O činnosti odboru bezpečnosti a životného prostredia

Navrhuje preventívne opatrenia a podieľa sa aj na ich realizácii

 

Ochrana zdravia pri práci a dodržiavanie legislatívy v oblasti zákona o ochrane,  podpore a rozvoji verejného zdravia, spadá do činnosti odboru bezpečnosti a životného prostredia (Pbžp), referátu pracovného prostredia, ktorý je súčasťou Pracovnej zdravotnej služby (PZS) v Železiarňach Podbrezová. Nielen o tom, akú úlohu zohral Pbžp v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 v roku 2020, ale aj o súčasnej situácii v našej spoločnosti v tejto oblasti, sme sa zhovárali s vedúcim odboru Pbžp, Ing. Pavlom Faškom:

– Poslaním verejných zdravotníkov v PZS v súvislosti s pandémiou bolo, a je, najmä sledovanie aktuálnych legislatívnych požiadaviek a spolupráca pri prijímaní opatrení, zameraných na prevenciu šírenia tohto ochorenia. PZS sa však aj priamo podieľala na vykonávaní preventívnych opatrení, a to pri skríningovom testovaní zamestnancov, ako súčasť odberového tímu.

S realizáciou opatrení v roku 2020 sme začali začiatkom februára, ešte pred vyhlásením pandémie, spoluprácou s odborom zásobovania, pri výbere a zabezpečovaní vhodných dezinfekčných prostriedkov a osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP), potrebných pre vybavenie personálu ambulancie, ako sú overaly, návleky, rukavice, respirátory FFP3 a tvárové štíty, aj pre ostatných zamestnancov ŽP a.s. Zabezpečenie vhodnej dezinfekcie a príslušných OOPP v tomto období pre odbor zásobovania určite nebolo jednoduché, keďže z dôvodu vysokého dopytu ich bol celosvetový nedostatok. Čo sa týka dezinfekcie, ŽP a.s. promptne pristúpili k jej zabezpečovaniu prostredníctvom odboru riadenia a zabezpečenia kvality, ktorý už v priebehu marca mal k dispozícii dezinfekčné prostriedky určené na dezinfekciu povrchov a rúk.

Začiatkom marca bol z dôvodu prevencie šírenia nového ochorenia COVID-19 vydaný prvý Príkaz GR č. 9/2020, v ktorom boli stanovené úlohy, zabezpečujúce implementáciu opatrení z vyhlášok vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR,  ako aj z usmernení hlavného hygienika a Ministerstva zdravotníctva SR, súvisiacich s pandémiou COVID-19. Súčasťou stanovených úloh a prijatých opatrení bolo napríklad zabezpečenie zvýšenej dezinfekcie priestorov, v spolupráci so ŽP Bezpečnostné služby s.r.o., stanovenie povinnosti pre vodičov externých špedičných služieb, vodičov osobných motorových vozidiel so zahraničným evidenčným číslom a pre zamestnancov externých spoločností, používanie respirátorov, resp. rúšok  pri vstupe do areálu ŽP a.s. ako i počas prítomnosti v areáli ŽP a.s.

Prostredníctvom ďalších príkazov GR boli, a naďalej aj sú, pravidelne prijímané aktuálne preventívne opatrenia, ktoré reagujú na legislatívne požiadavky, stanovené  na základe aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie v SR. Z prijatých opatrení môžem spomenúť napríklad: obmedzenie pracovných ciest zamestnancov na nevyhnutné prípady; zákaz uskutočňovania exkurzií v ŽP a.s. až do odvolania; obmedzenie školení a absolvovania aktualizačných odborných príprav; obmedzenie vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok v súvislosti s prácou; prerušenie poskytovania rekondičných pobytov pre zamestnancov; používanie vyhradenej miestnosti na výberové konania so zabezpečením ochranných prostriedkov,  zvýšenej dezinfekcie a dodržaním bezpečnostných rozstupov; obmedzenie porád, zabezpečenie komunikácie, najmä prostredníctvom e-mailov, videokonferencií a telefonicky; zatvorenie hradu Ľupča a poskytovanie zamestnancom „home office“, pokiaľ to povaha ich práce umožňovala. V neposlednom rade aj stanovenie povinnosti prekrytia dýchacích ciest v interiéri a v exteriéri ŽP a.s. V súčasnosti platí Príkaz GR č. 9/2021 – Prevencia pred šírením nového ochorenia COVID-19.

