V čísle 14 dvojtýždenníka podbrezovan nájdete:
Fáza opravy dažďovej kanalizácie je ukončená

Ďalšie obmedzenie dopravy nás čaká v septembri

 

Aj keď bola cesta I/66 v časti opravovaného úseku začiatkom júla obojsmerne spojazdnená, predsa len budú práce počas leta naďalej prebiehať. Zdržanie by malo byť minimálne, nakoľko budú dopravu usmerňovať regulovčíci.
Aj keď bola cesta I/66 v časti opravovaného úseku začiatkom júla obojsmerne spojazdnená, predsa len budú práce počas leta naďalej prebiehať. Zdržanie by malo byť minimálne, nakoľko budú dopravu usmerňovať regulovčíci. Foto: A. Nociarová

 

Oprava cesty I/66 v obci Podbrezová sa začala 12. apríla 2021 obnovou stavebného objektu dažďovej kanalizácie. Bolo položené kanalizačné potrubie do stavebnej ryhy, umiestnenej pod úrovňou jazdného pruhu v smere z Banskej Bystrice do Brezna. Vyžadovalo si to  dopravné obmedzenia v súvislosti s presmerovaním dopravy do jedného jazdného pruhu.

Celkovo bolo položených 551 metrov kanalizačného potrubia, osadených devätnásť pouličných vpustí a sedem kontrolných šácht. Počas prác na dažďovej kanalizácii bolo potrebné riešiť rôzne technické problémy so starými inžinierskymi sieťami, ktoré sa objavili až po obnažení terénu. Po ukončení prác na dažďovej kanalizácii budú vozidlá v jazdnom pruhu od Banskej Bystrice smerom do Brezna jazdiť pomalou rýchlosťou po zasypanej a pravidelne upravovanej ryhe. Počas ďalších júlových týždňov a v auguste bude opravovaný chodník s výmenou obrubníkov a uskutoční sa aj oprava rímsy. Obmedzenie a zúženie premávky bude iba v mieste opravy. Súčasne by mali postupovať aj práce súvisiace s opravou oplotenia.

Ešte v júli by mala začať oprava a reprofilácia oporného múru. Podľa predpokladu by mala trvať tri mesiace, do konca septembra. Tieto práce budú obmedzovať dopravu na železničnej vlečke ŽP a.s., na koľaji č. 22,  smerujúcej popod oporný múr k prevádzkarni oceliareň a skladu hotovej výroby valcovne bezšvíkových rúr. S investorom a dodávateľom je dohodnuté, že práce budú môcť byť vykonávané počas desaťhodinových blokov výluky, od 7. do 19. hodiny, kedy bude koľaj zabezpečená a vylúčená z prevádzky. S presným harmonogramom by nás mal oboznámiť investor a zhotoviteľ v najbližších dňoch. Po konečnom odsúhlasení budeme informovať výrobné prevádzkarne oceliareň, valcovňa bezšvíkových rúr, ťaháreň rúr a odbor expedície a obchodnej administratívy. V čase bloku výluky budeme výrobu v oceliarni sústreďovať na pripravené prázdne vozne na prepravu kontinuálne odlievaných oceľových blokov. Vozne budeme prestavovať lokomotívou uzavretou pod miestom výlukových prác. Od 19. do 7. hodiny nasledujúceho dňa budú z prevádzkarne doprava vozne pristavovať do skladu pod horným portálovým žeriavom, prípadne priamo do valcovne bezšvíkových rúr.

Samozrejme, nesmieme zabudnúť ani na obsluhu a výmenu vozňov v hale bývalých SM pecí a skladu hotovej výroby valcovne bezšvíkových rúr. Do 7. hodiny rannej musíme mať vždy dostatočný počet prázdnych vozňov, aby sme ich včas pristavili opäť do expedičnej haly zariadenia pre plynulé odlievanie ocele a mohol sa začať ďalší výlukový blok.

Práce na opornom múre budú spôsobovať nepravidelnosť v železničnej preprave na vlečke a budú narúšať obeh železničných vozňov, s čím sa budeme musieť, aj s výrobnými prevádzkarňami vysporiadať. V septembri je v pláne frézovanie asfaltového povrchu obidvoch jazdných pruhov a kladenie novej asfaltovej vrstvy v celej dĺžke opravy prvej etapy.

Počas realizácie a stabilizácie asfaltových povrchov predpokladáme najväčšie kolóny vozidiel. V tom čase bude opäť umožnený prejazd a parkovanie vozidiel s povolením v ŽP a.s. Dúfam, že počasie a všetky okolnosti budú stavbárom priať, aby sme zvládli túto neľahkú situáciu.