S Ing. Ivanom Liščinským, vedúcim valcovne bezšvíkových rúr

Aj napriek ťažkostiam sme plánované úlohy splnili

 

Pred polrokom bola vo valcovni bezšvíkových rúr inštalovaná nová tvrdokovová píla.
Pred polrokom bola vo valcovni bezšvíkových rúr inštalovaná nová tvrdokovová píla. Foto: I. Kardhordová

 

Máme za sebou prvých päť mesiacov roka. Ako hodnotíte toto obdobie vo vašej prevádzkarni?

– Do nového roka sme vstúpili v očakávaní naplnenia prognóz o stúpajúcom dopyte po valcovaných bezšvíkových rúrach. Zmenili sme organizáciu práce z 3-zmenného šesťdňového pracovného režimu na 4-zmenný nepretržitý pracovný režim vo všetkých strediskách valcovne bezšvíkových rúr. Pandemická situácia na Slovensku nám vyradila viacerých zamestnancov z pracovného procesu, ktorých sme úspešne nahrádzali z vlastných zdrojov prácou nadčas nielen zamestnancami robotníckych, ale aj technicko-hospodárskych kategórií, aby sme zabezpečili chod prevádzkarne a plnenie výrobných úloh.

 

Darí sa vám napĺňať plán, ktorý ste si vytýčili na začiatku roka?

– Napriek uvedeným problémom sme stanovené plánované úlohy splnili vo všetkých sledovaných ukazovateľoch. V distribučnej výrobe sme za päť mesiacov roka 2021 vyrobili 87 600 ton bezšvíkových rúr, čo znamená prekročenie plánu o 7 300 ton, v realizácii 57 800 ton, prekročenie plánu o 4 400 ton. Vhodnou skladbou zákaziek sa nám darí zostavovať optimálny valcovací program, ktorý nám umožňuje podkračovať plánovanú predváhu.

 

Čím žijete v týchto dňoch a čo vás čaká v najbližšom období?

– Sledujeme vývoj zákaziek, ktorý nám dáva predpoklady na plnenie stanovených úloh aj v nasledujúcom období. V najbližšom období by sme chceli doplniť stav zamestnancov podľa normy obsadenia, stabilizovať kolektív valcovne bezšvíkových rúr a tým vytvoriť podmienky pre plnenie výrobných úloh. V spolupráci s obslužnými prevádzkarňami a odbornými útvarmi už v tomto období pripravujeme realizáciu júnovej strednej opravy tak, aby sme udržali poruchovosť jednotlivých zariadení na stanovenom limite.

Na konci minulého roka sme zmenili delenie rúr za chladníkom. Inštaláciou nových tvrdokovových píl s menovitým priemerom kotúča 1 370 milimetrov došlo k zmene úpravárenských činností a výrazne sa zvýšili nároky na riadičov píl, ako aj predákov redukovne.

Zmena spôsobu delenia rúr priniesla aj problémy, konkrétne v tvorbe otrepov na rezoch alebo vysokom zaťažení píl pri rezaní hrubostenných rúr veľkých priemerov, čo riešime zmenou geometrie rezných kotúčov. Postupne odstraňujeme prvotné nedostatky na týchto pílach a nastavujeme parametre systému dohľadu kotúčov Prometec.

S cieľom zlepšenia tvárnenia tenkostenných lúp pripravujeme zmenu v kalibrácii pevných valcov pretlačovacej stolice. Ide o sériu skúšobných valcovaní, kde dôjde k zmene geometrie niektorých pevných košov. Súčasne sa zmenia aj rozsahy hrúbok stien v nápichových skupinách.

Technológia vykonala skúšku výroby rúr priemeru 25 milimetrov, ktoré budú určené zväčša ako polotovar pre výrobu rúr, ťahaných za studena. Túto zmenu nie je možné realizovať na súčasných stojanoch redukovne, preto bol pripravovaný nový kalibračný rad. Skúška dopadla dobre a pre zavedenie priemeru 25 milimetrov do sériovej výroby bude skúška opätovne zopakovaná pri väčšom objeme 20 ton .

V ŽP a.s. došlo k zmene spôsobu vyhodnocovania rizík bezpečnosti práce, čoho výsledkom je nový katalóg rizík. Zamestnanci valcovne bezšvíkových rúr pripravili katalóg pre profesie prevádzkarne a v súčasnosti sú s ním všetci oboznamovaní.

K naplneniu plánovaných úloh a cieľov v nasledujúcich mesiacoch roku 2021, vedenie valcovne bezšvíkových rúr želá všetkým spolupracovníkom prevádzkarne, aj zamestnancom celej firmy a ich rodinám, predovšetkým pevné zdravie, vytrvalosť a pozitívnu energiu.