Na základe usmernenia hlavného hygienika SR boli 20. marca 2020 PZS vypracované Prevádzkové opatrenia pre ambulanciu všeobecného lekára ŽP a.s., ktoré obsahovali prvé dostupné základné informácie o povahe a príznakoch tohto nového ochorenia, ako aj usmernenia postupu pri podozrení z ochorenia, pri používaní OOPP a pri izolácii podozrivého z ochorenia COVID-19. Personál ambulancie bol priebežne vybavovaný OOPP pre biologickú ochranu so stupňom ochrany BSL 2 (overal, respirátor FFP 2, FFP 3, rukavice, návleky, tvárový štít). V priestoroch zdravotného strediska bola zriadená izolačná miestnosť. V súvislosti s nebezpečným zdravotníckym odpadom súvisiacim s COVID-19, boli zakúpené nádoby KLINIK Box a zmluvne zabezpečený jeho vývoz a zneškodňovanie oprávnenou osobou. Súčasťou prijatých opatrení bola aj úprava prevádzkového režimu ambulancie a zabezpečenie vyššej frekvencie upratovania jej priestorov. Koncom roka 2020 sa v ambulancii všeobecného lekára ŽP a.s., na odporúčanie PZS, začalo s prvým skríningovým  testovaním zamestnancov, podozrivých z ochorenia COVID-19, pomocou antigénových testov.

Ďalším z prijatých opatrení bolo obmedzenie prevádzky rehabilitácie v dcérskej spoločnosti ŽP Rehabilitácia s.r.o., v termíne od 13. marca do 30. apríla 2020.

Dňa 16. apríla 2020 bol v ŽP a.s. na základe príkazu GR č. 9/2020, menovaný „Pracovný tím pre koordináciu krokov počas vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, súvisiacej s ochorením COVID-19 v rámci ŽP Group“. Jeho úlohou bolo,  a je, pravidelné sledovanie legislatívnych požiadaviek spojených s ochorením COVID-19 a ich zapracovanie do interných riadiacich aktov, ako aj oboznamovanie zamestnancov s aktuálnymi opatreniami, usmerneniami a odporúčaniami, vydanými v súvislosti s ochorením COVID-19. Zamestnanci boli pravidelne informovaní aj prostredníctvom podnikových novín, podnikového rozhlasu, intranetu a infolinky.

Situácia si vyžiadala, v spolupráci so ŽP Gastroservis s.r.o., aj zmenu v poskytovaní stravovania zamestnancom formou balíčkov a výdajných automatov od 13. marca do 30. apríla 2020. Neskôr bolo poskytovanie stravovania opätovne zabezpečené v priestoroch závodných jedální, ale s dodržaním  aktuálne platných protiepidemických opatrení, ako sú: dezinfekcia rúk, prekrytie dýchacích ciest respirátorom, dodržiavanie odstupov, rozstupy stolov, za jedným stolom maximálne štyri osoby a pravidelná dezinfekcia povrchov.

Železiarne Podbrezová a.s., ako jedny z mála zamestnávateľov, pristúpili v rámci prevencie voči ochoreniu COVID-19 k opakovanému bezplatnému poskytnutiu vitamínových balíčkov pre všetkých zamestnancov, vrátane dcérskych spoločností, ako i pre svojich bývalých zamestnancov. V rámci preventívnych opatrení je zabezpečené vybavenie všetkých zamestnancov ochrannými textilnými rúškami a respirátormi FFP2.

V januári 2021 bolo zriadené mobilné odberné miesto (MOM) v priestoroch Domu kultúry v Podbrezovej, ktoré bolo určené na skríningové antigénové testovanie, najmä zamestnancov ŽP a.s. a ich rodinných príslušníkov, zamestnancov dcérskych spoločností i  žiakov Súkromnej spojenej školy ŽP.

Odbor Pbžp sa na testovaní aktívne spolupodieľal v rámci odberových tímov v MOM, ako aj pri zabezpečovaní správneho  nakladania so vzniknutým odpadom, podliehajúcim osobitným požiadavkám prevencie nákazy. V MOM sa doteraz uskutočnilo trinásť testovacích kôl.

Administrácia úkonov v rámci MOM bola riadená odborom personalistiky a miezd. Zamestnancom, ktorí boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19, boli zo strany ŽP a.s. zabezpečené a dodané „balíčky prvej pomoci“.

O tom, ako sa podieľali na zabezpečení úloh súvisiacich s pandemickými opatreniami ďalšie útvary a dcérske spoločnosti, sa dočítate v nasledujúcich číslach Podbrezovana.