Prinášame vám seriál o systematickej obnove hradu Ľupča

Časť 8: Reštaurovanie interiéru Tribelovej schodiskovej veže

Pamätná tabuľa Gašpara Tribela osadená pod schodiskom ústiacim do východného vstupu na horné nádvorie Ľupčianskeho hradu. Foto: archív

 

Stojí sám nad údolím Hrona medzi Banskou Bystricou a Breznom už 750 rokov. Jeden z autenticky najzachovalejších a typologicky najzaujímavejších slovenských hradov – hrad Ľupča. Jeho areál využívali uhorskí panovníci na pobyty počas poľovačiek, ale aj na spravovanie krajiny. Vývoj hradu dokumentuje prístupy renesančných vlastníkov, kráľovského eráru i štátu k využívaniu hradných stavieb od jeho prvopočiatkov až po koniec 20. storočia. V roku 2002 sa jeho majiteľom stala akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová a začalo sa so systematickou obnovou hradu. Komplex hodnôt sa dnes ešte viac rozrastá, k čomu dopomáha aj inštalácia rôznorodých kultúrnych a výtvarných celkov, sprístupnených pre širokú verejnosť. Doteraz zrealizované aktivity a obnova pamiatky prinavracajú hradu zašlú slávu a radia ho medzi klenoty Pohronia.

Do Tribelovej schodiskovej veže sa vchádza z dvoch strán – buď z dolného hradného nádvoria už opísaným neogotickým schodiskom (Podbrezovan 11, seriál o obnove, časť 7), alebo z horného nádvoria cez veľký dverný otvor s neskororenesančným kamenným portálom a zachovanými staršími drevenými dvojkrídlovými dverami. Interiér veže tvorí jedna priechodná miestnosť obdĺžnikového pôdorysu, priečne predelená hrubým múrom na dve časti. V deliacom múre je široký a vysoký otvor, ukončený lomeným oblúkom, cez ktorý sú obidva priestory navzájom prepojené do jedného celku. Múr má opornú funkciu pre konštrukcie odlišných klenieb – kláštornej klenby s lunetami nad väčšou časťou a valenej klenby, ktorá je nad schodiskom v menšej časti. Klenba nad strmým schodiskom prudko stúpa smerom na horné nádvorie hradu. V juhovýchodnej stene väčšej miestnosti je takmer na celú šírku umiestnený veľký okenný otvor so segmentom oblúka.

Zreštaurované boli omietky a strieľne

Celý tento neskororenesančný priestor bol reštaurovaný. Reštaurátorské práce boli upriamené na prinavrátenie pôvodného výrazu interiéru prezentáciou zachovaných častí pôvodných omietok a bielej monochrómnej úpravy. Na stenách a klenbách boli odstránené všetky mladšie zásahy a nevhodné opravy pomerne dobre zachovanej originálnej omietky. Poškodené omietky boli spevnené a chýbajúce časti opäť doplnené novou. Spoločná stena v interiéri Tribelovej schodiskovej veže, ktorú tvorí severovýchodná stena Rubigallovej veže, bola pôvodne omietnutá hrubšie a od ostatných omietok mladšieho interiéru bola odlišná aj hrubým spracovaním na povrchu.

Na základe uvedených zistení sa omietka z obdobia výstavby Tribelovej schodiskovej veže zachovala iba v malom rozsahu. Stena bola reštaurovaním prezentovaná v originálnej úprave pôvodnej exteriérovej omietky. Objavené strieľne boli odkryté a prezentované v podobe, v akej sa zachovali.

Výklenok hradnej stráže

V malom výklenku v severozápadnom rohu Tribelovej veže a v jej severovýchodnej stene boli objavené pôvodné časti kamenných segmentov pochádzajúcich z ostenia portálu tohto výklenku, ktorý bol v hornej časti ukončený oblúkom. Predpokladáme, že výklenok mohol slúžiť pre hradnú stráž. Vo výklenku bola vytvorená murovaná podesta – sedadlo. Na podlahe sa našli aj zostatky uhlíkov dreva a na vnútorných stenách boli stopy zadymenia. Nikde však nebol zistený komín alebo otvor v stene na odvedenie dymu. Je možné, že zadymenie a uhlíky boli pozostatkami po vyhrievacom koši. Výklenok bol zreštaurovaný, časti kamenného ostenia boli vrátené na svoje pôvodné miesto. Nezachované časti kameňa boli s použitím kompozitu umelého kameňa doplnené tvarovo, farebne a aj štruktúrou podľa zachovaného originálu. Na omietkach boli odstránené poškodenia a vo vnútri bol použitý zjednocujúci nový patinovaný náter.

Odprezentovanie odvodňovacej šachty

V priestore medzi schodiskom vedúcim na horné nádvorie a výklenkom bol pri úprave (zjednotení úrovne) podlahy zaznamenaný nález staršieho základu zaniknutého objektu vymurovaného z kameňa. Nález je prezentovaný nad úrovňou súčasnej podlahy. V tej istej časti miestnosti, na druhej strane schodiska v juhozápadnom kúte, bol v podlahe počas prác zaznamenaný ďalší nález. Objavil sa tu pomerne veľký, niekoľko metrov hlboký otvor – šachta, ktorá bola v minulosti používaná na odvod zrážkovej vody z horného nádvoria. Šachta bola podrobená archeologickému výskumu, ktorý priniesol viacero zaujímavých nálezov. Tento objav bol po reštaurovaní sprístupnený. Horné časti šachty boli očistené a spevnené. Po okrajoch stien sa vytvorili vetracie otvory, vnútro šachty bolo osvetlené a otvor sa zabezpečil prekrytím bezpečnostným sklom v úrovni novej podlahy.

Záchrana kamenných artefaktov

V obidvoch okenných otvoroch haly schodiskovej veže boli staré nefunkčné výplne vymenené za nové. Kamenné reliéfy erbov z obdobia držiteľa hradu Gašpara Tribela sa zachovali v pomerne dobrom stave. Sú zhotovené z pieskovca. Kamenná platňa s nápisom a menšia platňa pod ňou boli zhotovené z tufového kameňa, v ktorom sa nachádzajú kúsky tvrdšieho andezitu rôznej veľkosti. Najviac poškodená bola platňa s nápisom, ktorá bola v minulosti vertikálne rozlomená na dve časti. Došlo tiež k mechanickým poškodeniam na jej povrchu aj pri jednotlivých písmenách, čo znejasňovalo zrozumiteľnosť textu. Reštaurovaním platne a ostatných kamenných prvkov bol poverený Tomáš Lupták. Obidve platne boli zo steny demontované. Kamenná hmota bola spevnená, poškodené miesta vytmelené a vyretušované. Vyretušované bolo aj pôvodné zdôraznenie textu. Obidve časti platne boli po reštaurovaní osadené späť na stenu. Okolo nich bol vytvorený nový predstúpený hranatý štukový rám. Z podlahy boli počas prác odstránené betónové potery. V celom priestore sa položila nová tehlová dlažba a stupne schodiska boli obložené kamennými platňami.

V nasledujúcom čísle novín Podbrezovan vám prinesieme ďalšiu časť seriálu, v ktorom odhalíme etapy dvadsaťročnej systematickej obnovy hradu Ľupča.