Všetky výskumné úlohy plníme v súlade s plánom

 

 

 

 

Ako hodnotíte prvý polrok vo vašej spoločnosti?

– Práve v tomto roku, konkrétne 1. augusta, si ŽP VVC pripomína desať rokov od založenia. Charakter výskumu a vývoja má dlhodobejší priebeh, takže nie je možné v prvom polroku komplexne hodnotiť všetky dosahované výsledky. V každom prípade konštatujeme, že sme vstupovali do tohto roku s tým, že výsledky všetkých ôsmich firemných výskumných úloh a štyroch projektov APVV za rok 2017 boli úspešne obhájené. Za veľký prínos pokladáme prehĺbenie spolupráce s univerzitami a v priebehu januára a februára sa uskutočnili odborné semináre, na ktorých naši partneri z Fakulty výrobných technológií Prešov; z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU Košice; zo Strojníckej fakulty STU Bratislava a z Materiálovo technologickej fakulty Trnava predkladali výsledky kooperácie za rok 2017. Na týchto seminároch sa zúčastňovali aj pracovníci z jednotlivých prevádzkarní.

Obdobne, všetci naši partneri splnili plánované úlohy. Vyzdvihujem, že vo februári sme otvorili nové spoločné pracovisko vodného modelu SimConT na FMMR TU Košice a prednedávnom sme podpísali ďalšiu zmluvu o združení OPTECHFORM s Materiálovo technologickou fakultou v Trnave. Prebehli prípravné práce a rokovania o vytvorení ďalšieho združenia TRIBOTECH s Fakultou výrobných technológií v Prešove. Z pohľadu konkrétnych výsledkov a výskumu vyzdvihujeme nové poznatky v oblasti textúrnych analýz pri štúdiu plastických deformácií pri ťahaní presných rúr. Ďalej sú to poznatky z optimalizácie procesov ťahania presných rúr u akosti E235. V neposlednom rade, vo valcovni rúr pokračovali experimentálne práce pri optimalizácii ochladzovania valcov redukovne a započali sme experimentálne práce pri priebežnom meraní teploty rúry na ťahovej redukovni. Veľmi perspektívne sú práce, ktoré sme uskutočnili v úlohe, ktorej cieľom je vytvoriť takzvané virtuálne pracovisko valcovne rúr, a to od karuselovej pece až po výstup valcovanej rúry z ťahovej redukovne. Bola vybraná príslušná bloková schéma, boli určené konkrétne technologické uzly a spôsob merania príslušných parametrov a v súčasnosti sa zabezpečuje technické riešenie a inštrumentalizácia. Splnili sme úlohy aj v spolupráci s oceliarňou, rovnako v oblasti analýz obsahu železa v troske z EOP.

Všetky úlohy v oblasti modelovania procesov pri kryštalizácii taveniny v ZPO v oblasti termicko-deformačných procesov na valcovni rúr, ale aj v oblasti v napäťovo-deformačných stavov pri ťahaní presných rúr, boli v prvom polroku splnené. Za neúspech môžeme pokladať skutočnosť, že z troch projektov APVV, v ktorých sme boli ako spoluriešitelia, bol prijatý iba jeden projekt v spolupráci s FMMR TU Košice, a to v oblasti, ktorá sa týka optimalizácie keramickej výmurovky a zvýšenia účinnosti kotlov pri spaľovaní biomasy. Pri polročnej kontrolovateľnej etape riešenia našich ôsmich firemných výskumných úloh sme konštatovali, že všetky výskumné úlohy plníme v súlade s plánom.

 

Prvý polrok bol úspešný. Čakajú nás náročné úlohy, no predpokladám, že budú splnené.

 

Darí sa vám plniť plány, ktoré ste si stanovili na začiatku roka?

– Tak ako som uviedol, všetky výskumné plány, ktoré sú formulované v úlohách, predstavujú istý príslušný systém a v mnohých prípadoch sa môžu korigovať podľa priebežne dosahovaných výsledkov. Môžeme však konštatovať, že tie plány, ktoré sme mali, a to hlavne preto, že väčšina úloh je v treťom až štvrtom roku riešenia a svojim spôsobom finalizuje zámery týchto riešení, dosahované výsledky sú veľmi nádejné a môžeme povedať, že prispievajú nielen k poznaniu, ale aj k ich priamej implementácii v podmienkach výrobného procesu Železiarní Podbrezová.

Čo plánujete v nasledujúcich mesiacoch? 

– Druhý polrok bude v znamení finalizácie výsledkov výskumu všetkých našich projektov a budú pripravované nové projekty na obdobie rokov 2019 až 2022. Máme náročné  úlohy pri riešení šiestich projektov APVV v kooperácii s našimi partnermi, ale predpokladáme, že budú v plnom rozsahu splnené. Veľkú aktivitu očakávame v súvislosti s pripravovanými výzvami zo štrukturálnych fondov. Opätovne chceme obnoviť našu účasť na troch výzvach tak, ako sme ich predkladali v roku 2016, samozrejme, s istou modifikáciou. Termín prípravy väčšiny týchto výziev je v novembri respektíve decembri, takže budeme musieť vyvinúť veľké úsilie, aby sme ich pripravili tak, aby boli úspešné.

V neposlednom rade pripomeňme, že desať rokov činnosti ŽP VVC bude hodnotených na odbornej konferencii, ktorá sa uskutoční 4. – 6. septembra 2018 v hoteli Stupka na Táľoch, kde budú prítomní všetci naši partneri, ktorí za desať rokov s nami spolupracovali – z univerzít a výskumných pracovísk. Bude tam realizované aj vlastné hodnotenie činnosti ŽP VVC za desať rokov a naznačená koncepcia rozvoja na najbližšie obdobie.