pracovného kolektívu, ktorému patrí poďakovanie za vynaložené úsilie a zodpovedný prístup k práci.

 

 

Najväčším očakávaním je, či a za akých podmienok Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska opustí Európsku úniu a ako potom bude fungovať medzinárodná cestná doprava

 

S akými očakávaniami ste odštartovali nový rok?
– Asi najväčším očakávaním je, či a za akých podmienok Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska opustí Európsku úniu a ako potom bude fungovať medzinárodná cestná doprava. V súčasnosti je otvorených viacero možností.
Európska komisia predložila návrh nariadenia o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej doprave, podľa ktorého by mala byť liberalizovaná vrátane tranzitu.
Druhou alternatívou je uplatňovanie bilaterálnej dohody medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom o medzinárodnej cestnej doprave, podľa ktorej slovenskí a anglickí dopravcovia by mohli bilaterálnu, tranzitnú a tzv. treťoštátnu dopravu vykonávať bez akéhokoľvek povolenia príslušných orgánov.
Treťou alternatívou je systém licencií CEMT (Multilaterálny systém kvót Európskej konferencie ministrov dopravy), ktorý tvorí obmedzené kvóty. Tieto boli na rok 2019 pridelené jednotlivým štátom a v súčasnosti sú nemenné. V rezerve je určitý počet licencií, ale spoliehanie sa na ne nepredstavuje vhodné riešenie.
Dnes teda nie je isté, ako bude vyzerať doprava medzi členskými krajinami EÚ a Spojeným kráľovstvom a nie je ani isté, koľkí z dopravcov budú naďalej vykonávať prepravy do tejto krajiny. Potrebné však bude kompletne naplánovať toky v súlade s novou realitou a colnými predpismi.

Čo bude pre vás v tomto roku prioritou?
– V Európe stále pretrváva vysoký dopyt po prepravných kapacitách a zároveň dopravcom sa každoročne zvyšujú prevádzkové náklady, ktoré nemajú možnosť ovplyvniť a optimalizovať. Zvyšujú sa tiež mýtne poplatky a postupne dochádza k rozšíreniu spoplatnených úsekov ciest najmä v zahraničí (napr. v Nemecku pre rok 2019 je ohlásený najvyšší nárast zhruba o 60 percent). V železničnej doprave je nárast cien odôvodňovaný zvýšenými osobnými nákladmi, nedostatkom rušňovodičov a obslužného personálu, výrazným medziročným nárastom elektrickej trakčnej energie a nafty, predĺžením obratu vozňov či chýbajúcimi vozňami.
Našou prioritou teda je v podmienkach nedostatočných prepravných kapacít a pod tlakom na ceny dokázať zabezpečiť všetky prepravy podľa požiadaviek zákazníkov tak, aby im bol tovar doručený v požadovanom termíne za vopred dohodnutú cenu k maximálnej spokojnosti všetkých zainteresovaných strán od predávajúceho, kupujúceho, odosielateľa, príjemcu tovaru až po samotného dopravcu alebo iného zasielateľa.