S Ing. Annou Kováčovou, riaditeľkou ZANINONI, s.r.o.

Nedostatok pracovnej sily neobchádza ani dopravný trh, aj napriek tomu bol prvý polrok veľmi úspešný

 

 

Pani riaditeľka, beží už ôsmy mesiac tohto roka. Ako hodnotíte toto obdobie vo vašej spoločnosti?

-Prvý polrok ubehol veľmi rýchlo. Každodenné obstarávanie prepráv a pristavovanie vozidiel na nakládku však nebolo rutinnou záležitosťou a samozrejmosťou. Na dopravnom trhu stále prevyšuje dopyt po voľných dopravných kapacitách, a to ako v cestnej, tak i v železničnej doprave, ktoré naša spoločnosť zabezpečuje. Celú situáciu sťažuje všeobecne známy problém nedostatku pracovnej sily, ktorý neobchádza ani tento sektor. Chýbajú vodiči, disponenti, rušňovodiči, obslužný personál v železničných nákladných staniciach, skladníci. Táto skutočnosť má veľký dopad nielen na podnikanie dopravcov a ich ďalší rozvoj, ale aj na nás zasielateľov, ktorí potrebujeme prepravu tovaru zabezpečiť.

Naďalej pokračujú nové európske legislatívne zmeny, ktoré slovenským dopravcom na medzinárodnom dopravnom trhu nepomáhajú byť konkurencieschopnejšími. Slovenskí dopravcovia čelia opatreniam v podobe zákonov o minimálnej mzde, povinnosti vykonávať bezpečnostné prestávky mimo kabíny ťahača, náročnej administratívy, špeciálnych pravidiel a špecifických podmienok pre pohyb vozidiel a vykládku tovaru v jednotlivých krajinách.

Situácia na dopravnom trhu je stále zložitá, ale my musíme hľadať také riešenia, aby sme splnili požiadavky našich zákazníkov k ich maximálnej spokojnosti.

 

Darí sa vám plniť plány, ktoré ste si stanovili na začiatku roka?

-Výsledky, ktoré sme dosiahli v prvom polroku, sú odrazom výbornej situácie v objeme zákaziek v Železiarňach Podbrezová, keďže približne deväťdesiatpäť percent prepráv zabezpečujeme buď priamo pre ŽP a.s., alebo pre jednotlivé distribučné spoločnosti v rámci ŽP Group, prípadne pre samotných zákazníkov kupujúcich výrobky železiarní.

Hlavné naplánované ukazovatele boli splnené a aj prekročené. Od začiatku roku 2018 do konca júna, sme obstarali 4 395 prepráv po ceste, aj po železnici, za viac ako 6 miliónov eur a so ziskom zodpovedajúcim uvedeným tržbám za predaj vlastných služieb. V porovnaní s prvým polrokom minulého roku je to o 252 prepráv viac a tržby sú vyššie o 414 tisíc eur.

 

Najočakávanejšou udalosťou je uvedenie nového skladu hotových výrobkov v starom závode do prevádzky. Kapacitne zlepší situáciu, umožní systematickejšie zaskladňovanie a taktiež skráti čas nakládky.

 

Z uvedeného počtu realizovaných prepráv bolo 3 714 exportov do 21 krajín a 681 importov z 11 krajín na Slovensko. Nami organizovaná železničná preprava predstavuje 31,5 tisíc ton tovaru na 599 vagónoch smerujúcich najviac do Nemecka. V prvom polroku sme zrealizovali 43 nadrozmerných prepráv, ktoré sú nielen zaujímavé, ale tiež náročné, najmä vo fáze prípravy samotnej prepravy.

Za uvedenými dosiahnutými výsledkami je potrebné vidieť zodpovedný prístup všetkých našich zamestnancov k svojej práci, na ktorých sa zákazníci, skladníci, dispečeri alebo samotní vodiči mnohokrát obracajú mimo ich pracovného času. Pri našej činnosti je totiž potrebné väčšinu situácií riešiť okamžite. Touto cestom im ďakujem a prajem všetko najlepšie v pracovnom i osobnom živote. Verím, že plánované úlohy a ciele pre tento rok spoločne splníme a rok 2018 budeme hodnotiť ako ďalší úspešný v existencii našej spoločnosti.

 

Ilustračná foto

 

Ako sa javia nasledujúce mesiace?

-Ak porovnáme počet požiadaviek na prepravu a počet zrealizovaných prepráv s rovnakým obdobím minulého roku, sú to vyššie čísla a tento trend stále pokračuje.

Mierny pokles dopytu očakávame len v auguste a potom v decembri. V niektorých zahraničných firmách v letnom období majú celozávodné dovolenky a december je pre zabezpečenie prepravy  tovaru špecifický mesiac s obmedzenými možnosťami, asi aj najnáročnejší.

Určite, nielen pre nás, je najočakávanejšou udalosťou v nasledujúcich dňoch uvedenie nového skladu hotových výrobkov v starom závode do prevádzky. Tento sklad by mal kapacitne pomôcť a zlepšiť situáciu v expedičných skladoch v novom závode, umožniť systematickejšie zaskladňovanie hotovej výroby podľa objednávok, resp. odberateľov alebo aj štátov. Umožní to znížiť počet nakladacích miest pre jeden kamión a skrátiť čas jeho nakládky. Nám to pomôže pri zabezpečovaní vozidiel na nakládku a pri dodržiavaní požadovaných termínov vykládok. Prispeje to aj k vyššej spokojnosti dopravcov a ich vodičov, ktorí sú konkrétnymi kontaktnými osobami, privážajúcimi tovar zákazníkovi a určitým spôsobom reprezentujú odosielateľa. Aj preto je našim záujmom dlhodobá spolupráca s osvedčenými  dopravcami, ktorí budú poznať podmienky a spôsob nakládky rúr, budú mať dostatok skúseností s prepravou hutníckych výrobkov a ich správanie bude slušné a profesionálne.