Demografia Banskobystrického kraja v roku 2017

 

Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2017 na území Banskobystrického kraja 649 788 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy (334 448). Počet živonarodených detí v roku 2017 bol 6 288 a počet zomrelých osôb 7 019. Prirodzený úbytok obyvateľstva tak predstavoval 731 osôb. V kraji bol zaznamenaný prirodzený úbytok vo všetkých okresoch, okrem okresu Banská Bystrica, kde bol prírastok pätnásť osôb.

Počet prisťahovaných osôb v roku 2017 bol 2 449, počet vysťahovaných obyvateľov z kraja predstavoval 3 439 obyvateľov, pričom tento rozdiel tvorí záporné migračné saldo s počtom 990 osôb. Z územného hľadiska bol prírastok sťahovaním evidovaný len v okrese Zvolen (35 osôb). Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený plus sťahovaním) dosiahol súhrnne hodnotu 1 721 osôb. Záporná hodnota bola dosiahnutá v dvanástich okresoch kraja, okrem okresu Banská Bystrica, kde bol zaznamenaný minimálny prírastok šesť osôb.

V roku 2017 uzavrelo manželstvo v Banskobystrickom kraji 3 260 párov a rozviedlo sa 1 111 manželstiev (34,1 percenta z počtu uzavretých manželstiev). Z územného pohľadu sa najviac manželstiev rozviedlo v okrese Detva, kde na sto uzavretých sobášov pripadalo 42,1 rozvodov. Nasledoval okres Revúca (39,2 percenta), Zvolen (37,2 percenta), Lučenec (36,8 percenta), Banská Bystrica (35,9 percenta) a Banská Štiavnica (35,1 percenta). Najmenej  rozvedených manželstiev na sto sobášov bolo v okresoch Žarnovica (21,3 percenta) a Brezno (27,2 percenta). Ostatné nespomenuté okresy sa pohybovali v rozmedzí 31,4 percenta až 34,8 percenta. Celkovo bol zaznamenaný medziročný pokles rozvodovosti v desiatich okresoch kraja. Za Banskobystrický kraj sa index rozvodovosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil z hodnoty 36,1 percenta v roku 2016 na hodnotu 34,1 percenta v roku 2017, čo predstavuje pokles o 2 percentá.

 

 

Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka 2017 na území okresu Brezno 61 959 obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy (31 848). Počet živonarodených detí v roku 2017 bol 591 a počet zomrelých osôb 746. Prirodzený úbytok obyvateľstva predstavoval 155 osôb. Počet prisťahovaných osôb bol 337, počet vysťahovaných obyvateľov z okresu bol 521 obyvateľov, čo znamená záporné migračné saldo s počtom 184 osôb. Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený plus sťahovaním) dosiahol hodnotu 339 osôb. V roku 2017 uzavrelo manželstvo v okrese Brezno 309 párov a rozviedlo sa 84 manželstiev, čo predstavuje 27,2 rozvodov na sto uzavretých manželstiev. Medziročne sa percento rozvodov na počet sobášov znížilo z 29 percent v roku 2016 na hodnotu 27,2 percenta v roku 2017, čo znamená pokles o 1,8 percenta.