Skríningové testovanie sme zvládli na výbornú

 

Testovanie malo bezproblémový priebeh.
Testovanie malo bezproblémový priebeh. Foto: A. Nociarová

 

V dňoch 22. až 26. januára sa uskutočnilo v mobilnom odberovom
mieste, ktoré zriadili ŽP a.s. v priestoroch Domu kultúry ŽP a.s. v Pod
brezovej, skríningové testovanie zamestnancov Železiarní Podbrezová
a dcérskych spoločností antigénovými testami. Skríningové testova
nie na ochorenie COVID-19 vo firmách bolo dobrovoľné a mohli sa ho
zúčastniť nielen zamestnanci, ale aj ich rodinní príslušníci.
O viac informácii sme požiadali kompetentné osoby, ktoré sa podieľa
li na zabezpečení bezproblémového priebehu testovania:

Ing. Mária DEMIANOVÁ, vedúca odboru personalistiky a miezd
– V pracovných dňoch boli k dispozícii dva odberné tímy, cez víkendové dni jeden. Tím bol zložený z dvoch zdravotníkov a dvoch administratívnych zamestnancov. Počas celého obdobia testovania sa v tímoch vystriedalo deväť zdravotníkov z radov zamestnankýň zdravotného strediska, odboru bezpečnosti a životného prostredia a dcérskej spoločnost ŽP Rehabilitácia s.r.o. Pri administratíve sa vystriedalo celkovo pätnásť zamestnankýň, ktoré vykonávali prihlasovanie, registráciu a tlač certifikátov. Testovanie bolo plynulé, bez čakania, zamestnanci mohli využiť na testovanie objednávanie cez systém, nahlásiť sa telefonicky alebo priamo na mieste.

Ing. Pavel FAŠKO, vedúci odboru bezpečnosti a životného prostredia
– Testovania zamestnancov ŽP a.s. a dcérskych spoločností na zriadenom mobilnom odberovom mieste „MOM“ v Dome kultúry Podbrezová sa v spolupráci so dzravotným strediskom podieľal aj odbor bezpečnosti a životného prostredia prostredníctvom dvoch zamestnancov, ktorí ako zdravotnícki pracovníci vykonávali odber biologického materiálu na vykonanie diagnostického testu umožňujúceho priamo detegovať antigény ochorenia COVID-19 (antigénový test).  Zároveň bol zabezpečený denný zvoz odpadov, vznikajúcich pri antigénovom testovaní, a to najmä
nebezpečného biologického odpadu, zhromažďovaného v špeciálnych 60-litrových plastových nádobách tzv. „KLINIK boxoch“. Tie boli po naplnení hermeticky uzavreté, vydezinfikované a odvezené na vyhradené miesto. Jeho odber a zneškodnenie je zabezpečený prostredníctvom zmluvnej organizácie, ktorá má na nakladanie s takýmto odpadom platné povolenia a súhlasy.

 

Odberný tím objektívom A. Nociarovej
Odberný tím objektívom A. Nociarovej

 

Mgr. Štefan JUHANIAK, odbor personalistiky a miezd
– Mali sme za úlohu systémovo vyriešiť priebeh testovania z hľadiska administratívy a ešte predtým bolo potrebné zamestnancov zadeliť do harmonogramu. V spolupráci s dcérskou spoločnosťou ŽP Informatika s.r.o. sme na to využili Informačný systém lekárskych prehliadok, do ktorého majú prístup majstri a referenti jednotlivých organizačných útvarov. Prostredníctvom nich boli zamestnanci objednávaní na testovanie. Týmto krokom sa podstatne skrátila čakacia doba, nakoľko sme ich osobné údaje mali pripravené a tiež, že zamestnanci boli objednávaní v pravidelných časových intervaloch. Testovanie prebehlo organizačne tak, že pri prvom stanovišti bolo zamestnancovi navedené osobné číslo a pridelené číslo testovania, ktorého jeden ústrižok bol odovzdaný pri odbere. Odber a vyhodnotenie prebehlo anonymne
a to tak, že s prideleným číslom testovania sa testovaný presunul na ďalšie stanovisko, kde sme čísla spárovali a testovaný dostal výsledok. Nakoľko nebolo potrebné vypisovať žiadne údaje, priebeh administrácie bol značne urýchlený. Proces testovania fungoval plynule a to aj napriek tomu, že sme to riešili prakticky „zo dňa na deň“. Boli sme tu od rána do večera, ale naše úsilie stálo zato a zabezpečili sme, podľa môjho názoru, bezproblémový priebeh testovania. Iste, vždy je čo vylepšovať, ale myslím, že sme to zvládli celkom dobre.

 

Ing. Ján VILLIM, asistent personálnej riaditeľky
– V mobilnom odberovom mieste Domu kultúry ŽP a.s. v Podbrezovej bolo vykonaných 907 antigénových testov. Z nich bolo pozitívnych osem, čo predstavuje
pozitivitu 0,88 percenta. Ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili o bez problémový priebeh testovania našich zamestnancov a tiež dcérskym spoločnostiam ŽP Informatika s.r.o., ŽP Rehabilitácia s.r.o., ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. a ŽP – Gastroservis, s.r.o. Plynulý priebeh testovania je výsledkom našej
tímovej spolupráce. Zároveň vás chcem informovať, že v dňoch 29. januára až 2. februára sa uskutoční v mobilnom odberovom mieste v priestoroch Domu kultúry ŽP a.s. v Podbrezovej opätovné skríningové testovanie zamestnancov Železiarní Podbrezová a dcérskych spoločností a ich rodinných príslušníkov antigénovými testami, ktoré je dobrovoľné. Mobilné odberové miesto bude aj po ďalšom kole
skríningového testovania otvorené v termínoch, ktoré budú oznámené v rozhlase a na intranete.