Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

 

 

S platnosťou od 1. januára 2020 sa mení spôsob určenia základnej odpočítateľnej položky pri výpočte dane z príjmov.
Mení sa z doterajšieho 19,2-násobku sumy životného minima, platného k 1. januáru daného roka (pre rok 2019 je životné minimum suma 205,07 eura), na 21-násobok sumy životného minima (pre rok 2020 je životné minimum suma 210,20 eura).
V praxi to znamená, že výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane sa zo sumy 3 937,35 eura ročne (19,2×205,07) zvyšuje na čiastku 4 414,20 eura ročne (21×210,20). Pri mesačnom zúčtovaní mzdy to znamená zvýšenie odpočítateľnej časti zo sumy 328,11 eura na 367,85 eura, čo bude mať za následok zníženie preddavku mesačnej dane a zvýšenie čistej mzdy.

Príklad je v tabuľke 1

Zamestnanec Rok 2019 Rok 2020 Rozdiel
Hrubá mzda 1 000,00 1 000,00 0,00
Poistné 13,4% 134,00 134,00 0,00
Čiastkový základ dane 866,00 866,00 0,00
Odpočítateľná položka 328,11 367,85 39,74
Zdaniteľná mzda 537,89 498,15 -39,74
Daň 102,19 94,64 -7,55
Čistá mzda 763,81 771,36 7,55

 

Mesačná čistá mzda sa pri zachovaní ostatných podmienok zvýši o 7,55 eura, čo znamená ročný nárast o 90,60 eura.
Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemá nárok zamestnanec, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia (to znamená od 1. januára daného roka) poberateľom:
• starobného dôchodku,
• vyrovnávacieho príplatku,
•predčasného starobného dôchodku,
• starobného dôchodkového sporenia,
• výsluhového dôchodku,
• alebo ak bol poberateľom dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, výsluhového dôchodku zo zahraničia alebo obdobného výsluhového dôchodku zo zahraničia.

Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemá nárok ani zamestnanec, ktorému bol dôchodok priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane stanovená pre zdaňovacie obdobie. Ak teda zamestnanec je poberateľom dôchodku už k 1. januáru 2019, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2019 iba v prípade, ak ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2019 v úhrne nepresiahne sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje v tomto prípade rozdiel medzi sumou 3 937,35 eura a vyplatenou sumou dôchodku. Ak sa zamestnanec stal dôchodcom v priebehu roka (o dôchodok požiadal od 2. januára, teda nebol poberateľom dôchodku k 1. januáru), nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka mu ostáva zachovaný.
Uvedené zmeny sa týkajú len odpočítateľnej položky na zamestnanca, výška odpočítateľnej položky na manželku/manžela, ktorú si zamestnanci uplatňovali pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, ostáva aj po 1. januári 2020 zachovaná bez zmeny.