Ivan Zemko: V nasledujúcich mesiacoch odhadujem pozitívny vývoj

Závod ŽIAROMAT a.s. Kalinovo z vtáčej perspektívy. Foto: archív ŽIAROMAT a.s. Kalinovo

Podobne ako podbrezovské železiarne, aj ŽIAROMAT a.s. Kalinovo má za sebou náročný rok 2023. Výrobca žiaruvzdorných materiálov sa najmä v druhej polovici roka musel popasovať s nižším objemom zákaziek.

V roku 2024 čakajú spoločnosť nové výzvy. Medzi hlavné priority bude patriť, okrem dobrého hospodárenia, aj snaha udržať stabilných odberateľov, postupný príchod nových a zároveň zachovanie cien a kvality výrobkov.

Viac prezradil Ivan Zemko, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti ŽIAROMAT a.s. Kalinovo.

Rok 2023 sa začal pomerne dobre, ale postupne sa situácia na trhu zhoršovala. Aký bol vlaňajšok vo vašej spoločnosti?

– Začiatok roka 2023 až po letné obdobie bol pre našu spoločnosť priaznivý. Mali sme dostatok objemu zákaziek pre všetky naše výrobné strediská. Ceny našej produkcie sa darilo udržať na vysokej úrovni a začali sme badať stabilizáciu až znižovanie cien vstupných surovín, obalových materiálov a ostatného drobného materiálu. Následne prišiel útlm v dopyte po našich výrobkoch a objem zákaziek začal klesať. Tento vývoj významne poznačil celkové hospodárske výsledky spoločnosti za rok 2023. Plnenie plánu sa nám darilo napĺňať až do jesenných mesiacov. V treťom a štvrtom kvartáli sme zaznamenali aj stratové mesiace.

Aký teda očakávate výsledok hospodárenia?

– Napriek nepriaznivým vplyvom z druhej polovice vlaňajška očakávame, že konečným hospodárskym výsledkom za rok 2023 bude zisk. Ako pozitívum vnímame, že sa nám počas uplynulého roka podarilo vysporiadať so stratami z otvorených pohľadávok voči ukrajinským obchodným partnerom, ktoré sa po vypuknutí vojnového konfliktu stali nedobytnými. Všetky takéto pohľadávky boli v priebehu roka 2023 v plnej miere sanované opravnými položkami a v nasledujúcom období nás už nebudú negatívne ovplyvňovať.

Pre dosiahnutie týchto výsledkov bolo nutné zapojiť všetkých zamestnancov k aktívnemu a zodpovednému plneniu vytýčených úloh, aby bol hlavný cieľ vo vytvorení rezerv na tieto pohľadávky splnený. 

Máme za sebou už takmer dva mesiace roka 2024. Ako ste doň vstúpili?

– Prognózy v závere vlaňajška a dostupné informácie na prelom rokov predpovedali, že nás čaká náročný začiatok. Na základe odbytového plánu bol vypracovaný vykonávací plán na celý rok, ktorý stanovil pre splnenie objemu zákaziek potrebný počet zamestnancov, náklady na suroviny, mzdy a energie. Už pri porovnaní so záverom roka 2023 predpokladal znížený objem zákaziek v šamotovej výrobe. Z tohto dôvodu sme zahájili nový rok prácou v strediskách žiarobetóny a výroba MgO-C stavív, kde bol objem zákaziek dostačujúci. Zamestnanci strediska prípravne, lisovne a pecí čerpali prvý týždeň dovolenku.

V januári sme odbytový plán splnili na sto percent, v porovnaní s vykonávacím plánom. V mesiaci február máme zákazky pokryté na 90 percent. Odhadnúť vývoj pre ďalšie obdobie je len o predpokladoch ďalšieho vývoja u našich odberateľov v jednotlivých priemyselných podnikoch.

V tomto roku sa budeme musieť vysporiadať najmä s vlaňajším odchodom našich skúsených zamestnancov, ktorí mali odpracovaných 40 rokov. Veríme, že sa nám v krátkej dobe podarí týchto zamestnancov nahradiť, aby doplnili naše stavy a pomohli nám v plnení všetkých plánovaných úloh.

Aké sú vaše hlavné ciele a priority v nadchádzajúcom období?

– Naším cieľom a prioritou je splniť hospodársky výsledok. Samozrejme, k tomu je potrebný dostatočný objem zákaziek. Dôležité bude udržanie stabilných zákazníkov, snaha získať nových a v konečnej miere udržať ceny a kvalitu našich výrobkov. Súčasná situácia a vývoj si vyžaduje reagovať na zmeny operatívne. Je potrebné naďalej znižovať zásoby surovín, ktoré boli v predošlých obdobiach predzásobené a zároveň znižovať sklad hotovej výroby, zabezpečiť v skladovacích priestoroch ich identifikáciu, výdaj a spotrebu. Chceme pokračovať v investičných akciách na zlepšenie jednotlivých pracovísk našich zamestnancov, ale tiež ukončiť odsávanie v prašných prevádzkach. Môj odhad na nasledujúce obdobie je pozitívny. Verím, že v ďalších mesiacoch bude dopyt po výrobkoch železiarní rásť, bude prichádzať viac zákaziek do oceliarní, do ktorých dodávame naše žiaruvzdorné výrobky a tým budeme môcť viac využívať naše výrobné kapacity.