Netradičný školský rok bol slávnostne ukončený

 

Koniec školského roka objektívom A. Nociarovej

 

V posledný júnový deň bol oficiálne ukončený školský rok 2020/2021. Pri tejto príležitosti sa na parkovisku pred budovou školy stretli žiaci i pedagógovia Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová.

Na slávnostnom ukončení bola prítomná za zriaďovateľa školy Ing. Mária Niklová, personálna riaditeľka a členka Predstavenstva ŽP a.s. Už tradične prišli aj zástupcovia ŽP Informatika s.r.o., Ing. Matej Blahút a Mgr. Ľubor Havlíček, ktorí zároveň vyhodnotili kurz programovania v jazyku JAVA, do ktorého sa počas uplynulého školského roka zapojili viacerí žiaci.

V úvode sa všetkým prihovorila Ing. Mária Niklová: „Mali ste komplikovaný školský rok, ale verím, že od septembra sa všetko vráti do starých koľají. Skúste si oddýchnuť aktívne, načerpať sily, aby ste do ďalšieho ročníka šli plní energie.“ Personálna riaditeľka zároveň pripomenula žiakom možnosť brigády počas letných mesiacov v Železiarňach Podbrezová a na záver svojho príhovoru popriala všetkým pekné prázdniny.

Následne si slovo zobrala Ing. Miriam Pindiaková, riaditeľka Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová, ktorá okrem iného povedala: „Školský rok 2020/2021 a najmä jeho prevažná časť, boli pre nás všetkých veľmi náročné a určite si ich budeme ešte dlho pamätať. Všetci – žiaci, učitelia, rodičia sme sa ocitli v novej situácii, na ktorú nebol nikto z nás pripravený. Aj napriek počiatočným problémom sme sa snažili hľadať spôsoby a riešenia ako v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečiť teoretické i praktické vyučovanie čo najlepšie. V každej oblasti života sme pocítili výrazné zmeny a výnimočné situácie.“

Riaditeľka našej školy poďakovala svojim kolegom za obetavú prácu počas celého školského roka a zároveň im popriala veľa tvorivosti a dobrých nápadov pri príprave toho nadchádzajúceho. Zaželala im príjemné prežitie dovolenkového času so svojimi blízkymi. Osobitné poďakovanie patrilo Ing. Petrovi Flaškovi, ktorý odišiel do dôchodku, aj Ing. Miroslavovi Hruškovi, ktorý odchádza na nové pracovisko.

Z celkového počtu 201 žiakov organizačnej zložky Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová, 28 prospelo s vyznamenaním, 40 prospelo veľmi dobre, a jedného čakajú v auguste komisionálne skúšky. Štyria žiaci neprospeli z troch a viac predmetov a budú môcť požiadať o opakovanie ročníka.
Z celkového počtu 153 žiakov organizačnej zložky Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová prospeli všetci, z toho 57 prospelo s vyznamenaním a 48 prospelo veľmi dobre.

Ocenení žiaci dostali darčekové poukážky na nákup v kníhkupectve. Foto: A. NociarováV závere Ing. Miriam Pindiaková popriala všetkým pekné letné dni a s konštatovaním, že sa teší na stretnutie v novom školskom roku, ukončila svoj príhovor.
Nasledovalo vyhodnotenie výsledkov po jednotlivých organizačných zložkách. Žiaci boli odmenení za reprezentáciu školy v rôznych súťažiach, aktívne zapájanie sa do mnohých zaujímavých projektov, ale aj za výborný študijný prospech. Okrem pochvaly riaditeľkou školy si domov odniesli aj darčekovú poukážku na nákup v kníhkupectve.

Potom boli ocenení aj tí, ktorí počas uplynulého školského roka programovali v jazyku JAVA a boli vyhodnotení ako najlepší. Ocenenia im odovzdali Ing. Matej Blahút a Mgr. Ľubor Havlíček.

V úplnom závere slávnostného ukončenia školského roka boli za svoju prácu odmenení aj pedagógovia Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová, ktorí si prevzali Plaketu Jána Amosa Komenského a poukaz do hotela Stupka. Medzi ocenenými pedagógmi boli Mgr. Alexander Jirmer, Ing. Marta Orolínová a Ing. Miroslav Hruška.